Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Α ο,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
| Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
λήστεψαν 86χρονη
μέσα στο σπίτι της
| στη ΣΠάρτΝ>σελ 7
Σε Χριστουγεννιάτικους
ρυθμούς χτυπαει η «καρδιά»
της ΣΠάρτης σελ.11
|Ώρα «6ου Καστόρειου
| Ημιμαραθωνίου Ταϋγέτου»
στις σελίδες 12 & 13
στο Καστόρι>σελ.15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάΒΒατο 22 ΔεκεμΒρίου 2018 | Έτος 23-1 Αριθμός 5551 | Tun φύλλου 0,50€
Tnh: 2731081253 Fax: 2731081250 e-mailinfolakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Μοναδικό σε όλη την Ελλάδα
ΜητροΠολίτης Μάνης
Βαμβακού: Το «χειροποίητο» Etio
Χριστουγεννιάτικο χωριό
«Τα Χριστούγεννα
ειναι το μεγαλυτερο
ανθρώπινης ιστορίας»
Σε μήνυμά του για την εορτή
των Χριστουγέννων και τη
γέννηση του θεανθρώηου, ο
σεΒασμιώτατος ΜητρΟΠΟλίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος
αναφέρει τα εξής:
«Τέκνα έν Κυρίω αγαπητά,
οί όρθρινές καμπάνες τών
Χριστουγέννων σήμερα άπ'
άκρου εις άκρον τής Χριστια.
νοσύνης ανήγγειλαν σαλο
τον κόσμο τό χαρμόσυνο μή
νυμα, την Γέννηση του
Χριστού.
Χριστούγεννα είναι τό
μεγαλύτερο γεγονός τής
άνδρώπινης ιστορίας.
Ονομάξεται «Ενέόλος
ήμέρα τής άν υπότητος30
1 από τόν Μέγα Βασίλειο,
«Μητρόπολις τον έορτώ »
άπό τόνερό Χρυσόστομο
Ξεχωριστές δράσεις έως τις 4 Ιανουαρίου
Για δεύτερη χρονιά ένα ολό
κληρο χωριό, η ΒαμΒακού Λακα νίας, στολίζεται για να
υποδεχθεί επισκέπτες an' όλητη
χώρο.
Τοεγχείρημα, Που ξεκίνησεπέρυσι από την Ακαδημία
και Παραμυθιού Βρήκε με an
ανταπόκριση και το χωριό των
δέκα μόνιμων κατοίκων στην
καρδιά του Πάρνωνα αΠοτελεί
σημείο αναφοράς η λλο ν ΜΜΕ
σε όλη τη χώρα. ΤΟ ΠρωτότυηΟ
εγχείρημα φέρει την υηογραφή
του γνωστού, όσο και καταξιαμένου αφηγητή Παραμυθιών και
Ποιητή,
on0ίος με επίο n και εντατική
n oond8εια μέσα σε διάστημα
ενός έτους κατόρθωσε να δημι
ουργήσει τις ΒάσειςΥια vadawτανέψει» ένα χωριό του
Πάρ ονα όηουυΠάρχουν ελά
χιστοι μόνιμοι κάτοικοι.
Φέτος χιλιάδες είναι οι επισκέ
πτες που θαηαραμυθοξεναγη.
θούν στη
γενομένης anό σχολεία nou από
τις 12 Δεκεμβρίου ηήραν μέρος
στα εκπαιδευτικά ηρογράμματα
nou οργάνωσε η Ακαδημία Π0inons και Παραμυθιού.
ραμυθιών και μύθων με na
στάσεις Καραγκιόζη καθημεριν με εργαστήρι ζωγραφικής
Και κατασκευώνγιαπαιδιά, ουτά
τα Χριστούγεννα μπορούν στη
Βαμβακού
a ες και παραδόσεις Που λη
σμονούμε και éxo με ανάγκη να
anowa σουν τη φαντασία μας
μα με το Πνεύμα των Χριστουγέννων. συνέχεια σελ.9
| καί
Βαμβακού, αρχής
«Εορτή
άναδημιουργίας»
Θεολόγο rony po.
Ο Υ ός καί Λόγος το
Δημήτρη
Αβούρη, ο
θυμίσουν
ο ησης
λοε στη νή σαρκωθηκε
γεννήσηκε στό σπήλαιο τής
Bn0λεέμ, φανερώθηκε
στούς ανθρώπους και αυτό
τοϊστορικό καί μοναδικό ve.
γονος ειναι μεγα μυστηριο.
Δηλαδή,κό άπροσιτος yweται όρατός όάναφής αυτός
πού δέν αγγίζεται, δέχεται
νά ψηλαφηούεϊ» καί νά
κρατηδετ στήν άγκαλιά τής
Παρρένου Μαρίας καί Θεοτόκου, τής Παναγίας μας. Καί
Με αφηγήσεις ελληνικών παΦοβούνται συρρίκνωση
του Γυμνασίου-Λυκείου Γερακίου
Διαμαρτύρονται για κατ' εξαίρεση μετεγγραφές οι Σύλλογοι Γονέων-Κηδεμόνων
Έντονα δυσαρεστημένοι εμφανίζονται οι Σύλλογοι Γονέων και
Κηδεμόνων, του Πουλημενά
κειου» Γυμνασίου και Λυκείου
Γερακίου μετ την απόφαση του
Yn0υργείου Παιδείας να εγκρίνει επιλεκτικα και «κατ' εξαίρεση», την μετεγγραφή τριών
μαθητών της α' τάξης του Γυμνασίου Γερακίου Προς το Γυ- του σχολείου και η Διεύθυνση ματικά το νόμο, δεν επέτρεψαν μικρ σχολεία και νά μεγαλώμνάσιο Μολάων. Σύμφωνα με Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις μετεγγραφές», ωστόσο τε- νουν τα μεγαλύτερα ».
τους συλλόγους. «n διεύθυνση Λακωνίας τηρώντας un0δεη- λικά εγκρίθηκαν [σσ οι μετεγ
γραφές! μετά από φυβεν naρέμΒοση του Υπουργείου Πα.
τό μυστήριο αυτό ειναι 010
καί lepo. «ού φέρει
1 έρευναν» λέγουν οι άνοι
| Πατέρες καί "πίστει μόνη
Οπως τονίζουν μέλη του ουλάγου σε ψήφισμα-διαμαρτυρία
«αποφάσεις σαν τις napanovu.
και παρόμοιες ενέργειες, θα
έχουν σαν αποτέλεσμα, να μ
κραίνουν ή να κλείνουν το
| τούτο πάντες δοξίζομεν
συνέχεια σελ.7
Ημέρες εορτών
σήμερα και χθες
γράφει ο Εμ. Δημητρακόηουλος
συνέχεια σελ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα