Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Á’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ 60 Ôçë./Fax: 2610.337735
Â’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ 62 Ôçë./Fax: 2610.423342

ÁËËÁÃÇ

Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÓÁÂÂÁÔÏ 12 - ÊÕÑÉÁÊÇ 13 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2019 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.699 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÏÉ ÖÁÊÅËÏÉ ÔÏÕ ÔÑÏÌÏÕ
Óå ÐáíåðéóôÞìéï
êáé ÁÔÅÉ ôçò ÐÜôñáò
Ôñåéò ýðïðôïé öÜêåëïé åóôÜëçóáí ÷èåò óôï
ÁÔÅÉ êáé ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôçò ÐÜôñáò.
Áìåóç ç åðÝìâáóç ôçò ÅÌÁÊ ðïõ ðáñåíÝâç
êáé óôá äýï ÅêðáéäåõôéêÜ Éäñýìáôá.
Ìéá áêüìç ïìÜäá, ìåôÝâç óôï
ÐáíåðéóôÞìéï ÐåëïðïííÞóïõ óôçí
ÊáëáìÜôá ãéá ôïí ßäéï ëüãï.
ÓÅË.5

ÊÁÔÅËÇÎÅ ÁÂÏÇÈÇÔÏÓ
82×ÑÏÍÏÓ ÓÔÏ ÆÁÂËÁÍÉ

ÓÅË.5

ÁÊÕÑÇ Ç “ËÅÕÊÇ ÍÕ×ÔÁ” ÓÔÇÍ
ÅÍÁÑÎÇ ÔÏÕ ÊÁÑÍÁÂÁËÉÏÕ

ÓÅË.2

ÅÖÕÃÅ ×ÈÅÓ ÁÐÏ ÔÇ ÆÙÇ Ç
ÃÍÙÓÔÇ ÐÁÔÑÉÍÇ ÌÁÑÉÁ ÓÔÏËËÁ

ÓÅË.3

ÄÉÁØÅÕÄÏÕÍ ÁÐÏ ÔÏ ÄÇÌÏ ÐÁÔÑÅÙÍ
ÐÑÏÂËÇÌÁÔÁ ÈÅÑÌÁÍÓÇÓ ÓÔÁ Ó×ÏËÅÉÁ

ÓÅË.4

ÐÅÑÉÓÓÏÔÅÑÁ ÁÐÏ 5.000 Ï×ÇÌÁÔÁ
ÓÅ ÁÊÉÍÇÓÉÁ ÖÅÔÏÓ ÓÔÇÍ ÐÁÔÑÁ
Τελευταία ευκαιρία χθες για την πληρωµή
των τελών κυκλοφορίας για τους ιδιοκτήτες
οχηµάτων. Όσοι πληρώσουν εκπρόθεσµα
τα τέλη θα πρέπει να τα πληρώσουν διπλά.
Πολλοί φορολογούµενοι επέλεξαν και φέτος
να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας
του οχήµατός τους για να γλιτώσουν από την
πληρωµή των τελών κυκλοφορίας, το τεκµήριο αλλά και το φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Στην Πάτρα το προηγούµενο διάστηµα
κατατέθηκαν συνολικά περισσότερες από
5.000 πινακίδες κυκλοφορίας. Περίπου 3.500
πινακίδες κατατέθηκαν στη Β’ και Γ’ ΔΥΟ και
άλλες 1.600 στην Α’ ΔΟΥ Πατρών.

ÐÅÑÁÓÁÍ ÏÉ ÓÕÍÔÁÃÌÁÔÉÊÅÓ ÁËËÁÃÅÓ ÓÔÁ ÓÊÏÐÉÁ
Ραγδαίες αναµένονται οι πολιτικές εξελίξεις στην
Ελλάδα µετά την έγκριση των συνταγµατικών αλλαγών από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, οι οποίες εγκρίθηκαν χθες
από το κοινοβούλιο της γείτονος.
Η συνεδρίαση της ολοµέλειας ξεκίνησε µε πολύωρη
καθυστέρηση το απόγευµα της Παρασκευής, σχετικά
µε τις τέσσερις τροπολογίες του Συντάγµατος και τον
συνοδευτικό εφαρµοστικό Νόµο του Συντάγµατος,
που κατέθεσε η κυβέρνηση της χώρας, στη βάση της
Συµφωνίας των Πρεσπών.

Το κοινοβούλιο της πΓΔΜ ενέκρινε την τροπολογία
του Συντάγµατος για την αλλαγή της ονοµασίας της
χώρας σε "Δηµοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας" µε
81 ψήφους υπέρ, σε σύνολο 120 βουλευτών, ανέφερε
το πρακτορείο Ρόιτερ.
Νωρίτερα το απόγευµα, κυβέρνηση της πΓΔΜ ανακοίνωσε και επίσηµα ότι επιτεύχθηκε συµφωνία για
την υιοθέτηση, από την Βουλή, των συνταγµατικών
τροπολογιών, µε την οποία εξασφαλίζεται πλειοψηφία
τουλάχιστον δύο τρίτων (80 στους 120 βουλευτές).
Υπέρ των συνταγµατικών τροπολογιών θα ψηφί-

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

σουν και οι δύο βουλευτές του αντιπολιτευόµενου αλβανικού κόµµατος "BESA".
Η κυβέρνηση της πΓΔΜ ανακοίνωσε ακόµη ότι επιτεύχθηκε συµφωνία σχετικά µε το θέµα της υπηκοότητας, που είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις του "BESA". Σε
σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης σηµειώνεται ότι
µε σχετική τροπολογία του Συντάγµατος, η υπηκοότητα ορίζεται ως «µακεδονική/ πολίτες της Δηµοκρατίας
της Βόρειας Μακεδονίας» και αποσαφηνίζεται ποια θα
είναι η διατύπωση, στην αλβανική γλώσσα, για τους
αλβανικής εθνικής καταγωγής πολίτες της χώρας.