Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική lavo apiou
Ιανουαρίου
Ka0nucp1 n οικονομικη ειδι η CGnucpica Διακηρυ ew anuono σιων
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Η χρήση POS
Περισσότερα
εεπαγγε ματα
Επίδομα στέγασns
επεκτεινεται σε
Ποιοι θα Πάρουν έως 210 ευρώ το μήνα
Το επίδομα στέγασης
αποτελεί προνοιακό
πρόγραμμα για νοικοκυριά που διαμένουν
ε μισθωμένη κατοικία
ή επιβαρύνονται με το
κόστος εξυπηρέτησης
στεγαστικού δανείου
φιλοξενία είχε δηλω.
θεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση
φορολογίας εισοδήμα.
τος, και β)τα ενήλικα
τέκνα έως 25 ετών που
φοιτούν οε Πανεπιστη
μιακές σχολές ή σχο.
Ακόμα, περισσότεροι
επαγγελματικοί κλάδοι θα πρέπει να χρηπρώτης κατοικίας.
επαγγελματικής εκπαί
κο- δευ .
υποχρεωτικα τις συΜον
ης ή κατάρτισης
ανεξαρτήτως του
τόπου διαμονής τους
Δικαιούχος:Το ενή.
κυριο-Κάθε ενήλικο
άτομο που διαμένει
μόνο του σε κατοικία
με πλαστικό χρήμα,
πράξη, σύμφωνα με ορφανά και από του
ίκων υποβάλλει αίτηση για την κείμενη νομοθε- δύο γονείς ή Ττου κα
ρεί να ασκήσει τη
λόγω ασθενείας, ανα.
25 ετών που φοιλογαριασμό του νοικοσία, την προσωρινή
μόνιμη επιμέλεια ενός
ή περισσότερων ανήλι
κων τέκνων
υπουργείων Οι- κές σχολές ή σχολεία
αιοικο-1 ή ινστιτούτα επαγγελ.
ματικής εκταίδευσης ή
υνεχεια στην 11|κατάρτισης της ημεδαεγκριθεί από το αρμό
διο-,όργανο του
ο.n.Ε.Κ.Α.
Για τις ανάγκες του τηρίας, κράτησης ή
ατος,το νοι- στρατιωτικής θητείας
Μονογονεϊκή.0iKOY&
νεια: Ένας μόνος γοπρογράμμ
κυριό θα πρέπει να
και που η επιμέλεια
δικαστική απόφαση σε
μέλος του νοικοκυ
κολυπλο το άτομα
Οιπαγίδε
τ s χωριστ S
η ωση s a
νηρεία γαμο εγισε
το έτερου κοντησε
στημα), ασκεί a οκ λει
του στικη ανατεθεί σε
το νοαγματ εισόδημα
κυριο. Όλα τα άτομα
χηρεία ή διαζευγμέ.
ότα μέλ κτης
στικά
στικά από τα μέλη της
από διαμένουν στάω
μονογονεί λαοικοον
ονεα και το έναλικα
σε νειας, δηλαδή τον ριού
Στο πολυπρόσωπο τα
α) φιλοξενούμενα
άτομα ή φιλοξενούστικότητα ή μετά από
σχετική ανάθεση με δι.
τέκνα.
Απροστάτευτα τέκνα:
κάθε τηγή προέλευσης
ένεια, με καστική απόφαση ή τα ανήλικα μέλη του προ φόρων, μετά τη
την προϋπόθεση ότι η
συμβολαιογραφική
νοικοκυριού που είναι
«Καλή χρονιά»
ρες πρέπει τα ζευγάρια
Αυτό σημαίνει ότι η εκ
καθαρση θα γίνεται ξετον Ιανουάριο