Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÐAÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2019 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.694 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÏÎÅÉÁ ÁÍÔÉÐÁÑÁÈÅÓÇ
ÃÉÁ ÔÇ “ËÅÕÊÇ ÍÕ×ÔÁ”
Ç -Þäç øçöéóìÝíç áðü ôï Ðåñéöåñåéáêü
Óõìâïýëéï Äõô. ÅëëÜäáò- ðáñÜôáóç ôïõ
ùñáñßïõ ëåéôïõñãßáò ôùí åìðïñéêþí
êáôáóôçìÜôùí ôçò ÐÜôñáò ìÝ÷ñé ôéò 11
ôç íý÷ôá, ôï ÓÜââáôï 19 Éáíïõáñßïõ,
çìÝñá Ýíáñîçò ôïõ Ðáôñéíïý
Êáñíáâáëéïý, Ýöåñå óôá… ÷áñáêþìáôá
ôïõò Ðåëåôßäç, Ñþñï, Áëåîüðïõëï…
ÓÅË.2

ÁÕÎÁÍÏÍÔÁÉ ÔÁ ÄÉÏÄÉÁ
ÓÔÇ ÃÅÖÕÑÁ ÑÉÏÕ

ÓÅ ÅÎÅËÉÎÇ ÔÏ ÐÅÑÁÓÌÁ ÔÇÓ “ÓÏÖÉÁÓ”

ÓÅË.6

ÖÁÃÇÔÏ ÊÁÉ ÆÅÓÔÏ
ÌÐÁÍÉÏ ÓÅ ÁÓÔÅÃÏÕÓ

ÓÅË.4

ÁÍÅÉÐÙÔÇ ÈËÉØÇ ÓÔÇÍ ÊÇÄÅÉÁ
ÔÏÕ ÈÅÏÄÙÑÏÕ ÑÏÃÄÁÊÇ

ÓÅË.3

ÐÅÈÁÍÅ ÐÁÑÁÌÏÍÇ ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÙÍ
ÊÁÉ ÔÏÍ ÂÑÇÊÁÍ ×ÈÅÓ!

ÓÅË.4

«ÈÁ ËÁÌØÅÉ Ç ÁËÇÈÅÉÁ»
ËÅÅÉ Ï ÃÉÏÓ ÔÇÓ ËÁÃÏÕÄÇ
Συγκλονίζουν τα λόγια του γιού της Ειρήνης Λαγούδη
, η οποία βρέθηκε πριν από ένα χρόνο νεκρή µέσα στο
αυτοκίνητό της στη Λίµνη της Τριχωνίδας.
Η πολύκροτη υπόθεση βρίσκεται στα γραφεία της
ανακρίτριας Αγρινίου, µετά τις ποινικές διώξεις που έχει
ασκήσει ο εισαγγελέας για ανθρωποκτονία από πρόθεση
κατά συναυτουργία, απόπειρα εµπρησµού κατά συναυτουργία (συµµορία) και ηθική αυτουργία στις παραπάνω
πράξεις.
Σε άλλη ερώτηση του δηµοσιογράφου για το αν περιµένει να λάµψει η αλήθεια ο Γιάννης δήλωσε: “πιστεύω
πως θα λάµψει η αλήθεια και θα αποδοθεί Δικαιοσύνη
για να ησυχάσει και η ψυχή της µητέρας µας”.

Εντονα καιρικά φαινόµενα
προκαλεί στα χωριά των Καλαβρύτων, η «Σοφία» µε χιόνια και θυελλώδεις ανέµους,
ενώ ισχυρή χιονόπτωση
σηµειώθηκε νωρίς το πρωί
στο Χιονοδροµικό Κέντρο
στο Χελµό. Προβλήµατα παρουσιάστηκαν από χθες τα
ξηµερώµατα σε αρκετά σηµεία του ορεινού οδικού δικτύου των Καλαβρύτων. Tα

συνεργεία του Δήµου Καλαβρύτων και της Περιφέρειας
Δ. Ε. κάνουν υπεράνθρωπες
προσπάθειες να µείνουν οι
δρόµοι ανοικτοί. Που απαιτούνται αντιολισθητικές αλυσίδες στο οδικό δίκτυο της
επαρχίας Καλαβρύτων.
Αίγιο – Καλάβρυτα, µέσω
Φτέρης
Πούντας – Καλαβρύτων,
από το 10ο χιλιόµετρο και

πάνω
Καλάβρυτα – Διακοπτό,
µέσω Μέγα Σπήλαιο
Καλάβρυτα – Πάτρα, µέσω
Χαλανδρίτσας
Καλάβρυτα – Κλειτορία,
µέσω Πριόλιθου και Λουσών
Καλάβρυτα προς χιονοδροµικό κέντρο
Αιγείρας – Περιθωρίου,
από το 3ο χιλιόµετρο και
πάνω.

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÁÐÅÃÊËÙÂÉÓÌÏÕ
6ÌÅËÏÕÓ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÓ
Επιχείρηση απεγκλωβισµού εξαµελούς οικογένειας βρισκόταν σε εξέλιξη
µέχρι νωρίς το βράδυ, στο ορεινό οδικό δίκτυο του δήµου Ναυπακτίας.
Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε
η οικογένεια (οι γονείς και 4 µικρά παιδιά)
ακινητοποιήθηκε λόγω καταστροφής των

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

αντιολισθητικών αλυσίδων στον δρόµο
από κινούµενο προς την Άνω Χώρα. Αµέσως ο οδηγός του οχήµατος ειδοποίησε µε
το κινητό του τηλέφωνο τον δήµο Ναυπακτίας ο οποίος µε µισθωµένο µηχάνηµα έργου, ανέλαβε να µεταφέρει την οικογένεια
και το αυτοκίνητο σε ασφαλές σηµείο.