Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 11 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2019 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.698 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÌÐËÏÊÏ ÓÔÉÓ ÁÐÏÆÇÌÉÙÓÅÉÓ
Ο Αρειος Πάγος έκρινε υπερβολικά τα
ποσά που έχουν επιδικαστεί για την τραγωδία στην τράπεζα Marfin το Μάιο του 2010
και στέλνει την υπόθεση πίσω στο Εφετείο
για νέα εκδίκαση.
Υπενθυµίζεται ότι τρεις άνθρωποι, µεταξύ
των οποίων και η έγκυος τότε Αγγελική
Παπαθανασοπούλου, είχαν χάσει τη ζωή
τους…
Σε όλους τους προσφεύγοντες είχαν αναγνωριστεί ποσά από 25.000 έως 350.000
ευρώ λόγω ψυχικής οδύνης.
ÓÅË.3

ÄÇÌÏÓ: ÐÁÑÁÉÔÇÓÇ Á. ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÕ
ÓÔÇ ÈÅÓÇ ÔÏÕ Ï ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÉÁÄÁÑÅÓÇÓ

ÓÅË.5

ÄÕÓÊÏËÅÓ ÙÑÅÓ ÃÉÁ ÔÏÍ ÐÁÔÑÉÍÏ
ÖÉËÁÈËÏ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇ ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏ

«ÎÅÐÏÕËÏÕÍ ÔÇ ÓÉÔÉÓÇ ÔÙÍ ÖÏÉÔÇÔÙÍ
ÊÁÉ ÔÏÕ ÁÅÉ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ ÓÅ ÉÄÉÙÔÅÓ…»
ÊáôÜëçøç ôçò Ðñõôáíåßáò ôïõ
ðáíåðéóôçìßïõ, ðñáãìáôïðïßçóáí ÷èåò
ïé öïéôçôÝò. Óôï ðëåõñü ôïõò êáé ïé
äéïéêçôéêïß õðÜëëçëïõ ôïõ Éäñýìáôïò.

ÓÅË.13

ÅÐÉÔÇÄÅÉÏÓ ÆÇÔÁ ×ÑÇÌÁÔÁ ÃÉÁ ÄÇÈÅÍ
ÅÊÄÏÓÇ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏÕ ÔÏÕ ÁÐÏËËÙÍÁ

ÓÅË.5

Á×ÁÚÁ: ÏÉ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏÉ ÐÉÅÆÏÕÍ ÃÉÁ ÔÇÍ
ÅÍÉÓ×ÕÓÇ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏ×ÇÓ

ÓÅË.7

ÓÅË. 2

ÐÁÔÑÉÍÇ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÊÁÔÅÂÁËÅ 257.000 ÅÕÑÙ ÓÅ «ÌÁÚÌÏÕ» ÐÑÏÌÇÈÅÕÔÇ
Το συνολικό χρηµατικό ποσό των 257.000 ευρώ,
µέσω τραπεζικών συναλλαγών, κατέβαλε εταιρεία
µε έδρα την Αχαΐα σε “µαϊµού” προµηθευτή.
Στις 26 Νοεµβρίου του 2018 στα γραφεία της επιχείρησης που δραστηριοποιείται στη Βιοµηχανική
Περιοχή της Πάτρας, έφτασε email, από άνδρα που
εµφανίστηκε ως προµηθευτής, ο οποίος κατάφερε
να πείσει τους υπεύθυνους για την εξόφληση οφειλών µε το αιτιολογικό παλαιότερων εµπορικών δραστηριοτήτων. Από τότε µέχρι και χθες τµηµατικά κατεβλήθη µέσω τραπέζης το µεγάλο χρηµατικό ποσό

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

το οποίο, διαπιστώθηκε πως δεν εισπράχθηκε ποτέ
από τον πραγµατικό προµηθευτή της εταιρείας. Τι
είχε συµβεί; Σύµφωνα µε πληροφορίες, άνδρας που
απέστειλε το email, είχε δηµιουργήσει διεύθυνση
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που προσοµοίαζε µε
εκείνη του προµηθευτή.
Όταν διαπιστώθηκε η απάτη, αµέσως καταγγέλθηκε στην Αστυνοµία, οι άνδρες της οποίας διενεργούν
έρευνα για τον εντοπισµό και τη σύλληψη του δράστη. Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται τα ηλεκτρονικά “ίχνη” του.