Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη Άποψη:Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ4H
Ροδόπης
ΧΡΟΝΟΣ 33ος
ΑΡ.9ΥΑΛΟΥ 1432
ivoguivros 23-69300 ΣΑΠΕΣ
Τηλ. κα. fax: 25320 22242
T.μη φύλλου: cupé 0,45
NEMNTH
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Να αξιοποιηθεί από τον δήμο Μαρωνείας .
Σαπών το πρόγραμμα βελτίωσης συνθηκών
διαβίωσης ευπαθών κοινωνικα ομαδων
Να γίνουν έγκαιρα προσπάθει
τος Κτηματολογικού Γραφείου
Είναι β αο ότι όλοια κάτοικοι και
ες για την ίδρυση Παραρτήμα.
κυρία υπουργός εξηγ.
φορας της
ηαραμβάσας nou θα
συγχρηματοδοτηθούν
από το Ευρωπαϊκό Kot.
νωνικό Ταμείο και περι.
βάνουν ανάμεσα στα
άλλα την μετεγκατάστα.
κέντρων Οκογενειος,
Που θα λειτουργούν
στους δήμους σε συνεργασία με τα κέντρα
Κονότητος και θα τολεχοθούν με ανάλογο
προσωπικό παρέχοντος
συμβουλευτικές umρεσίες και στήριξη στις
VTOoonx anoura με τους φορείς και τους κο
τοκους της Ροδοτη στον αγωνα γιαμηίδρυοη4
Νομικής Σχολής στην Πάτρα, κάτι που σαφώς θα
υποβαθμίσει τη Νομική Σχολή Κομοτηνής.
θα ααμε να ΟΤήσουμε όμς α 'όλου όσοι
εμπλεκονται σε αυτή την προοπαθεα
τών onowv civat από τον νομκό κόσμο και τους ec.
σμούς που έχους σχέση με τον κλάδο αυτό, όπως
κα αυτούς που σχετίζοντα με τοντεχνκό κλοο
για Τις ευπαθείς κοινο.
νικά ομάδες, προχωρά
και Κοινωνικής Αλληλεγ.
ενδιαφερθούν έτα μα4κά και δυναμικά και
την ίδρυση Παραρτήματος Κηματολογκού r
φείου στις Σάπες.
Μετά την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου
θα έρθα το οριστικό κλείσμο του Υπο ΚοφυλοΚΕ ου Σοη ν, η λετουργία του onoou είναι άκρως
anapoamm nato apo Map vaa,Onur
Ευκαιρία λο ηόνμα4 με τους αγώνες για τη Νομική
σ ΟλήΚομοτηνή να Οχα a 0 ν κα να υν Mσ ουνοι φορείς της Ροδόπης δίνοντας ano κονού
τον αγανα και για το ηράρτημα του Κτηματολογι.
κού rpopciou στις Σάπες
λλαστεκοητέτοο το οφελουν στηνΠΟλη, στους
Πολίτες και στο δήμο Μαρωνείας. Σαηών
Σαν τρέτη ενέργεια από
το αρμόδιο υπουργείο
θα είνα, τα κέντρα κοντά
στους ουασμούς nou θα
συμιερλάΗ άνουν δο
μές και um!ρεσες nou
αφορούν στην ατομική
διαβίωσης των ομάδων
αυτών σε όλη τη χώρα
On ς δηλο σε η ορμό
δια Υπουργός κ ecow0
Φωτίου, η &αδικασίες
αυτές θα Yivo τά στα
αφού υπάρχει εξασφα,
λασμένη πίστώση 7 εκατ,
eu po ano ευρωπο ούς
πόρους, ewonop άλλη,
λα θα παρασχεθεί και
τεχν ή βοήθοα με κ
xonoontvcs οδηγίες
ώστε να διευκολυνθούν
ο. τουκοί φ0pei και να
κερδίσουν
χρόνο.
Zro ioo r όγρα%apa η
σημαντικό
περιβαλλοντική uy
Χριστουγεννα ετους 2000
Οδός Μαρινάκη. Σ πες
ανή και θα ηαρέχουν
υπηρεσίες, ιδιατερα
στα παιδιά ώστε να
μηορούν να ενταχθούν
ομαλά στο εκπαιδευτικό
και ου τρεις αυτές
Να σταματήσει η υποβάθμι
ση της Τοπικής Υπηρεσίας
ΟΑΕΔ Σαπών
άκρως ενδιαφέρουσες
πλήρη εφαρμογή και
λετουργία στο δήμο
Σε ότι αφορά τη
μετεγκατάσταση σε συατα κοινωνικής
Μεγαλύτερες αποζημι
ώσεις για τους πληγε
ντες καπνοπα
rectt
Στις Σαπες είχαν δη. | Της Ροδόπης και του
μιουργηθεί υποδομές Έβρου ζητά με επιαπό το έτος 2002. (Του στολή του ο πρόεδρος
ΕσάΤ Χουσεΐν
φτηκαν, μέσα από ένα
τερικών τότε κοι αχαν
δημιουργηθεί υποδομές
για 20 κατοικίες, απένα.
ντι από τα σιδερόδικα
και κοντά στα σφαγεία.
με προοπτική αύξησης
του αριθμού τους, στις
onoicς θα μπορούσε
Ο ΣΤΑΥΡΟΥ
Pharmathen
Εμπόριο
κρεατων
σας με ηολύ χαμηλά
κόστος.
2Σε ότι αφορά το
ευΥεται
σε όλο τον
συνεργασία με τα Κντρα Κονότητας. Στο
δήμο Μαρωνείας Σαπών
σας ευχονται
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
&ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
οτητος αρα και εδώ
Χρονια Πολλα & Καλη Χρονια