Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Δεκεμβρίου
Αριθ. Φύλι 6630
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Μειωμένο
σε σχεση
με Πέρυσι
Λογαριασμοι ρευματοs
Tenos στ1S χρεώσε!S Π00S toitoUS Ζητούν Οι καταναλωτές
το ποσό του
συντράνεκήρησειοη
μερισματ0s του ηλεκτρι ριασμούς συμβατικώνπετρελαιο
κοινωνικού
κοινωνικου
σεων Προς τρίτου ρεπό
σεωνπρος τρίτους από φία κάνει χρήση των
μερισματ0s
I του ηλεκτρικού ρεύμαενέργειας (πετρέλαιο
τος ζητούν οι εννέα λιγνίτης, άνθρακας
στους δέκα καταναλωτέςετισημαίνοντας ότι
θα πρέπει να εισπράττονται με αλλο τρόπο,
Αυτό προκύπτει από
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
A.Φ.Μ. 090000045, Δ.0.Y
www.dei.gr
φυσικό αέριο)
Από το σύνολο των
ερωτώμενων σχεδόν
τα 34 δήλωσαν ότι προκείμενου να μειώσουν
' την έρευνα που πραγ. το ενεργειακό τους
ματοποίησε η Ενωση κόστος έχουν προχωAl ΓΑΛΕΩ
El BD
καταναλωτών Ποιτητα ζωής (ΕΚ.
Μειωμένο σε σχέση ΠΟΙΖΩ) -με θέμα
με πέρυσι θα είναι τε.!«Fvωρίζεις τι ξοδεύεις
λικά το κοινωνικό μέ. για ηλεκτρικό ρεύμα;».
Από τα an°τελέσματα
. της έρευνας προκύκαθως συμφωνα με πτει ότι περισσότεροι
την κοινη υπουργικη από τους μισούς κατααπόφαση, μπορεί τα ναλωτές (51.31%)eru.
ρήσει σε μέτρα για την πρώτες θέσεις βρίεξοικονόμηση ενέρ. σκονται το ηλεκτρικό
Υειας εστιαζοντας κυ- ρεύμα, το πετρέλίυο
ρίως στο Φωτισμό με και το φοοκό αέριο
αντικατάσταση λαμ. όπως και στη Θράκη,
πτήρων με λαμπτήρες Μακεδονία, Θεσσαλία
εξοικονόμησης ενέρ. Στερεά Ελλάδα και
γειας αλλά και με op. Hrteipo ενώ στη νησιαθότερη χρήση της τική Ελλάδα την τρίτη
ηλεκτρικής ενέργειας θέση, μετά το ηλεμέσω της χρήσης νυ- κτρικό ρεύμα και το
49.6% των ερωτηθέν.
των αδυνατεί να είναι
συνεΤες στην έγκαιρη
anonAnpaprtov λοΥαριασμών ηλεκτρικού
ρεύματος ενώ για πε
ρίπου το 6%Umpξε
και δακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, και το
25.09% έχει κάνει ρύθ.
μιση τον τελευταίο
ρισμα για περίπου 1.3
εκατ. δικαιούχους
εισοδηματικά κριτή
βαρύνονται
περισσότερο από το χτερινού τιμολογίου, πετρέλαιο καταλαμβά. χρόνο
συνέχεια στην 11
Σχέδιο νόμου
για στρατηγ!KESI ενεργειακές
10% του ετήσιου οικο- μείωση της χρήσης νει η χρήση του τζα. Το μεγαλύτερο ποσογενειακού εισοδήμα- των ενεργοβόρων συ- κιού και της σόμπας στό των καταναλωτών
τις σκευών ή εγκατά. (πετρελαίου η ξυλό. (30,76%) πληρώνει από
101 έως 200 ευρώ το
Η Δημόσια Επιχεί- τετράμηνο ενώ το
τους σταση
έξυπνων
σομπας).
επενδύσε!s
ανάγκες ενώ περιοριμε
τρητω
θερμανση ημε ετην
δείχνει διαφοροποίηση
των ευρημάτων ανα
ρηση την Ηλεκτρισμού
δρια στις προτιμήσεις
των καταναλωτών ηλεμεφορολογικ
ηση των ανανεώσιμων
201 έως 30 ευρώ το
κινητρα και mve
τηγώνενέργειας
(13,04%) από τους Έλ.
τετράμηνο. Ωστοσο
στην ερώτηση πόσες
άδειες-εξπρέS ληνες καταναλωτές γεωγραφική περιοχή, κτρικού ρεύματος κιλοβατώρες κατανα
την ίδια ώρα που η Στην Αττική στις τρεις (85,24%), ωστόσο το
συνέχεια στην 10
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση
έθεσε σήμερα ο υπουρ.
γός Οικονομίας και
Ανάπτυξης Γιάννης
Δραγασάκης, το σχέδιο
νόμου υπό τον τίτλο
ρεκόρ
στη βενζινη αλλά χωρίs
οέλμοη γιαρατηγικών
τατενδάλλων , ορίζεται |
σέλκυση Στρατηγικών
ΚΙτρινα γλέκα στην Ελλάδα
» και με
κιτρινα y1Πεκα στην
ταξύ λλων ορίζεται
προθεσμία 45 ημερών
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9