Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Δεκεμβρίου
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ηθητευόμενο! Άρση τραπεζικού απορρήτου
K :: :me" σε σούπερ μάρκετ, βιομηχανία και
Παραγωγ0us
Δεκατέσσερις μήνες ρήτου, εμπόρων, βιομετά την ψήφιση του μηχανίας και Παραγω.
νόμου
4492/2017,ο
οι πληρωμές των τροπολογία
ευαλλοί.
υπουργείου Αγροτικής
των αγροτικών προ- Ανάπτυξης και Τροφί
Μιλώντας για σύμβαση μαθητείας αναστη
μέσα σε 60 ημέρες, το
υπουργείο Αγροτικής
φισβήτησης
συναλλαγών που αφοφερομαστε
Ανάπτυξηςεπιχειρεί ρούν νωπά και ευαλ
rpoi6ντα ή στο πλαίσιο
ίνη μεταξύ με τροπολογία
γοδοτη και παρεενεργοποιήσει τη διά.
ταξη, η οποία τέθηκε
τυπικά σε ισχύ την 1η
atllavoua ρίου του 2018,
των ελέγχών για την
μισό τα διοικητικά rpoδια αρχή σε συνεργατήρηση των διατάξε
στιμα που επιβάλλο
ται σε περίπτωση
παραβάσεων των
του παρόντος, η αρμοΗλεκτρονικής Διακυ.
αρχήν-την εκμάθηση
από τον παρέχοντα ποτέ δε
αλλά επί της ουσίας
σθηκε στην πράξη. na.
δια αρχή, δύναται να
απορρή.
Επίσης με την τροο.
υηχρευση αποστολης
ός επαγγέλματος ή
τραπεζικού
Ποιες αλλαγές έρχονσυνέχεια στην 111 ραμενοντας
γός (σ.σ. αγροτικοί συνεταιρισμοί, φυσικό ή
ιααπό τις αλλαγές λογία καταργείται η Η τροπολογία προ- νομικό πρόσωπο που
παράγει νωπά και
Στο υπουργείο ευαλλοίωτα εΥΧώρια
Χριστουγέννων: Αγροτικής Που συμπε περιέλθει στην αρμό Αγροτικής Ανάπτυξης αγροτικά προϊόντα, και
που φερνει η τροπολοβλέπει τα εξής:
υπουργείου στοιχείων ΠΟ
Τι πρέπει
να κάνετε αν
ριλαμβάνετα στ του πααρχη αρ ενέργεια υπηρεσίαργεί η ακή μεταποιητικές
διο νόμου του πεζες, για διενέργεια
υπουργείου Μεταν
υτηρεσία διακίνησης ρήσεις αγροτικών προ
ου καταβολής νωπών και ευαλλοί. ϊόντ
ικό λογαριασμο, η ϊόντων
ιτικής
του τιμήματος σε τρα
δεν το λάβετε
Ιστευτικρίσκεται
των αγροτικών προψηφιακή
στην Ψηφιακή υπηρε
σία: τα στοιχεία των τι.
Βουλή, είναι η άρση εξόφλησης επιταγής,
του τραπεζικου απορ
υτηρεσία), η οποία θα
τηρείται από την αρμό.
μολογίων που έχει
μειώνονται
συνέχεια στην 10
Όλες οι αλλαγέs
:|στον εξωδικαστικό
μηχανισμό
Τις ενέργειες που
πρεπει να κανει ο ερ.
γαζόμενος αν δεν του
καταβληθεί το
Χριστουγέννων ανα
21η Δεκεμβρίου κάθε
σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ
Σελίδα 9