Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27197
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
νεος ενιαιος
Παρατείνεται ο ν. κατ σεΑη
κατωτατος μισ ος α
ισχυει Υια onouS χωρις
nn1κιακες διακρισεις
ρέσει μη επιχειρηματικές οφει
νέος ενιαίος αυξημένος κατώτα
ος μισθός θα ισχύει για όλους χωρίς η
λικιακές διακρίσεις, δηλαδή θα καταργή
0μενο υποκα
να έχει ένα στεγαστικό δάνειο
ως 25
χειρηματι
οφειλή
1 ./00 διαπιστευ μενοι
0ημοσιογραφοι στην
ετησια συνεντευ η
Τύπου του Βλ. Πούτιν
δικασία αυτή, από
γκαστικής εχτέλε
πλειστηριασμους η χατασχεσεις) καθώς και διευκρινίζεται
ην τροπολογία για την παράταση ιπλήρης ρύθμιση χαι για τραπεζικά δάνεια
και για το Δημόσιο κλπ, να μπορεί να υπάρξει
το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς
το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, ανατέλλεται η διωξη υποχρεωτι ά εφόσον
πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμι
Πούτιν δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από
σχύος για τον εξωδικαστικό μηχανισμό
την απόφαση του Ντόναλντ Τράμπ για
eXQ1 31.12.2019 διευου νσης του πεδίου
θμιση δανει
μόνο με το Δημό
σιο ή φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κάτι
το οποίο αφορά πάρα πολλούς ενδιαφερό
εφαQμογής του και εισαγωγής OQ1σμένων
ηολυνσεων για να επιτ!απει ευχ040
ερά και απο πέρισσοτερους η ουνατοτη
τα του ε ωδικαστικου διακανονισμου υ
την αποχω!ηση των αμε!1
χανιχων ουναμεων απο την
φευές π ος το Δημοσιο αντιπροσ οπεύουν
ένα ποσό μεγαλύτερο του 15% των συνοΕπίσης, δίνεται η δυνατότητα στις επι
χειρήσεις ακόμη χαι με μικρότερες οφει
1010 το κοστος Υια το
χριστουγεννιατικο
τραπεζι
ποστήρξε στην Ολομέλεια, ο υπου07ός
λές να μπορούν να αξιοποιήσουν τον μη
χανισμο αυτο.
υξης x
εδρος της κυβέρνησης, Γιάννης AQαγα
Επίσης, ο κ. Δραγασάκης ενημέρωσε ότι
προσπαθούμε να χάνου
πράγματα απλούστερα. Γνωρίζουμε ότι σε
όλη την Ευρώπη, αυτού του τύπου ρυθμ
σεις εξωδικαστικού μηχανι10 εχεινων των υπο
ων που μπορούν να τύχουν μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης από
50.000 ευρώ γίνεται 300.000 ευρώ
πό 95 έως 100
διαμορφώνεται
τοκόστος γιατι υεντονιαμ equ νεται
δυνατότητα ακόμη wi αν δεν συμ
σμούταν μάλιστα θελει
πέζι, σύμφωνα με τις τιμοληψες της Γε.
νικής Γραμματείας Εμπορίου χαιΠοοΤτΕ: Η επιστροφη στις ανορες το ασφαηες κριτηριο
στασίας Καταναλωτή, η ο
ποια επισημαινει οτι υπαρ
για την υπερ αση της κρισης
S αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, με
θετικές επιδράσεις στο οικονομικό κλίμα
ι τις προοπτικες της ελληνικης οικον
μίας. Ωστόσο, όπως είχε επισημάνει η Exθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη
Νομισματική Πολιτικη του Ιουλίου 2018, η
διατηρήσιμη επιστροφή του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κρατικών ομολόγων θα είναι η ασφαλέστερη ένδειξη
ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής, η ελληνική οικονομία συνέχισε να α
ση των μεταQQv6μίσεων
που αποτελεί προϋπόθε
ση για την ανάπτυξη και
τικών ομολόγων εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, λόγω αναταράξε
ων στις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα στην
ταλία, αλλά και λόγω της ανησυχίας σχε
τικά με το ενδεχόμενο ανατροπής μεταρ
ρυθμίσεων που είχαν συμφωνηθεί στο
τηρτ σιμη επ
φή του Ελληνιχου Δημοσίου στις αγ0Qές, δίνει η
Ενδιάμεση Εκθεση της
Τοάπεζας της Ελλάδος
οτι η οδιάστημα έχου μεσοαεί
πλαίσιο του προγράμματος.
για τή 2018 που υποβλη
Στο διάστημα που μεσολάβησε από την
σε από την
Ως αποτέλεσμα, οι ελληνι
δοο της Βουλής,και του.
τουργικό συμβούλιο.
πράσινες,
κόκκινες
σχολές
Εκθεση της Τράπε
Ελλάδος για τη Νομισμα
Τα πάνω-κάτω στο σύστημα εισαγωΥής στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
πρώτη που υποβάλλεται
τριτου προγραμματος προ
ο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ δρομολογ
ποιο προβλέπει δύο ειδών σχολές. Σε ποιες χρειάζονται Πανελλήνιες και σε ποιος μόνο ο
βαθμός απολυτηρίου
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
τον Αυγουστο
ται στην έκθεση, η ολοκλήρωση του προγράμμαΤα πάνω-κάτω έρχονται στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με τ
υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, να προαναγγέλλει εισαγωγή στα ΑΕΙ
και ΤΕΙ μόνο με το απολυτήριο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα