Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 7 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.678 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÅÑÃÁÓÉÁÊÏÓ ÌÅÓÁÉÙÍÁÓ
Åðé÷åßñçóç «÷ñåþíåé» ôï äéÜëåéììá åíþ áíáãêÜæåé
ôïõò åñãáæüìåíïõò íá äïõëåýïõí äåêÜùñï
Καταγγελία στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας
αποκάλυψε τον εργασιακό µεσαίωνα τον
οποίο ζουν εργαζόµενοι σε επιχείρηση της
Πάτρας η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο
των τροφίµων.
Σύµφωνα µε την καταγγελία η επιχείρηση η οποία
απασχολεί 470 εργαζόµενους, τους «χρεώνει» το
διάλειµµα διάρκειας ενός τετάρτου που είναι υπο-

χρεωµένη να τους χορηγεί, και τους αναγκάζει να το
δουλεύουν.
Την ίδια ώρα πολλοί από τους εργαζόµενους αναγκάζονται να προσέρχονται στη δουλειά µία ώρα πριν
την έναρξη του ωραρίου τους και να φεύγουν µία ώρα
µετά, δουλεύοντας πολλές φορές στη διάρκεια της
εβδοµάδας δέκα ώρες χωρίς επιπλέον αµοιβή.
Ακόµα και στον τρόπο χορήγησης των αδειών, η διεύθυνση της επιχείρησης καταφεύγει σε αλχηµείες,

ÔÏ ÔÅËÅÕÔÁÉÏ ÁÍÔÉÏ
ÓÔÏÍ ÓÐÕÑÏ ÄÏÕÊÁ

καθώς υποχρεώνει τους 500 περίπου εργαζόµενους
να υπογράψουν σε λευκό χαρτί και στη συνέχεια να
τους χορηγεί την άδεια όποτε αυτή επιθυµεί.
Σύµφωνα µε στελέχη του Εργατικού Κέντρου της
Πάτρας η συγκεκριµένη επιχείρηση έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν, καθώς όπως διαπιστώθηκε
προχώρησε παράνοµα σε ανέγερση υποκαταστήµατος της εκατοντάδων τετραγωνικών, το οποίο έχει χαρακτηριστεί αυθαίρετο.

ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏÓ ÄÉÊÕÊËÉÓÔÇ
ÓÅ ÅÐÉÊÉÍÄÕÍÇ ÄÉÁÓÔÁÕÑÙÓÇ

ÓÅË.3

ÓÕÃÊÉÍÇÓÅ Ï ÊÙÓÔÁÓ ×ÁÔÆÇÓ
ÓÔÇÍ ÇÌÅÑÉÄÁ ÃÉÁ ÔÉÓ ÁÍÉÓÏÔÇÔÅÓ

ÓÅË.6

ÏÉÊÉÐÁ: «ÌÐÁÆÅÉ» Ç ÌÅËÅÔÇ
ÃÉÁ ÔÇ ÄÉÁÂÑÙÓÇ ÔÙÍ ÁÊÔÙÍ

ÓÅË.7

ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÐÅËÅÔÉÄÇ ÌÅ
ÓÕÌÂÁÓÉÏÕ×ÏÕÓ ÁÑ×ÁÉÏËÏÃÏÕÓ

ÓÅË.2

Τροχαίο ατύχηµα συνέβη στις 12 χθες
το µεσηµέρι στην συµβολή των οδών
Ηπείρου και Τοφάλου στην Πάτρα. Σύµφωνα µε πληροφορίες οδηγός δικύκλου
παραβίασε το stop µε αποτέλεσµα να
συγκρουστεί µε άλλο δίκυκλο ο οδηγός

του οποίου τραυµατίστηκε στο κεφάλι.
Στο σηµείο έσπευσε άµεσα ασθενοφόρο και παρέλαβε τον τραυµατία.
Δεν είναι η πρώτη φορά που στην συγκεκριµένη διασταύρωση γίνεται τροχαίο. Συχνά οι οδηγοί δεν παρατηρούν
το stop µε αποτέλεσµα να έχουµε συγκρούσεις δικύκλων και Ι.Χ. οχηµάτων.
Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι της
περιοχής τα τροχαία στο σηµείο είναι
πολλά. Εκτιµούν ότι θα πρέπει να ληφθούν αυστηρότερα µέτρα, ενδεχοµένως µε µεγαλύτερες και πιο πολλές σηµάνσεις.

ÌÅÔÅÖÅÑÅ ÍÁÑÊÙÔÉÊÁ ÌÅ ÔÏ ÐÏÄÇËÁÔÏ

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Συνελήφθη προχθές αργά το βράδυ, στην Πάτρα, από
αστυνοµικούς του Τµήµατος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών και Τµήµατος Ασφαλείας
Δυτικής Αχαΐας, ένας 34χρονος αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηµατίστηκε δικογραφία, για µεταφορά
και διακίνηση ναρκωτικών.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία, οι αστυνοµικοί αξιοποιώντας πλήρως τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν κατά το
προανακριτικό τους έργο, εντόπισαν τον 34χρονο να
κινείται µε ποδήλατο και σε έρευνα που του πραγµατοποίησαν βρήκαν σε σακίδιο πλάτης που µετέφερε και κατάσχεσαν µια συσκευασία, που περιείχε (405) γραµµάρια
ηρωίνης.
Επισηµαίνεται ότι, πριν από λίγες ηµέρες είχαν συλλη-

φθεί στη Κάτω Αχαΐα και στα Σαγαϊικα, από αστυνοµικούς
του Τµήµατος Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, ακόµη τέσσερις
διακινητές ναρκωτικών.