Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευη
Οικονομική
Δεκεμβρίου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6642
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Συντάξεις
Ιανουαρίου
Ποιοι συν| Τον Ιανουάριο οι αποφάσε!s
για τον κατώτατο μισθό
τόνισε η Ε. Αχτσιόγλου
ταξιούχ.θα πάρουν
αυξήσεις
Τον Ιανουάριο θα λη. ότι «καμία από αυτές
peouv οι αποφάσεις τις προτάσεις δεν είναι
της κυβέρνησης για δεσμευτική για τον
τον κατώτατο μισθό, υπουργό και την κυαφού προηγουμένως βέρνηση» και προμέσα στο Δεκέμβρη σθεσε
κατατεθεί το πόρισμα «Εντός του Δεκεμ.
επιτροτής εμπειρο- βρίου θα κατατεθεί
γνωμόνων που διε- πρόταση από επτροτή
ρευνά τις επιπτώσεις εμπειρογνωμόνων, η
στην αγορά και στην οποία μελετά τις εr_
Χωρίς εκκαθαρι.| οικονομία, τόνισε ηπτώσεις αύξησης του
στικα σημειώματα ξε- υπουργός Εργασίας, μισθού στους θεμελιακίνησε απο την Κοινωνικής Ασφάλισης δεις δείκτες της οικοΤετάρτη και ολοκλη- και Κοινωνικής Αλλη- νομίας και τον
ρώνεται την Παρα, λεγγύης, Έφη Αχτοιό. Ιανουάριο θα λάβουμε
σκευή η καταβολή γλου, σε εκδήλωση, την απόφαση
των συνταξεων laνουαρίου
ήδη τρεις) και μάλιστα
«χωρίς καμία αρνητική
συνέπεια στην απασχοληση», αλλά και της
Ισπανίας nou οχεδιά,
ζει, αντλώντας συμπε2010-2014, κατά την
οποία υιοθετήθηκαν
πολιτικές συμπίεσης
των εισοδημάτων, στη
λογική "της εσωτερι
κής υποτίμησης», ανεαπόψε, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Μέσα στο δεύτερο
δεκαπενθήμερο του
Γενάρη, θα λάβω εγώ
την απόφαση και θα
εγκριθεί από το υπουρ.
συνέχεια στην 11
Θεσσαλονίκης
Η υπουργός ανέφερε
ότι ήδη έχουν κατατε.
οτι ηοη εχουν κατ από
τους εθνικούς κοινω.
νικούς εταίρους».mu
σχεδόν όλες τάσσον
ται υπέρ της αύξησης
του κατώτατου μισθού
(είτε μικρής, είτε κλικ.α.).
πογράμμισε, ωστόσο,
Χριστου
εγκριθεί βου το υπουρ
άσματα ντας συμπ ν
στάλησα μησης», ανοι
εννι ράσματα από την στάλησαν
uKes έφοδοι
Η υπουργός κατέ Πορτογαλική εμπειρία, συλλογικές διαπραγ
θεσε την.εμπειρία της σε μεγάλη αύξηση του ματεύσεις, μειώθηκε ο
Πορτογαλίας, η οποία κατώτατου μισθού κατώτατος μισθός
μετά την έξοδο από τα (της τάξης του 22%), (2012) και θεσπίστηκ
μνημόνια έχει προχα- παρότι και η Ισπανία ο υπ°κατώτατος,
ρήσει σε αύξηση του έχει μεγάλη ανεργία, έδειξε, ότι όχι μόνο δε
Η κ. ΑΧτσιόγλου προσθεσε ότι η περίοδος
από την Εφορ
loious στοχεύουν,
τα Πρόστιμα
μακούμενης,
κατώτατου μισθού (5%
κάθε χρόνο, έχει κάνει
μειώθηκε η ανεργία.
συνέχεια στην 10
Επίδομα
ράσουν poamal θέρμανση
μέσα στο Σαββατοκύ Πότε θα ανοίξει
Οι εφοριακοί ετοιμα.
ζονται να ντυθούν Αϊ
Βασίληδες και να μοι
άφθονα προστιμα, κάνοντας αρχή
ριακο, που σηματοδοτεί την έναρξη της
εορταστικής περιόδου
Αυτή τη φορά τα κλι
μάκια της ΑΑΔΕ, που
θα "χτενίσουν-τη Χρι.
στουγεννιάτικη αγορά.
συνέχεια στην 2
η εφαρ
Σελίδα 9