Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 -ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27198
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
τρα 289 ε
ευρώ στην Ελλάδα
Στενότερη συνεργασία Ελλάδας
Σερ la με τη συμφωνια
των Πρεσπών
μεταναστευτικές
πιέσεις
Q0σθετη έκταχτη χρηματοδο
305 εκατ. ευ!ώ στα XQάτη μέλη που βρί
σκονται κατω απο πιεση για την στηQ1
κός χώρος και το ίδιο η Ελλά
Λες Βαλχ
τους στο μεταναστευτικο και την οια
χώρες. Πιστεύω στο όραμα
χείριση των συνώρων χορηγεί η Επιτρο
πή. Συγκε201μένα χ00ηγούνται στην Ελλάδα 289 εκατ. ευρά, στην Ιταλία 5.3 ε
Χατ. ευ!ώ, στην Κύπρο 3.1 εκατ. ευρώ και
ιαβαλκ
εκλειδώσουμε τις
στην Κ
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτρο
πής, η χρηματοδότηση θα
στηρίξει τ
των Πρεσπών από τα Κοινο
βούλια των χωρών μας (σ.σ
Ελλάδας και πΓΔΜ) θα προ
προσπάθ
Εξι συνεχόμενα
τριμηνα αναπτυζης
οιαπιστωνει το
Ελληνικό
Δημοσιονομικο
γασία για την αναβάθμιση του
κομιστικων κεντρων και μετα
να προχωρησουμε στο συμφω
νο οικονομικής συνεργασίας
εταξύ Ελλάδας και
ας», τονισε χαρακτηριστικα ο
κ. Τσίπρας
Αλ. Τσίπρας: Βασιζόμαστε
νεχίζεται η ανάκαμψη της οικο
ες για να μετατρέψουμε τη συμπάθεια
σιας, ειρτνης, ευημεριας
μικης oQαστηQ10τητας με την ενισχυση
του ΑΕΠ για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο τ
ωματι
χου) σε πράξεις. Πρέπει να δώσουμε θε
τική προοπτική και να αναρωτηθούμε αν η
πολιτική της αδράνειας μπορεί να δώσει
ξης Τύπου με τον Σέρβο Πρόεδρο, Αλεξά
τα! Βούτσιτ
βούλιο ΣυνεQγασίας Ελλάδας-Σέρβίας
στο Βελιγράδι, ο Ελληνας πραθυπου07ός
Αλέξης Τσίπ!ας επεσήμανε
ια πιστων
κες μας σχέσεις εχου
διάστημ
ημοσιονο
ναι η τρίτη φορά πο
λιγράδι. Οι λαοί μας διαπνέονται από αι
ισκέπ
XQ001ΧΟνομικές και δημοσιονομικές εξε
πολιτική μπορεί να δώσει προοπτιά Για σθήματα αλληλεγγύης, πού- 12
ΣΕΒ: Στο 13% οι συνολικές επενδύσεις στη χώρα
ΠαQάλληλα στην έκθεσή του Συμβουλί
ου, που συνεδριάζει υπό την προεδρεία
μας τα Βαλκάνια είναι οικονομιχά ζωτισφυρί
διαπιστώνεται ότι η βελτίω-22NA
η επανεμφάνιση μακροοικονομικών ανισορρ
ετά το 2017 (+1,5%) και το 2018
τρηση στις αρχές του 2020, εάν η Βουλή
τάαπομ
καταστεί δυνατόν
(+2%), το 2013 θα είναι η
ημοκρατίας
Bounn :
δρο της Δημοκρατίας. Ο εκλογικός κύκλος
ενη χρονιά ανάπτυξης, με Qu0μό 2% έως
2,5%, μετά την οδυνηQή εμπειρία της κα
τά 25% σχεδόν απότομης πτώσης του Α
ΕΠ την πτητιετία της το σαρμογής
2010-2012. Ολες οι ποιβλέψεις για τη μεσοπρίθεσμη περίοδο συμφωνούν ότι η 01
κονομία θα συνεχίσ
με τους Οθμούς, όμως, να πέφτουν κάτω
του 2%, και να συγκλίνουν προς τους μέ
σους Qυθμούς ανάπτυξης στις οικονομι
ες της ΕΕ-28
«Το 2019, προσθέτει ο ΣΕΒ, είναι μια
χρονιά που θα σημαδευτεί τουλάχιστον από 3 ε λογικές αναμετο σεις (εθνικό πε
ριφέρει
ι σημαντικό
φωση του οικονομικού κλίματος. Αφενός
στη ρ 1 z ουν
ασυνοδευτους
υπάρχειητάση η δημοσιονο
ΠροσφυΥες
εκάδες μικρούς ασυνόδευτους πρό«Ενωτικη σύνοδος» με ιερές διαφωνίες
σφυγες, παιδια απο εμπολεμες πεQ10χες
χώρα μας, φιλοξένησε σε ειδική εκδήλω
Αυτά επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομα
διαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, προ
ειδοποιώντας ταυτόχρονα για το ενδεχόση το εντευκτήQ10 της Βουλής
0 11 ατριαρχειο Κωνσταν
ης ένω
Τα προσφυγόπουλα
χουν την εκκλησία στην Ουκρανία, δήλωσε ο πατQ1άQXNS Μόσχας και πασών των Ρω
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης
Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Βουλής, Νίχος Βούτσης, και ο υπουργός Μετανα
ic !!ολιτικής, Δημήτρης Βίτσας, ε
μενο οπισθοχώρησης. Οπως αναφέρει
λίσσονται ικανοποιητικά, η
αφερόμεν
νώ τα οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη εξεάπτυξη πα
της σχισματιχής χαι αυτοκέφαλης OQ86δοξης Εκκλησίας της ΟυΧΟανίας
Το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και ο ηγέτης του, Πατριάρχης Βαρθολομαίος,
ίνους που διώκουν την
ραμένει εγκλωβισμένη σε χαμηλούς ρυθ
μούς, με ορατό τον κινδυνο υποτρο της Χαι
ση παρεο
ία στη
Χρανια δηλωσε ο πατριάρχης Μόσχας χαι πασων των Ρωσιων Κύριλλος, )F

Τελευταία νέα από την εφημερίδα