Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Á’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ 60 Ôçë./Fax: 2610.337735
Â’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ 62 Ôçë./Fax: 2610.423342

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÔÑÉÔÇ 8 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2019 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.695 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÍÄ: ÆÇÔÅÉÔÁÉ ÕÐÏØÇÖÉÏÓ...
ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÁÔÑÁ!
Åëëåéøç ðñùôïêëáóÜôùí óôåëå÷þí óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç, äåéêíýåé ôï ãåãïíüò üôé ïé «ãáëÜæéïé» ôïðéêïß ðáñÜãïíôåò,
Ý÷ïõí êÜíåé 4 Þ 5 öïñÝò ðñüôáóç óôçí ¢ííá ÌáóôïñÜêïõ, ìïëïíüôé ç ðñüåäñïò ôïõ Éáôñéêïý Þôáí åîáñ÷Þò áñíçôéêÞ!
Το γεγονός ότι οι τοπικοί παράγοντες της Νέας Δηµοκρατίας, κάνουν, σχεδόν σε… εβδοµαδιαία βάση,
πρόταση στην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της
πόλης, Άννα Μαστοράκου, να τεθεί επικεφαλής παράταξης, που θα διεκδικήσει το Δήµο Πατρέων, µολονότι η ίδια το έχει ξεκαθαρίσει εξ αρχής, πως δεν διατίθεται, για το εν λόγω εγχείρηµα, παραπέµπει ευθέως
σε… ανέκδοτο κι όχι σε πολιτική πρακτική. Προχθές,

δε, το βράδυ, η κυρία Μαστοράκου, απάντησε, για
πολλοστή φορά, αρνητικά, στην προοπτική να είναι
υποψήφια δήµαρχος Πατρέων µε την επίσηµη στήριξη του κόµµατος! Σύµφωνα δε µε πληροφορίες, προφασίστηκε ότι οι υποχρεώσεις της στον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας, στον οποίο επανεξελέγη στη θέση του
προέδρου πρόσφατα, είναι ανειληµµένες… «Τιµητική
η πρόταση που µου έγινε, υπάρχει όµως, ασυµβίβαστο

ÐÁÔÑÁ: ÅÖÕÃÅ ÐÑÏÙÑÁ ÁÐÏ ÔÇ ÆÙÇ Ï ÄÇÌÏÔÉÊÏÓ
ÕÐÁËËÇËÏÓ ÓÔÁ ÅÑÃÁ ÍÉÊÏÓ ÆÁÖÅÉÑÏÐÏÕËÏÓ

ÓÅË.9

χρόνου και αρµοδιοτήτων…», τόνισε µε τη δέουσα έµφαση η ίδια. Δεδοµένης, δε, αυτής της εξέλιξης, ο πρόεδρος της Νοµαρχιακής Οργάνωσης της ΝΔ στην Αχαΐα, Ανδρέας Μαζαράκης, επισήµανε, µιλώντας στην
«Α», πως «έως και τα µέσα Iανουαρίου, η ΝΔ θα έχει
καταλήξει στο πρόσωπο που θα στηρίξει στο Δήµο
Πατρέων, το οποίο θα επιλεγεί ανάµεσα σε 3-4 πιθανούς υποψηφίους».

ÃÉÙÑÃ. ÑÙÑÏÓ: ÅÎÇÃÇÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÇ «ËÅÕÊÇ ÍÕ×ÔÁ»
ÌÅ ÏÎÅÉÁ ÊÑÉÔÉÊÇ ÊÁÔÁ ÔÇÓ ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÁÑ×ÇÓ

ÐÅÈÁÍÅ Ï ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÉ×ÁËÏÓ ÓÅ ÇËÉÊÉÁ 88 ÅÔÙÍ
ÃÍÙÓÔÏÓ ÂÏÉÌÇ×ÁÍÏÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ØÁÈÏÐÕÑÃÏ
ÓÅË.4

ÅÂÁËÁÍ ÔÇ ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÙÍ ÊÁÑÍÁÂÁËÉÓÔÙÍ
ÔÇÍ ÙÑÁ ÔÇÓ ÐÏÑÅÉÁÓ ÃÉÁ ÔÏ ÍÉÊÏ ÔÅÌÐÏÍÅÑÁ!

Óõíå÷ßæïõí íá áíôéäñïýí
ïé åìðïñïûðÜëëçëïé, ìå ôïí
ÓÜââá ÔæÜêç íá ðñïôñÝðåé
ôçí Ðñüåäñï ôïõ Óõëëüãïõ, ê.
Ðáíáãïðïýëïõ, íá ðáñáéôçèåß.

ÓÅË.8

ËÉÌÁÍÉ ÐÁÔÑÁÓ: ÅÍÔÏÐÉÓÔÇÊÁÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÊÉÍÇÔÇ
ÌÏÍÁÄÁ X-RAY ÌÅÓÁ ÓÅ ÊÉÂÙÔÉÁ ÁËËÏÄÁÐÏÉ…

ÓÅË. 6,7

ÓÅË.4

ÊÁÉÑÏÓ: ÓÔÏÕÓ ÌÅÉÏÍ 17 Ç ÄÑÁÌÁ, ÐÏËÕ ÊÑÕÏ ÊÁÉ ÓÔÇÍ Á×ÁÚÁ
“Τηλέµαχος” ονοµάζεται το νέο κύµα κακοκαιρίας το οποίο επισκέφθηκε από χθες τη
χώρα µας, µε κύρια χαρακτηριστικά τη διατήρηση των πολύ χαµηλών θερµοκρασιών, τις
χιονοπτώσεις σε περιοχές µε πολύ χαµηλό υψόµετρο στα ανατολικά, και τους θυελλώδεις
βοριάδες.
Σήµερα, Τρίτη, χιονοπτώσεις αναµένονται στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την
Εύβοια, οι οποίες από το πρωί θα περιοριστούν στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια. Χιονόνερο ή χιόνι και µεµονωµένες καταιγίδες αναµένονται στις Κυκλάδες, την Κρήτη
και τα Δωδεκάνησα. Παγετός αναµένεται τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Χθες, χιόνι έβλεπαν οι οδηγοί που διέσχισαν την εθνική οδό Πατρών - Αθηνών. Στο
ύψος της Ακράτας πυκνές νυφάδες χιονιού έκαναν την εµφάνισή τους. Την ίδια ώρα αλυσίδες χρειάζονταν απαραιτήτως οι οδηγοί που κινούνται στο επαρχιακό ορεινό δίκτυο. Στο
δρόµο για Καλάβρυτα οι αλυσίδες ήταν απαραίτητες.

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr