Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνουν οι εργοδότες λόγω χαχ0%αρίας
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 23ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5388 Τρίτη 08.01.2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
έρνούν
υποδομές και
ιατρικος
Ryanair
Νέα παράταση στο διαγωνισμό
για τις λίγνιτικές μονάδες
Επείγουσα ε
ώτηση
Κομισιον για το περιστατικο
στην Ελλάδα
Διαλι,τι χές τάσεις προκαλεί
Υγείας. Την αποχώρηση
τις δημόσυμπληρώνει η μεγάλη μείωέργα υποδομ
οη για
Οικονομικής Συνεργασία
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με
τίτλο "Health at a Glance", η
L εμφανίζει τα τελευ
επιχειρηματικης ευκαιρίας
ανησυχητική ειχόνα.
ίναι ενδειχτικό πως οι
επενδύσεις το 2016 ήταν
λιγότέρες από τις μισές που
γίνει.
υποχωροντας κατά 25% τη
διετία 2012-2013
Προδημοσίευση της 5ης πρόσ.
χλησηςτο INTERREG VA
Ακόμη και στην
που δεχτούμε τος μέχρι
2005 υπήρχαν υπερβολικές
αγορές εξοπλισμού, είναι
ποοφανές πος τα μηχανήματα που είχαν αοραστεί τότε
έχουν τεχνολογικά ξεπε
στει, ενω ειναι αμφιβο
(λόγω παλαιότητας) εάν λειίτταση
2005 υπήρχαν σμού ολίν το
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η συνολική δημόσια δαπάνη της
(Βολο ! Πρόσκλησης ανέρχεται σε
10.000.000 ευρώ που αναλύεται
σε 8.500.000 από κονδύλια του
ΕΤΠΑ χαι 1.500.000 από την
Εθνικη Συνεισφορά Ελλάδας.
στοχεύει στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας τον μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην επιλέξιμη περιοχη Ελλάδας-Βουλγαρίας
ΕιδικόΣτόχο τουποογρά
Αφορα σε 5.000 ανέργους πρωην αυτοαπασχολούμενους
που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους κατά τη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης και στους οποίους θα δοθεί επιχορήγηση
για να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δουτηριότητα
μόνοι ή μαζί με άλλους
συμβάλλει στον
ιμματος
υποδομές Υγείας το 0,2%
του ακαθάριστου εγχώουου
προϊόντος (ΑΕΠ). Η μείωση
σε σχέση με την προ) κρίσης
Bouw-Yaou
επεχταση π
Η Διαχειριστική Αοχή του ΠροΣυνεργασίας
κές αγοράς και την τόνωση της
μματο
INTERREG V-A
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ2014-2020
οικονομικής δραστηριότητας σε
νέες αγορές
Το πρόγοιμμα «Δεύτερης επιχειρήσεις τους κατά τη
Επιχειρηματικής Ευκαι- διάρκεια της οικονομικής
ρίας» παρουσίασε η υπο- κρίσης και στους οποίους θα
όπου αναλύεται υργός Εργασίας, Κοινω- δοθεί επιχορήγηση για να
Σχεδίου Επιχορήγησης για τη σε 8.500.000 από κονδύλια του νικων Ασ αλισεων και Κοι ξεκνησουν μια νεα επιχειρ
στηριξη των μιχρομεσαίων ΕΙΠΑ χαι 1.500.000 από την νωνικης Αλληλεγγυης ηματικη δραστηριότητα
"Εντασης εργασίας δηλαδή επιχειρησεων για ανάπτυ η και Εθνικη Συνεισφορά Ελλαδας Αχτοιογλου μιλώντας στο μονοι η μα ι με αλ ους.
κεντρικό δελτίο ειδήσεων Όπως τόνισε η υπουργός, το
πρόγραμμα θα επιδοτεί από
μεγαλύτερη, αν αναλογι
στούμε πως το ΑΕΠ έχει
υποχωρήσει τα τελευταία
χρονια κατά 25%
προχάοησε στην προδημοσίευ.
ση της 5ης ποοσκλησης υποβοΗ συνολική δημοσια δαπάνη της
Πρόσκλησης ανέρχεται σε
λής πο°τάσεων στο πλαίσιο του
10.000.000 ευρ
ouROVOuLXou
οι άνθρωποι έχουν τον επέκταση πέρα από τις τοπικές Βουλγαρίας
σημαντικότερο ρόλο
του «KONTRA».
Φεβρουαρίου 2019
χιστη συνολ
12.000 μέχρι 36
Το συγκεκριμενο προγραμ
μα, αφορά σε 5.000 ανεργο600.000 ευρώ,
σεων που έκλεισαν στα χρόμματα εδαφικής συνερ- η
Χορήγηση ανά υς πρώην αυτοαπαο
υ, έκλεισαν τις
με μονο)
υθύνεται σε επιχειρήσεις της
διασυνοριακής περιοχής του δο.
διαγνωστικών εξετάσεων και
200.000 ευρώ για τοετη περίοτων επεμβάσεων με χοήση |
ιατρικων μηχανημ
1 %αι