Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική
Παρασκευή
Ιανουαρίου
Ka0ημέρινη οικονομικη c1δικη CGnjlepiba Διακηρυ ευν.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ιμη :
xoAEA8Ep. Τα Πάνω κάτω σε ΕΝΦΙΑ και
| Πληρωμή φόρου εισοδήματ0s
Προγρ μματα
θέσε1s
εργασιαs
Περισσότερες δόσεις
για την πληρωμή των
φόρων, όπως του Σύμφωνα με πληροφόρου εισοδήματος φορίες, στόχος της
και του ΕΝΦΙΑ, σχεδιά- φορολογικής διοίκη
ζει το οικονομικό επ, σης είναι η πρεμιέρα
λογα με το χρόνο um.
βολής της δήλωσης
της για την υποβολή τω
φορολογικών δηλώσεων στο Taxisnet είναι
να γίνει στο τελευταίο
δεκαήμερο του Μαρ.
τίου. Έτσι όσοι υποστιγμής μενο να αυξηθεί ο βάλλουν τη δήλωση
κυβέρνησης
Η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου έχει αφήσει
ανοιχτό το ενδεχόΜέχρι ,
Τα οχτώ νέα προγράμματα του Οργανισμού
αριθμός εξόφλησης
των φόρων καθώς
πρόσφατα δήλωσε ότι
τους έως τις 30 Απριλίου θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν
καλύτερη διαχείριση ή
διαφορετικά να «σπά.
σουν» σε μικρότερα
τον οφειλόμενο
φορο. Επίσης εκτιμά.
λικά από την αρχή του
έτους. Το καλοκαίρι,
μετά την υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων, θα γίνει η τελική
ΕΝΦΙΑ. Πιο συγκεκρι.
μένα, η πρόταση που
έχει πέσει στο τραπέζι
είναι οι φορολογικές
Αρχές να βεβαιώνουν
ν ΕΝΦΙΑ από την
θα3ee
χνει το εκκαθαριστικό
42.933 θέσεις εργα.
σίας ανέργων και θα
ξεκινήσουν να τρέπεριπτώσεις ώστε κά.
ποιοι φόροι να πληρώ
νονται
σημείωμα είτε σε 4 δ
μηνιαίες δόσεις αρχής
τέλη Μαίου ή σε 8 μη.
υιοθετηθεί το σχέδιο
σταδιακά από περισσότερες δόσεις γενομένης από τα ται ότι το μέτρο αυτό εκκαθάριση
συνέχεια στην 11 ται να βρίσκεται στο νιαίες δόσεις στην πε- μ
θα βάλει φρένο στο
υθμό αύξησης των
ληξιπρόθεσμων οφει.
ν καθώς οι φορολογούμενου θα μπορούν
τον Ιανουάριο μέχρι
Το σχέδιο που φαίνετραπέζι των συζητή- ρίπτωση
σεων του υπουργείου
120 δόσε1s
Ind ώτη φώναφορεσε
φορο πληρωμη τοςμε
ευκολότερα στις φο
αρχή κάθε στο οκαι
για onous με
«Κούρεμα»
φληση του φόρου ει,
σοδήματος σε έως
τέσσερις
δόσεις από τρεις που
ισχύει σήμερα ή ενδεχομένως και σε έως 8
μηνιαίες δόσεις ανάτον μήνα
, ρολογικές
Με τον τρόπο αυτό
ρουν στε
λέχη της Φορολογικής
διοίκησης, θα μπορέσουν ο φορολογούμενοι να κάνουν
διμηνιαίες
rocava
uro (ρεώσεις ο. ο οιες
ρνών εκκαθα οστικω
α εχουν σπασει σε ΤΕ.
σημειωμάτων οι φορολογούμενοι θα ξεκινή.
σουν να τον
ρισσότερες δόσεις,
pr orepEN
Για τον ΕΝΦΙΑ εξετάζεται να εισπράττεται
κάθε μήνα προκαταβοπληρώνουν από τον
συνέχεια στην 10
Μέχρι 18 Ιανουαρίου
Νέα ρύθμιση. ανάσα
ε 120 δόσεις για
λους και επανυπολοαπό δημοτικά
τέλη των μη
ηλεκτροδοτούμενων
ακινήτων
λών προς τα Ταμεία
που οδηγεί σε κούεμα ακόμη και 70%
M ρτιο. Η ρύθμιση
αφορά σε οφειλέτες
των πρώην ασφαλιστι
κών Ταμείων που
είχαν δημιουργήσει
χρέη έως τις 31 Δε
συνέχεια στην 2