Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Ιανουαρίου
Ka0ημερινη οικονομικη ιδικη cenjepi a Διακηρυ8cwv Δημοπρασιων
Αριθ. Φύλ. : 6651
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:
2310 9522333
αλλαγέs στιs
ΟΑΕΔ: Τέσσερα προγράμματα για
ηλεκτρονικές | 24.933 θέσε1s το Πρώτο τρίμηνο του 2019
συναλλαγές
Τέσσερα προγράμ- απασχόλησης σε 51
ματα του ΟΑΕΔ θα δήμους και 5 Περιφέ
τρέξουν» το πρώτο ρειες της χώρας
τρίμηνο του 2019 και Το πρόγραμμα προαφορούν συνολικά την ετοιμάζεται από το
πρόσληψη 24.933 υπουργείο Εργασίας
ανέργων που είναι εγ. και πέρα από την κά.
λυψη θέσεων στους
τρώα του Οργανισμού, δήμους και τις ΠεριφέΤα συγκεκριμένα ρειες θα καλυφθούν
προγράμματα έχουν και θέσεις σε κέντρα
γεγραμμένοι στα
Από την έναρξη του
2019 θα ισχύσουν καταρτιστεί από το πρόνοια της χώρας
ρυθμίσεις που έχουν υπουργείο Εργασίας Η δράση στοχεύει τουλάχιστον από τις τομέα, εγγεγραμμένοι
στόχο την αύξηση και θα υλοποιηθούν αφενός στην άμεση παρακάτω κατηγορίες: στα μητρώα ανέργων
των ..ηλεκτρονικών από τον ΟΑΕΔ.. Τα αντιμετώπισή της εγγεγραμμένοι πτυχιούχωντου ΟΑΕΔ.
άνεργοι στα μητρώα για την κάλυψη θέεγγεγραμμένοι
ανέργων του ΟΑΕΔ
συναλλαγών και την προγράμματααφο- ανεργίας πληθυσμ
ρουν θέσεις πλήρους κών ομάδων που πλήτ ανέργων του ΟΑΕΔ, σεων με βάση τα τυ.
απασχόλησης αλλά και
στοχεύουν στην κα.
τάρτιση ανέργων σε αφετέρου στην ανα- κανείς και οι σύζυγοι ανεργοι στα μητρώα
ταυτόχρονη μείωση
της φοροδιαφυγής,
με απόδοση περισσό.
τερων εσόδων στους
κρατικούς εισπρακτι.
μέλη οικογενειών στις
την ανεργία και οποίες δεν εργάζεται
περισσότερο
τικά προσόντα τους
τονται
αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μη.
τρώα ανέργων του
ιδους αιχμής της οιβάθμιση των προσόνάνω των 29 ετών
κους μηχανισμους
. εγγεγραμμένοι στα
Οι επιπτώσεις στην
καθημερινότητα των
συνέχεια στην 11
Ειδικότερα:
συμμετεχόντων, ωστε
να διευκολυνθούν
στην επανένταξη τους
στην αγορά εργασίας
με κατάρτιση και πα
ροχή συμβουλευτικών
νέργω ΑμεΑ
1) Πρόγραμμα Κοινοφελούς εργασίας σε
51 δήμους και πέντε
περιφέρειες για 8.933
ΣτηνΚομισιόν/ανέργους εςαιπέντε στηναγορά εργασίας, ά
το δ προκηρυχθει εταιρα Δικαιωμα υποβολής δ
τα«κόκκινα» Ιγραμμακοινωφελούς ηλεκτρον
. εγγεγραμμένοι του ΟΑΕΔ
μέλη μονογονεϊ
δεν εργαζεται κανείς
άνεργοι στα μητρώα . εγγεγραμμένοι
ανέργων του ΟΑΕΔ, άνεργοι στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνκού Εισοδήματος
κών οικογενειών στις οποίες
Εντός του Ιανουα- υπηρεσιών
ιονια
. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα
μητρωα ανεργων του
Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)
Q1.οφελούμενοι θα
γραμμα κοινωφελούς σεων συμμετοχής θα
εργασίας από τον έχουν μόνο οι εγγε.
ΟΑΕΔ για την πρό- γραμμένοι στα μητρώα
ληψη 8.933 ανέργων ανέργων του ΟΑΕΔ,
σε θέσεις πλήρους που ανήκουν σε μία
δ εια
" άνεργοι πτυχιούχοι βάση τα εξής εννέα
ΑΕΙ πανεπιστημιακού αντικειμενικά κριτήρια
συνέχεια στην 10
και τεχνολογικού
01 vtes εισφορές
στην ετσημη Ελλάδα για επαγγελματίες,
Χωρίς την
του, ετοιμάζεται να
συνεδριάσει το Ευrow orking Group στις
10 του μήνα, ενώ και
στις Βρυξέλλες δεν
κινείται φύλλο λόγω
της αργίας των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς. Αυτό,
όμως, δεν σημαίνει
ότι στην Αθήνα επ
και μπλοκάκια
συνέχεια στην 2