Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τάσεις αύτοχειρίας
toG Μανώλη Κοττάκη
Πέμπτη 13Δεκεμβρίου 2018
| [email protected]ΦΟλ. 41228i.Ετος 142ovi Tiun 1.50
Σελήνη 7 ήμερών 1 Ανατολή ήΝου 7.32.
Δύος 5,06'
αοεμβασις καουμαν
ve0η στό λόγο, τακτικισμός ot πρωτολο.
Οστόσο, γιά πρώτη φορ
άπό τόν καιρό Τού
για την νική της παραταξεως
Κυριάκος: Κατά τής άποχής στις έκλογές καί κατά «ούδετέρων» κεντρώων
τική μας ιστορία όμως διδά0kli mi. Td VTunéακό κέντρο της Expo Athens
δμιλήσει στό συνέδριο όπροΤής ΚΕντροδεξε ς παρατάξε"
to"ητήσει νά νηφίσουν κ ri
παίσιο αυτό διοργανώ°
απέναντι κατά naon
t& roov. Στοουσε τόσο στον ertT1μο Πρόεδρο
διασταυρώσει Td 54η μαζί του, οτε στις έκλοtootwn dara(1τήνπροσοχή
στροφής πρός τήν 'Ελλάδα μέ
συνέδριο naunKob κόμματος.
ου άπό την τηλεόραση η
τάξεως
poa μένο ή συστε4vep δεις
αρατάξεως μετα
συστήματος Απόρρητες!
ήν cooo νική άΚέντα καί
vdot πού ζούν στην Έλλάδα
οτον Σημίτη τίς έκλογές TOO 1996. Τυστεύοντας
ηώς Τον συνέτριβε. Τά κατάφερε, ήταν τό
[email protected],"Htav όμως τέτοια σύν8εση το0 Tdνελ τών δημοσιογράουν Πού Ικαναν τίς έρυτησος, ώστε ήταν άδύνατο νά νικήσειδ'EBept.
Η έπίθεσις στο Στρασβονογο
όπως την έζησα
Ματοιόσκα!
AOin0N κάθε φορά τό λέω καί
ν το κάνω-να
ρακτηριστικό ναμνηστκό άπότήν Ρωσία: Στήν
'Ελλάδα Φυσικά έχουμε ουνηθίσει νά dnosoaοντήςβαρβαρότητος» |@||||ΕΣΤΊΑ
πλή κούκλα ώς "Μπάμπουσκα», Τους γιατί στην
κάθε ήμέρα. Ακόμα κα, ή τροκαι της ΠΟΑΙΤικής. AEVW, Στάλιν. Μάρξ. Γκορ
Actrai πλέον ot μορφή κούκλας. Αλλάφυοκάτό
δομή της ula κούκλα KpuBes μέοα της Τήν ia
Παρέμβασις ΝΔ
γιά τήν Χειμάρρα
για την Τερέζα Μαίη
Indoues myrmpa
διαρκώς μικρότερη καί κατά κάποιο τρόπο. αύτη
νελημμένα τύχει éq αρμον
τέχνη και
Μητσοτάκης ζητώ τας άπότήν Κομμα ο ονύλα
Συντηρητικ
Kautog. bi τής
τάσεις
Μια φ00ά τούς άφησαν, έβγαλαν λαγό