Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

5oC, 12:00

11oC, 20:00

8oC - Υγρασία 66%-81% - Άνεμοι: Α-Β 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 08:01 - Δύση ηλίου: 17:34

€0.80

ÊÜíù come back, come back óôïí ÝñùôÜ óïõ

Οι απελευθερωτικές κραυγές του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τότε, έναντι των Γερμανών και προσωπικά της Καγκελαρίου, δεν βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον Αλ. Τσίπρα. Αναφέρονται ως παιδαγωγική υπενθύμιση
προς εκείνους που εύκολα σαγηνεύονται από τη ρητορική, ανεξαρτήτως βάσης και περιεχομένου. Ο λόγος γίνεται για το ίδιο το σώμα των
οπαδών, των ψηφοφόρων, που ζητούν επιμόνως «... ένα ψέμα για να αποκοιμηθούν» κι όταν ξυπνήσουν βιαίως, εξακοντίζουν κατάρες ώστε
να εξιλεωθούν για τον πρότερο βίο, που όσο και έντιμος να λογίζεται δεν αποδεικνύεται όμως μετά λόγου γνώσεως. Από την άλλη, οι ίδιοι
οι Γερμανοί έχουν μια ακόμα ευκαιρία, την τρίτη μέσα σε εκατό χρόνια, να διαχειριστούν την υπεροχή τους με σύνεση. 3 >>

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4801

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ 11 ΠΟΛΕΙΣ & ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΠΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

¸ðéáóá êáé ‘ãù ôï ãñÜììá
Ινδός αποστολέας,
παραλήπτης ο
Πρύτανης, «λουκέτο»
στο Ταχυδρομείο για
απολύμανση.
 Καθησυχαστική
η Νικολέτα Πανδή


¸ñãï ôçò ÷ñïíéÜò
ç íåüôåõêôç
ÌïíÜäá
Åðåîåñãáóßáò
ÁðïññéììÜôùí
óôá ÃéÜííåíá 4 >>

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συναγερμός χθες,
απ’ την εμφάνιση ύποπτου φακέλου στο Ταχυδρομείο! Περίπτωση παρόμοια μ’ αυτήν, της
προηγούμενης, στη Μυτιλήνη,
όπου σε φάκελο, με παραλήπτη
τον Πρύτανη του εκεί Πανεπιστημίου Αιγαίου, έγινε λόγος
για ύποπτη σκόνη, την οποία
και παρέλαβαν επιστήμονες
του Δημόκριτου, προκειμένου
να ερευνήσουν τη σύστασή της.

Óôçí äåêÜäá
ôùí êáëýôåñùí
ðñïïñéóìþí
family,
ç ÊÝñêõñá 9 >>

¸íôåêá åíôÝëåé
ïé ýðïðôïé
öÜêåëïé ðñïò
åêðáéäåõôéêÜ
Éäñýìáôá, ó’ üëç
ôç ×þñá! 5 >>

ÓÔÁÌÁÔÇÓ ÊÁÔÁÐÏÄÇÓ

Σελίδα 5 >>

Έγιναν όσα προβλέπονται στο πρωτόκολλο των ενεργειών για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, προσφέροντας θέαμα στους περαστικούς και θέμα στους δημοσιογράφους. Σελίδα 5 >>

Ìå áðüöáóç ôïõ Õð. Ïéêïíïìéêþí,
ç åîáßñåóç ôùí ìíçìåßùí 4 >>

Óôçí ÊåñêõñáúêÞ
ÐéíáêïèÞêç åêèÝôåé
ôéò «ÓôãìÝò óôïí
÷ñüíï», ï Óðýñïò
ÃáóôåñÜôïò 13 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα