Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική lavo.u
Ιανουαρίου
Ετος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6649
Τιμή: 1.00€
Ka0ημερι η οικονομικη
101 n con epica alannu cuvan ionpaOiw
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
παράταση |
10ήμερη
Οι "νάρκεs11 Που απειλούν
την οικονομία το 2019
για τα τέλη
κυκλοφορ ίαs
Η ελληνική οικονομία
βαδίζει προς το πρώτο
μεταπρογραμματικό
της ετος επιχειρωντας
να βρει τον βηματισμό
της, να διασφαλίσει την
ανάκαμψη και να ανοίξει τον δρόμο προς τις
αγορές, έχοντας στις
πλάτες της μια βαριά
"κληρονομία-και πολλά
μέτωπα που έχουν μείνει ανοικτά. Σύμφωνα
επτά τουλάχιστον εσω.
τερικοί κίνδυνοι υποβοσκουν και σε αυτούς
προστίθενται οι συνεΧώς εντεινόμενες διεθείς αβεβαιότητες.
αδυναμία πληρωμής
των φόρων και για την
εξάντληση των αποτα
μιευσεων της
Στα πιο πάνω μέτωπα
προστίθεται το μεγάλο
αγκάθι των "κόκκινων"
δανείων που σφίγγει
τον βρόχο της ruστωτι.
κής ασφυξίας για τον
ιδιωτικό τομέα και ανα.
γει τις τράπεζες σε ένα
από τα κομβικά μέτωηα
Παράτ
αση της προθεσμίας πληρωμής
τελων κυκλοφοριας
μέχρι της 11 avouaρίου, ανακοίνωσε το
πρωί της Δευτέρας το
υπουργείο Οικονομικών. Αντίθετα δεν
αναμένεται καμία πα.
ράταση της καταλη.
κτικής . προθεσμίας
πληρωμής της τέταρτηςδόσης του ΕΝΦΙΑ
Οι αποΦάσεις, όπωs
συνέχε α στην 11
το αδύναμο αυτό επιχει.
ρηματικό περιβάλλον από τους δανειστές
και καταγραφει τ
"ΚΕΦΑΛΑΙΟ",
του 2019
Παράλληλα, η αδυνα.
μία της κυβέρνησης να
ολοκληρώσει τις μνημονιακές μεταρρυθμίσεις
και να εφαρμόσει τις
αναπτυξιακές θεσμικές
παρεμβάσεις, καθώς και
οι πιέσεις που προκαλεί
αυτή η υστέρηση στην
περιορίζει την εξαγογική δυνατότητα της
χώρας. Φέρνοντας πιο
κοντά τον κίνδυνο μιας
πλημμύρας εισαγωγών.
Με τα πρώτα σημάδια
στις εκθέσεις τους για
την Ελλάδα, όσο και
από ανεξάρτητες αρχές
και οργανισμούς του
"εσωτερικού". Αναλυτι.
κότερα:
Οι δικαστικές αποφά.
σεις για τα αναδρομικά
σε συνταξιούχους και
μισθωτούς αλλά και η ηαραγωγικότητα .. και νέμει και φέτος η κυ- τητας στο εσωτερικό,
εντεινόμενη Παροχολο. στο οικονομικό κλίμα, βέρνηση-το μεγάλο τη στιγμή που το διε.
για που προκαλεί οπα. σε συνδυασμό με το κοινωνικό μέτωπο πα. θνές οικονομικό αλλά
ρατεταμένος εκλογικός
να είναι ήδη ορατά.
την ίδια στιγμή, παρά
ταμερίσματα-που δια.
Οι εξωτερικές απειλές
ηεριγράφουν συνθ
κες υψηλής μεταβλητ
"θολό"
πολιτικό
περι.
ραμένει. Η ανεργία και
και γεωπολιτικό περι.
Το επ
μεγάλα συνιστονομικά
μάλλον των επομενων
σε εκρηκτικραμένουν
στρέφει στο οπο χαρτς
ενοικίου
την τελικό
μέτωπα. Εντείνουν τον
κίνδυνο δημοσιονομιεπενδυτές. Όπως έδει.
ξαν και οι επαφές που
το ανθρώπινο κεφάλαιο
εξαερώνεται με το κύμα
Μνημόνια η Ελλάδα)
δεν έχει καμία σχέση με
κής εκτροής,το 2019 έγιναν πρόσφατα στη φυγής στο εξωτερικό την άνθηση του 2014.
από τον δύσκολο στόχο
των πλεονασμάτων στο
3,5% του ΑΕΠ. Και
τούτο με την αγορά να
κραυγάζει" για την
Νέα Υόρκη τα ξένα κεφάλαια δεν θέλουν να
έρθουν
Ελλάδα πριν "καθαρί.
σει" το τοπίο Ωστόσο,
και οι προοπτικές εισο.
δηματικής σύγκλισης
Από την κρίση στην Ιτα.
λία και στη Γαλλία. Τ
Brexit και το προσφυγικό έως τον εμπορικό
στην παραμένουν χαμηλές
Οι εν λόγω κίνδυνοι
έχουν ήδη ονοματιστεί
συνέχεια στην 10
Επίδομα ενοικίου θα
λαμβάνουν από το
2019 πάνω από
300.000 νοικοκυριά
Μάλιστα το νέο επί
δομα ενοικίου θα κα.
λύπτει μέρος του
ενοικίου ή του στεγα.
στικού δανείου των
δικαιούχων μαίτηΤΙ
το 2018
για το επίδομα ενοκίου θα γίνει σε πλατ
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9