Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÐÅÌÐÔÇ 3 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2019 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.693 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÌÐÇÊÅ ÓÔÏ “ÐÁÉ×ÍÉÄÉ”

Êáé åðéóÞìùò õðïøÞöéïò äÞìáñ÷ïò ÐáôñÝùí,
ï áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Á÷áÀáò Ãñçãüñçò
Áëåîüðïõëïò, ï ïðïßïò áíáêïßíùóå ôçí
åí ëüãù áðüöáóÞ ôïõ ìÝóù facebook, ôçí
Ðñùôï÷ñïíéÜ. Ï Ãñ. Áëåîüðïõëïò, ï ïðïßïò Ý÷åé
áôýðùò ôç óôÞñéîç ôïõ ÊéíÞìáôïò ÁëëáãÞò,
äåäïìÝíïõ üôé ï Á÷áéüò âïõëåõôÞò Èåüäùñïò
Ðáðáèåïäþñïõ -ðïõ ëïãßæåôáé ùò ôï äåîß ÷Ýñé
ôçò Öþöçò ÃåííçìáôÜ- åôÜ÷èç åî áñ÷Þò óôï
ðëåõñü ôïõ, èá åðé÷åéñÞóåé íá ðÜñåé ìáæß
ôïõ, ìåôáîý Üëëùí, êé Ýíá êïììÜôé ôçò ÍÝáò
Äçìïêñáôßáò, êáèþò ç áðï÷þñçóç ôïõ Êþóôá
×ñéóôüðïõëïõ áðü ôá êïéíÜ, åß÷å ùò öõóéêÞ
óõíÝðåéá ôç äéÜëõóç, óå áîéïóçìåßùôï ðïóïóôü,
ôçò äçìïôéêÞò ðáñÜôáîçò “ÍÝáò Ðüëçò”.
ÓÅË.3

ÓÔÁÈÇÓ ÊÅÑÁÌÉÄÁÓ: ÌÁÌÙÍÁÄÅÓ ÏÑÅÃÏÍÔÁÉ
ÔÇÍ ÐÑÏÉÊÁ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ

ÖÅÕÃÅÉ Ï... «ÑÁÖÁÇË» ÊÁÉ ÅÑ×ÅÔÁÉ Ç ÍÅÁ
ÊÁÊÏÊÁÉÑÉÁ ÐÏËÉÊÇÓ ÐÑÏÅËÅÕÓÇÓ «ÓÏÖÉÁ»

ÓÅË.2

Í. ÊÁÍÍÅËÏÓ: ÌÉÓÏÃÅÌÁÔÏ ‘Ç ÌÉÓÏÁÄÅÉÏ
ÔÏ ÐÏÔÇÑÉ ÔÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÃÉÁ ÔÏ 2019;

ÓÅË.16

ÓÇÌÅÑÁ ÔÏ ÓÔÅÑÍÏ ÁÍÔÉÏ ÓÔÏ ÃÉÁÔÑÏ ÈÅÏÄ.
ÑÏÃÄÁÊÇ ÐÏÕ ÅÖÕÃÅ ÐÑÏÙÑÁ ÁÐÏ ÔÇ ÆÙÇ

Óå åðéöõëáêÞ êáé
åðé÷åéñçóéáêÞ
åôïéìüôçôá áðü óÞìåñá
ï ÄÞìïò ÐáôñÝùí, ëüãù
ôùí ìåôåùñïëïãéêþí
ðñïãíþóåùí ãéá áêñáßá
êáéñéêÜ öáéíüìåíá.

ÓÅË.5

ÓÔÇÍ ÐÁÔÑÁ ÃÅÍÍÇÈÇÊÅ ÔÏ ÐÑÙÔÏ ÌÙÑÏ
ÔÏÕ 2019 ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÊÁÉ ÅÉÍÁÉ ÁÃÏÑÉ

ÓÅË. 6

ÓÅË.16

ÊËÅÉÓÔÅÓ ÁÐÏ ×ÈÅÓ ÏËÅÓ ÏÉ ÅÖÏÑÉÅÓ
ÔÇÓ ×ÙÑÁÓ ÅÙÓ ÊÁÉ ÔÇ ÄÅÕÔÅÑÁ 7/01
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι, για την υλοποίηση
του έργου που αφορά στην εφαρµογή
της νέας οικονοµικής ταξινόµησης εσόδων του λογιστικού σχεδίου της Γενικής
Κυβέρνησης, που θα ισχύσει από την
1.1.2019, οι Δ.Ο.Υ. δεν θα πραγµατοποιήσουν συναλλαγές µε το κοινό, ούτε και
εσωτερικές µηχανογραφικές εργασίες, που αφορούν στη βεβαίωση, στην
είσπραξη, στη διαγραφή και στην επιστροφή φόρων, την Τετάρτη 2 Ιανουαρί-

ου 2019, την Πέµπτη 3 Ιανουαρίου 2019
και την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019.
Οι πολίτες µπορούν να διεκπεραιώσουν
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στα
συγκεκριµένα αντικείµενα εργασιών των
Δ.Ο.Υ. µέχρι το τέλος της επόµενης εργάσιµης ηµέρας, δηλαδή της Δευτέρας
7 Ιανουαρίου 2019. Επισηµαίνεται ότι οι
υπόλοιπες συναλλαγές των ενδιαφεροµένων µε τις Δ.Ο.Υ. θα πραγµατοποιούνται κανονικά, κατά τις ώρες εισόδου του
κοινού.

ÐÁÔÑÁ: ÓÔÏ ÐÁÌÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÉÁÊÏ
ÓÔÁÄÉÏ ×ÙÑÏÉ ÖÉËÏÎÅÍÉÁÓ ÁÓÔÅÃÙÍ
Από τον Δήµο Πατρέων και τον Κοινωνικό Οργανισµό ανακοινώθηκε ότι από χθες
το βράδυ και κατά τις ηµέρες του ψύχους θα
λειτουργήσει χώρος φιλοξενίας των αστέγων.
Λόγω της έναρξης των εργασιών στο κτίριο
του πρώην Αρσακείου, το υπνωτήριο θα
λειτουργήσει στο Παµπελοποννησιακό Στάδιο, σε χώρο που δεν χρησιµοποιείται για τις
καθηµερινές αθλητικές δραστηριότητες. Οι
ώρες λειτουργίας θα είναι από τις 22:00 µ.µ.
έως και τις 8:00 π.µ.
Στο χώρο θα παρέχεται φαγητό και ζεστό
µπάνιο. Η προσέλευση των ατόµων που ενδιαφέρονται να φιλοξενηθούν κατά το δι-

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

άστηµα της νύχτας θα γίνεται στα γραφεία
του τµήµατος καθαριότητας - Μιαούλη 100
(αίθουσα διανοµής συσσιτίου) κατά τις ώρες
21:00 - 22:00 και η µεταφορά τους θα γίνεται
µε όχηµα του Δήµου Πατρέων στο Παµπελοποννησιακό Στάδιο.
Ο χώρος θα λειτουργήσει τουλάχιστον µέχρι την Δευτέρα 7/1/2019. Η συνέχιση της
λειτουργίας θα γίνει µε νέα ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι πολίτες και οι υπηρεσίες που
επιθυµούν να επικοινωνήσουν µε τον Κοινωνικό Οργανισµό να καλούν στα τηλέφωνα:
2614409977 - 2614409977 – 2610390968 6984617545 - 6984617546