Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ποιους ασφαλισμένους συμφέρει η ουν ταςιοδότηση «εδώ χαι τώρα»
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ : Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ.:0,50 E
A.Φ. 5375
Παρασκευή 14.12.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5):
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Α.Ε.Π.Π
Πληροφορική: Οι νέοι στόχοι της
FORTHcrs
ροχωρά ο διαγωνισμός για τον
οδικό άξονα Ακτιο-Αμβρακία
αεροσκαφος
Υπηρεσία Πολιτι
μετά ατό ενδ
Διεύθυνσης
Πτητικών Προτύπων
πιστοποιει την
του αεροσκάφους SX-ECI,
δεν ισχύουν όλα όσα είδαν το
φως της δημοσιότητας σχετι.
πλοϊμότητα
αεροσκάφους της Υπήρ
Συγκεχριμένα, η ΥΠΑ διαψεύδει ότι το αεροσκάφος
ει υποστει
κονσόλα οργάνων χαι ότι
παρουσιάζει διάβρωση στο
2.399 χονές ονομαστικές
2,04% οι βασικοί
Αναφορικά με την χονοου
νων του αε
αυτά που παρατηρηθηκαν
απόχο τοναι μαχροσχοπικό
μέτοχοι στην Druckfarben
Σύμ4ονα με τις διατάξεις του
άρθρου 24 παράγρα4ος 2 του
Νόμου 346 1/2006, όπως ισχύει,
Χαι έπειτα από την υποβολή την
στο 0.06 % του συνόλου τον
κοινών μετοχών και των δ καιο)μάτων ψήφου της Εταιρίας. Η
τιμή ατάκτησης τον παραπάνω
Ειδικοτερα σε καποιους απο
του διαχόπτε
018 της προαιρετικης μετοχον ήταν 1.40 Ευρώ ανά Θα παρεχονται εκτιμησεις για το μελλοντικο υ ος των
είναι ελατηριακού τύπου |δημόσιας πρότασης από την μετοχη, ητοι συνολικά 3.358.60
συντο εων που
νουν αθροιστικα οι
«KAZAP
(όπου για την ενεργοποίηση
Μ Ο Ν Ο 11 PO Σ Ω 11 Η
2. Κατόπιν τον ανωτεοο ατοτησεο ο Προτείνων κατέχει
από ΕΦΚΑ χαι Επαγγελματικα Ίαμεια, ενω παράλληλα θα
προτεινονται λυσεις προκειμενου να πιαστει το επι(hur το
ΕΠΕΝΔΥ
θα πρέπει αρχικά να
τραβηχτούν προ τα έξω) | ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ο πλέον συνολικά άμεσα 214.413
υπάρχουν ίχνη από την | Προτείνων) για την αγορά του μετοχές.
χρήση τους στις επαμάνειες
της χονσο ας στα σημεία
συνόλου των κοινών ονομαστιχων μετοχών της εταιρίας
«ΑΝΩΝΥΜΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
T Υ Π Ο Γ P Α Φ Ι Κ Ω Ν
Apou ληφθούν υπόψη οι ανοτέου αποκτησεις, ο Προτείνων
και τα πρόσο)πα που ενεργούν
συντονισμενα με αυτόν, ήτοι: 1)
ο κ. Γεώργιος Καραβασίλης, ως
τρόσω το που έχει τον ατώτατο
χο του Προτε ίνοντος χαι (11)
ροσωπα που
ελέχονται από τον Χ. Γεώργιο
Ιδιαιτερα
κατατοπιστικη Η ουσια ειναι πως μεσα απο
ήταν η χθεσινή παρουσίαση τη συγκεκριμένη Οδηγία
του Κώστα Νικολάου, εκτε- που αναμένεται να γίνει
λεστικού διευθυντη της νομος του κρατους μεσα
Prudential B. Marghios & στους πρώτους μήνες του
Κοι- 2019, τα ΤΕΑ δεν θα προσφμόνο φοοολογιχά
Ταμεία Επαγγελματικής κίνητρα στους ασφαλισμένοΕΤΑΙΡΕΙΑ Ασφαλισης ΤΕΑ και υς τους, αλλα παραλληλα
ιμήμα της αποδόσεις και επαρκή
δήλοσης συνταξιοδοτικών ενημέρωση για μια σειρά
θέματα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αναφορικά με το ριναίο σκέοπικό | ΜΕΛΑΝΙΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝτα
Ν Τ Ρ Ο Υ Κ Φ Α Ρ Μ Π Ε Ν
ΕΛΛΑΣ» (η Εταιρία), που δεν Καροιβασίλη, εκτός της Εταιδε
Partners, σχετικά με την
νοτική
γεγονός αυτό |
Οδηγια
έρουν
συνεπικουρειται, χαι απο το
Προτεί
το σχε ΛΟζεπανατοποθεσυντονισμένα με αυτόν πρόσο)SCOPE
τηθηκε στο αεροσκά4ο στις τα γνωστοποιούνται τα χατο
8/8/2018 μετά από επισκευή
που έγινε σε Επισκευαστικό | i. Ο Προτείνωντροέβη μέσω
(ητοι οι εταιρίες:
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, S. Τ.Κ. ENGI
τερο:
ειδικότερα για το
του Χρηματιστη
στις ακόλουθες αποχτήσεις JANCO TRADING LIMITED), παροχών»
ηνών NEERING
IMITED
χνισμο πιστοποιημένο
χατά Part 145 ( CH. 145.0202
Citation Service Center) στην
μετοχών της Εταιρίας:
τείνων ατέκτησε 2.399 κοινές
κατέχουν συνολικά 3.564.907
12.12.2018, ο Προ- μετοχες
αντι ποοσωτει ουν
ιερομηνία
περίπου 92,04% τον διχαιουά
τον ψήφου της Εταιρίας.
πιστοποιητικού | ονομαστικές μετοχές της Εταιυ του αντιστοιγουν σε ποσοεπισκευής την 20/7/2018.