Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

-2oC, 14:00

6oC, 20:00

€0.80

2oC - Υγρασία 42%-90% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-3 μπ. Ανατολή ηλίου: 08:01 - Δύση ηλίου: 17:31

Ðñéí áðü ëßãï ÷þñéóá, äåí Ý÷ù ðïõ íá ðÜù!

Ό, τι φαίνεται να τελειώνει τώρα, ξεκίνησε εκείνον τον Φεβρουάριο του 2012, τη
βραδιά που κάηκε η Αθήνα. Λίγο πριν η Βουλή είχε ψηφίσει το δεύτερο Μνημόνιο. Η διαδικασία οδυνηρή για τα μεγάλα κόμματα, που μετρούσαν απώλειες εμβληματικών βουλευτών και στελεχών τους. Αυτά είτε διαφωνούσαν μετά λόγου γνώσεως στις επιβαλλόμενες και επαχθείς ρυθμίσεις είτε δείλιασαν απέναντι στο πολιτικό κόστος είτε θεώρησαν την αναβάθμιση της δημοσιονομικής σε πολιτική κρίση ως ευκαιρία. Η τρίτη περίπτωση είναι προφανώς καιροσκοπική, αν και για να είμαστε περισσότερο ακριβείς, ο καιροσκοπισμός εμφιλοχωρεί και κυριαρχεί ως πεποίθηση
εκεί όπου δεν στοιχειοθετείται ο εφαρμοστέος αντίλογος ως πολιτική αφήγηση και πρόταση για τη διοίκηση του ελληνικού σχηματισμού. 3>>

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4798

900 ΧΙΛ. ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ðïõ èá ðÝóåé åðéôÝëïõò Üóöáëôïò

Συντήρηση Δημοτικού
Οδικού Δικτύου
Κερκυραίων-Φαιάκων
 Ποια έργα
περιλαμβάνονται


×Üèçêå ï Óôáõñüò óôçí åêóêáöÞ ôçò ìéêñÞò ìáñßíáò!

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Υπογράφτηκε την
21/12/2018 από το Δήμαρχο
Κέρκυρας Κώστα Νικολούζο
και τον ανάδοχο εργολάβο, η
σύμβαση έργου έργου “Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Κερκυραίων - Φαιάκων”. Ο προϋπολογισμός του
έργου ανέρχεται στο ποσό των
900.000,00, η χρηματοδότηση
προέρχεται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
και έχει συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018
του Δήμου Κέρκυρας.

«Χάθηκε» ο πρώτος Σταυρός που ρίχτηκε στο παλαιό Λιμάνι, προτού ανακαλυφθεί από δύτη, στα 10 μέτρα! 16 >>

Ï Óðýñïò ÃåëÝêáò åêèÝôåé ùò ôéò 10 Éáíïõáñßïõ ãéá ôï «×áìüãåëï» 9 >>

Σελίδα 4 >>

ÐñùôáèëçôÝò
×åéìþíá, Èéíáëéáêüò,
¼ëõìðïò & Öáßáêáò
ÌáñáèéÜ 14 >>

«ÔñÝ÷åé» ôï
Ìåôáöïñéêü
Éóïäýíáìï 5 >>

ÓÔÁÌÁÔÇÓ ÊÁÔÁÐÏÄÇÓ

ÓçìáíôéêÜ
Ýñãá
óôï ôå÷íéêü
ðñüãñáììá
Ðáîþí 4 >>

Ðïäáñéêü
ìå êåöáëéÜ ãéá
ôïí ÁÏÊÊ óôï 2019!

13 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα