Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Δεκεμβρίου
Kaon 1 pi n οικονομικη
ΙΟΙΚη CGI με na Διακηρυ cu van lon ασυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τι αλλάζει
στο αφορολό.
γητο και
τ1s αποδείξε1s
Στα σκαριά
υπερ-επαγγελματικό ταμείο
isan2019.is
θα αφορά συμπληρωματική ασφάλιση σε 2 εκ μισθωτού$ του ιδιωτικού τομέα
Σε Πλήρη εξέλιξη οι διαπραγματεύσε!s κοινωνικών εταίρων, εργοδοτικών οργανώσεων και ΓΣΕΕ
Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκοντα,οι συζη.
τήσεις μεταξύ των
κοινωνικών εταίρων,
εργοδοτικών οργανωσεων και ΓΣΕΕ, για την
δημιουργία ενός Εθνικού πολυ-Επαγγελματικου
στοχο,
κοινωνικής ασφάλισης
(Α' Πυλώνας)
Θα λειτουργεί με κε
φαλαιοποιητικό σύ
στημα καθορισμέ
εισφορών και η τελική
παροχή θα εξαρτάται
από τις αποδόσεις Που
Μεγάλες αλλαγές
ερχονται στο αφορολόγητο από τη νέα
Ταμείου,
παροχή
θαεπτυγχάνονται. Θα
χορηγείται δε, κατ' επιια. Πλέον οι Φο"
ρολογούμενοι θα
πρεπει να συγκεντρω.
υν ακόμη μεγαλύ
συμπληρωματικής
λογή του εργαζόμε
ασφάλισης σε περίπου
2εκατομμύρια εργαζονου, είτε εφάπαξ, είτε
μηνιαία, με τη
δες εμπόδιο που δεν υψηλά αμείβονται με
αποδείξεων μέσω του ιδιωτικού τομέα > του κοινωνικούς ετα έχει ακόμη ξεπερα έως 50 ευρώ το μην
πλαστικού χρήματος
για να χτίσουν το
ρους, ακόμη και με μια
εισφορά της τάξης του
στεί, ειναι η χρηματουποαπασχολούνται ή
Βάσει του τελευταίο
σχεδίου που επεξεργά.
οοτηση
από τους και εργάζονται ως
αφορολόγητο
ζονται οι κοινωνικοί 2%0%+1 %γιακάθε εργοδότες και τους -φαντάσματα-για το
Σύμφωνα με πληρο
εργαζόμενους. Ήδη, οι
σύστημα
κοινωνικής
μέρος) θα συγκεντ
θούν κατά την φ
συνέχεια στην 11
φορείς, προκειμένου
να ενταχθεί ως βασιεργοδοτικοί φορείς ζηασφάλισης, με μαύρηκός όρος στη νέα ωρίμανσης του το τούν ρεαλιστικές ελα- ανασφάλιστη απασχόγική Σύμβαση Εργα.
Β' Πυλώνα θα είναι
Εθνική Γενικη Συλλοφρύνσεις στο υψος
ληση Συνεη
Έρχονται κλειστο
Προϋπολογισμοί
στα φαρμακα των
μείου ιδιαίτερα σηματικά κεφάλαια, που θα
ενισχύσουν τις αρα
γωγικές επενδύσεις
και την αναπτυξιακή
των ασφαλιστικών ειαφορ ντης κοινωνι
μη μισθολογικού κόστους. Αλλά και οι ερ.
ιδιωτικού τομέα, σε . Είναι μάλιστα ενδει
και μια συμμετοχή της
τάξης του 1% με 2%
αναμένεται να αποτελέσει σημαντική επβά
σίας. η άσφαλίση στον
στ ασφλίση του επλέον γιατη λιση
υποχρεωτική και συμ.
νοσοκομείων
Ιπληρωματική των πα. δυναμική
Βέβαια, το εγχείρημα
δεν είναι εύκολο. Το
χορηγούνται από τους
του ρυνση
φορείς υποχρεωτικής
κεντρικό, αλλά ουσιαησοστά δραματικά
συνέχεια στην 10
Ποια επιδόματα
πλαφόν την επιβολή | εΠηρεαζονται
φάρμακα (τη δια13 από την αύξηση
φαρμακευτικές επιχει του κατωτατου
στη δαπάνη
των νοσοκομείων για
στο προϋπολογισμό
την επωμίζονται οι
ρήσεις), ακόμη μια αλλαγή ετοιμάζει το
υπουργείο Υγείας
Αφορά στην εφαρ.
μογή από την επόμενη
μισθού
συνέχεια στην 2