Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27187
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
Ελλάδα-Ρωσία: Περασμένα
1101α τα κριτηρια
εισοοηματος,
περιουσιας,
διαμονης Υια το
κοινωνικο
ςεχασμενα
Κατρούγκαλος: Περαστικό σύννεφο όσα έγιναν
μέρισμα του
χώρων στον
ημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπονογική Α
(ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών χαι
επενδυσεις στη χωρ
πόφαση
στον τ
προϋποθέσεων διανομής του χοινωνιχού μερισμα
10 εχατ. ευρώ
οιστηχαν τα χριτηρια εισοε πολλούς τομείς
ελληνυχή οικονομία έχει πλή
υγκεκριμένα, Χαθορ
δήματος,
Η συνέντευξη
ν Ρώσων
ερίσματος έτους 20 18, τις κατηγορίες των διχαιού
τον τρόπο υπολογισμού και τ
της παροχής ανά Χατηγ
χαιούχων, τις προϋποθέσεις, το φοε διπλωματικό
πίπεδο, η επίσκεψη του πρωθυπουργ
2-NDA
α ανα νεται να σει
ουν Ελλάδα
e®οποδήσουν οι σχέσεις μετα ν τον
Χωρών χαι ποιοι είναι οι καθο!ιστι
να αντΔησει
τεύθυνση;
τικούς με την κυριαρχία της χώρας μας και την καλή
Η Ρωσία είναι χώQα με την οπο
ε ωστρε
Αναφορικά με την επέκταση του αγωγού Turkish
ει διατυπωνονται επι
στου putnike ναφερο ενας στην
πολιτιστικές παραδόσεις. Γιορτάζουμε μάλιστα αυτήτη χρονιά τα 190€
υπου Q
Stream o
ίσαιστ προφυλά εις πλευ σταται πο τού δόσαο Χ σονηράδ με κάκαλέςμνασ
πλωματικές σχέσ
χέσεις. Η αντίδραση μας τ
ραστιχό
τε δεν έγινε λόγω διαφορών σε θέματα εξωτερική
σει την αναπτυξιακή
Χαλές σχέσεις Ελλάδας και Ρωσίας» χαρακτήρισε
ριαρχία της χώρας μας και την καλή τήρηση των δι
πλωματιχών κανόνων. Στο χάτω-κάτω, οι χαλοίλ
ουν τους χαλούς φί
www.roots.program.com. Οι προτάσεις των ετα
αλος τις απελάσεις των Ρωσων διπλωματων
τρούγχ
Μιλώντας στο
λάδας Ρωσίας που θα συμμετέχει τόνισε ό
οπή. Ε.
σουμε περαιτέρω τροπους συνεργασιας των
ασμένο χαλοχαίρι συνέβησαν «για λόγους σχε
ς ανηκουν στο
οψήφιους επενδυτ
ε07αλεία και γ
ημεία αγωγιατί όχι να γίνει εξι,ΤΟ φής
Υπέρ ενός Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης
ρωτοβου, α αν
για τον ιδιωτικό τομέα τάσσεται ο Β. Κορκίδης
YnQewsE νικούΕαγγελματικο Ταμείου σού σηνανουμε τηλεπι ολημία εισφ σαςσης νακητείταιχ ηματοδο η ειδί ευση
ντο ον τ ων επιχειρηματι ών
νταγωνιστιχων
επόμενο διάστημα αν
Νεο ιστορικο ρεκορ
120ού και Βιομηχανιχού Επι
έρος, ώστε στη
ναζητείται χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Η μελέτη
εκπομπων διοξειδίον
μελητηρίου Πειραιά Βασίλης Κορίδη
αση της ωρίμανσης να συγκεντρώσει σημαντικό
Ωστόσο, συνεχιζει ο ίδιος, οι δύο πλευρές βρισκοΚείμενο θέσεων χαι
εδόΕπιητου omkopquonovas roc α ehRE p20 οσο, συνεχειο διος, οι δύο λευρές αλη ει
χών επιλογών για διάφορα χαρακτηριστικά τ
ου Ταμείου, Χαι ταυτοχρόνως τη δια
Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο», πρωτου
ναφέρθη
τελευταία Εθνική Γενική Συλλογική Σύμ
οΤαμείο ο υαι τα τοχρο
του αν ρακα
Παγκοσμιως
αναμένεται το 2018
νταισε προχωρημένο στάδιο και έχουν
το Kaτου. Μάλιστα για την π
σουν τη
δυνατότητα σύστασης του χαι ε
τει ότι σε άλλες χώρες της Ε.Ε. τ
νημεροτιχά το
Μπορεί τελικά η Αθήνα να γίνει
ιωσιμη ΠΟΔη;
εκίνησε ο διάλογος Υια τις αστικές αναπλάσεις
ι παγκόσ
ένεται
χαθαρά
τεχνικό επίπεδο, έχουν προχωρήσει αρκετά
11αγκ
νένα μυαλό ότι θα χτίσει ένα αυθαίρετο σήμερα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει x
νστασε
παρέχει και ποιο το κόστος χρηματοδότησης του εγμια πιθανότητ
Ενέργειας, Γ. Σταθάκης, το χαιρετισμό του στην ημερίδα που εξελίσσεται στο αμφιθέατρο του υπουργεί
σώσει». Με αυτή τη χα!ακτη Q1στική
Qάση έκλεισε ο υπουργός lleQ1βάλλοντο
θεο)ρείται εξαιρετιχά
, με αφοΟμή την πρωτοβουλία του υφυπου07ον ΠΕΝ, Γ. Δημαρά, για την χατάρτιση του σχεδίου
με τίτλο «Πλαίσιο Αναζωογόνησης χαι Αναπλάσεων Αστικού χώρου-Βελτίωση και εχσυγχρονισμός των
θεσμιοών εQγαλείων χαι διαδικασιών για το σχεδιασμό-επανασχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων
τικό σύστημα
να με τον ίδιο
στασεις των εργ
ασης με στόχο την αει4ορία αι την ανθε τι χύτητα των οιχισμών»
ΙΧε ντρώνονται στην επιπλέον επιβάρυνση
του μη μισθο ογιχού Χ στους που θα π )ox Ψει με τη
Ο κ. Σταθάκης σημείωσε ότι οι αστικές αναπλάσεις φιλοδοξούν να δωσουν λύση στα «προβλήματα του δομημένου περβάλλοντος που ε
ορισμού αποτελεί πεδίο αντ θέσεων αλλαγων και ανακατατ
εων» Μνημ
οδικό κύκλο των εκπομπών άνθρακα
η οποία θα προβλεφθεί για τη χρημ
ο μυθιστόρημα «Δέκα» του Κα
αρατη ιται οχιστΙΧ αναπτυ
ταμείου. Και αυτό σε μια εποχ
ποιημενο εργοστασιακο περιβαλλον χαι τόνισε πως χα τοτε το ονειρο αρκετών ουχογενειών ηταν να αποχτη
σουν ένα διαμέρισμα στη Βικτώρια. «Τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι αναπλάσεις πέρασαν
από μια περιπέτεια» είπε ουπουργός, απαρι μωντας, ωστόσο σειρά έργων των τελευταιων >FrA
το οτηση το
ια το 201 8 υπάρχει μάλιστα αβεβαιότητα κα.
ξηση των εκπομπών μπο
αυτόν αναζη
του εργατιχου Χοστους, 1 ια τον

Τελευταία νέα από την εφημερίδα