Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÄÅÕÔÅÑÁ 24 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.690 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÓÔÇÍ ÏÕÑÁ ÔÙÍ ÓÕÓÓÉÔÉÙÍ
ÐÁÍÙ ÁÐÏ 25.000 ÐÁÔÑÉÍÏÉ
Óôéò öôù÷üôåñåò ðüëåéò ôçò ÷þñáò óõãêáôáëÝãåôáé ç á÷áúêÞ ðñùôåýïõóá
- Ðåñßðïõ 15.000 ðïëßôåò åßíáé äéêáéïý÷ïé ôïõ Êïéíùíéêïý ÅéóïäÞìáôïò Áëëçëåããýçò
Περισσότεροι από 25.000 Πατρινοί στηρίζονται στα
κοινωνικά προγράµµατα του Δήµου Πατρέων, σύµφωνα µε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του Κοινωνικού
Οργανισµού.
Όπως διευκρίνισε, δε, ο αντιδήµαρχος της εν λόγω
προνοιακής δοµής, Θεόδωρος Τουλγαρίδης, το 85%
της συγκεκριµένης οµάδας συµπολιτών µας, είναι
άνεργοι ηλικίας 40 - 60 ετών. «Για να γίνει αντιληπτό

πόσο έχει αυξηθεί ο όγκος των συµπολιτών µας που
ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας θα σας πω ότι τον
Φεβρουάριο του 2Ο17 γράψαµε στο ΚΕΑ (Κοινωνικό
Εισόδηµα Αλληλεγγύης) 8.500 πολίτες.
Αυτοί σήµερα έχουν φτάσεις 14.500- 15.000», επισήµανε ο κ. Τουλγαρίδης.
Σηµειωτέον, στην Πάτρα, οι µαθητές στους οποίους χορηγείται «δεκατιανό», στο Κοινωνικό Παντο-

ÓÔ. ÊÅÑÁÌÉÄÁÓ: ÁÐÉÓÔÅÕÔÏÓ ÐÁÑÁËÏÃÉÓÌÏÓ
ÓÔÇÍ ÐÏËÇ ÌÅ ÔÏ ÄÉÊÔÕÏ ÏÐÔÉÊÙÍ ÉÍÙÍ

πωλείο, ξεπέρασαν πέρυσι τους 1500, ενώ δίνονται,
καθηµερινά, µέσω της δοµής συσσιτίου, περίπου 250
µερίδες φαγητού, οι οποίες διανέµονται κατ’ οίκον
και κάθε δεύτερη ηµέρα δίνονται περί τις 60 µερίδες
φαγητού σε µετανάστες. Επιπλέον, έχουν χορηγηθεί
410 βεβαιώσεις αστεγίας σε 730 υποβληθείσες αιτήσεις, ενώ, µηνιαίως, σε πανσιόν, φιλοξενούνται περίπου 30 άστεγοι.

ÐËÇÈÏÓ ÊÏÓÌÏÕ ÓÔÏ 1ï ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÏ
ÐÁÑÔÉ ÓÔÇÍ ÊÁÑÄÉÁ ÔÏÕ ÉÓÔÏÑÉÊÏÕ ÊÅÍÔÑÏÕ

ÓÅË.3

ÊÅÖÁËÏÍÉÁ: ÅÎÁÑÈÑÙÈÇÊÅ ÌÅÃÁËÇ ÓÐÅÉÑÁ
ÐÏÕ ÄÉÁÊÉÍÏÕÓÅ ÊÏÊÁÚÍÇ ÊÁÉ ÊÁÍÍÁÂÇ

ÓÅË.5

ÊÁÉÑÏÓ: ÊÑÕÏ ÊÁÉ ÂÑÏ×Ç ÔÁ ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÁ
ÓÔÇÍ ÅÕÑÕÔÅÑÇ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÇÓ ÄÕÔ. ÅËËÁÄÁÓ
ÓÅË.2

ÉÄÁÍÉÊÇ ÁÕÔÏ×ÅÉÑÁÓ Ç ÐÁÍÁ×ÁÚÊÇ
Å×ÁÓÅ 2-1 ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏÔÅËÇ ÓÔÇÍ ÊÑÇÔÇ

ÓÅË.12

ÅÐÉ ÃÇÓ ÅÉÑÇÍÇ

Ôï Üããåëìá ôçò ãÝííçóçò ôïõ ×ñéóôïý åßíáé óõíþíõìï
ìå ôï Üããåëìá ôçò ÅÉÑÇÍÇÓ.
ÔÇÓ ÅÉÑÇÍÇÓ ðïõ åßíáé ðÜíôá æçôïýìåíï
óôïõò áéþíåò ôùí áéþíùí.
Æçôïýìåíï êáé óÞìåñá, ðáñÜ ôçí ðñüïäï ðïõ ëÝìå üôé êáôáêôÞóáìå ìå ôá åéñçíéóôéêÜ êéíÞìáôá êáé ôéò âáñýãäïõðåò äéáêçñýîåéò.
Áò åßíáé üìùò åìåßò áðü ôçí åëðßäá ôçò ÅÉÑÇÍÇÓ äåí ðáñáéôïýìåèá êáé áò äïõëåýïõí ïé ðïëåìéêÝò âéïìç÷áíßåò óôï öïýë.

×ÑÏÍÉÁ ÐÏËËÁ ÊÁÉ ÊÁËÁ ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÁ

Ìå áîéïóçìåßùôç åðéôõ÷ßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå
÷èåò ôï 1ï ×ñéóôïõãåííéÜôéêï ÐÜñôé ôïõ Åìðïñéêïý
Åéóáãùãéêïý Óõëëüãïõ Ðáôñþí óôçí Ðëáôåßá Ãåùñãßïõ. Ï ¢ãéïò Âáóßëçò êáé ç ÷áñéôùìÝíç âïçèüò
ôïõ ìïßñáóáí ìðáëüíéá êáé åõ÷Ýò óôïõò ìéêñïýò
ößëïõò, Ýíá îùôéêü ìåôáìüñöùóå ðáñáìõèÝíéá ôá
ðñïóùðÜêéá ôùí ìéêñþí, åíþ ï ôá÷õäáêôõëïõñãüò
åíèïõóßáóå êáé Üöçóå Ýêðëçêôïõò áêüìç êáé ôïõò
ìåãÜëïõò. Ãéá áêüìç ìßá öïñÜ ï Åìðïñéêüò Åéóáãùãéêüò Óýëëïãïò Ýäùóå åïñôáóôéêü ÷ñþìá, êáé

Ýêáíå ìéêñïýò êáé ìåãÜëïõò íá íéþóïõí ôçí ìáãåßá
ôùí åïñôþí, áëëÜ êáé íá ðÜñïõí ôï ìÞíõìá ôçò óôÞñéîçò ôùí ôïðéêþí êáôáóôçìÜôùí. Ïé åïñôáóôéêÝò
åêäçëþóåéò ôïõ Óõëëüãïõ óõíå÷ßóôçêáí ÷èåò ìå
ôç ìåãÜëç ×ñéóôïõãåííéÜôéêç Óõíáõëßá ìå ôçí Éüíéá
Ïñ÷Þóôñá óôçí ðëáôåßá Ãåùñãßïõ ìðñïóôÜ áðü ôï
Äçìïôéêü ÈÝáôñï Áðüëëùí.
ÓÞìåñá, ðáñáìïíÞ ×ñéóôïõãÝííùí, ôï ðáéäéêü
ðÜñôé óõíå÷ßæåôáé óôéò 6:00 ìì óôçí ðëáôåßá Ãåùñãßïõ, ìå ôçí óõììåôï÷Þ êáé ôçò ÷ïñùäßáò «ÑÏÅÓ».

ÊÕÑÉÁÆÏÐÏÕËÏÕ: ÅÉÍÁÉ ÔÅËÅÉÙÌÅÍÇ ÕÐÏÈÅÓÇ
Ç ÉÄÑÕÓÇ ÍÏÌÉÊÇÓ Ó×ÏËÇÓ ÓÔÏ ÁÅÉ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ
«Πρώτη φορά στο αυτοδιοίκητο ενός Πανεπιστηµίου παρεµβαίνει άλλο πανεπιστήµιο και όχι η πολιτεία» δήλωσε η
πρύτανις του ΑΕΙ Πατρών, Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, αναφερόµενη στις αντιδράσεις που προέκυψαν από την Θράκη
για την ίδρυση Νοµικής Σχολής στην Πάτρα.
Η πρύτανις αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ίδρυση της τέταρτης Νοµικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο Πατρών είναι «τελειωµένη υπόθεση. Μην ξεχνάτε ότι µιλάµε για µη ειληµµένη
κυβερνητική απόφαση. Η ίδρυσή της θα περιλαµβάνεται στο
νοµοσχέδιο που ετοιµάζεται.
Ως εκ τούτου, οι όποιες πολιτικές, κοινωνικές και πανεπιστηµιακές αντιδράσεις υπάρχουν, δεν πρόκειται να επηρε-

άσουν την ίδρυσή της». Και µπορεί η δέσµευση του Κυριάκου Μητσοτάκη πως η µελλοντική κυβέρνηση του κόµµατός
του θα ακυρώσει την πρόθεση της σηµερινής κυβέρνησης
να ιδρύσει τέταρτη Νοµική Σχολή να προκαλεί αναστάτωση, ωστόσο η κυρία Κυριαζοπούλου επανέλαβε πως «µέχρι
το τέλος του χρόνου, το αργότερο αρχές του επόµενου, θα
έχουµε καταθέσει το σχετικό σχεδιασµό και θα έχουν γίνει και
τα βήµατα που πρέπει. Εποµένως δεν υπάρχει καµία απειλή
για την ίδρυση της Νοµικής Σχολής. Εµείς προχωράµε κανονικά το σχεδιασµό µας».
Να θυµίσουµε πως η ίδρυση της Νοµικής Σχολής στην Πάτρα αποτελεί ένα αίτηµα 52 ετών.