Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΙΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πρό κενής έστίας
τού Μανούλη Κοττάκη
Αμβροσίου έπσκ. Μεδιολάνων, Αθηνοδώρου μάρτυρος
Νέα Σελήνη | Ανατολή ήλίου 727,-Δύο; 5.05.
Παρασκενή 7Δεκεμβρίου 2018
| Αριθμ. φύλ. 41223 l'Etog142ον ΙΤιμή 1,50
έθνικά θέρατα δέν Παίζουμε. Ούτε értitpérz, Άντιπρόεδρός τής Κομμισσιόν
Τί προβλέπει ή ποοχαταρκτιχή συμφονία του μέ τόν Κυριάχο Μητσοτάκη
dyitoteset, Ti; deviK ς Ίκλοpodtiaua, xoo νά προσήκει
ροάκος MrToonaa.NG,
κη και γνώμη μου είναι ηώς τό έλληνικό κρά.
όσα έχει κάνει κατά την θητεία του στίς mpe
λιτικός βά δώσει την μάχη
απλός
plZA btinovnou ς βο keu
co to1χα ή η γινα xpocamp
i r1κτες της δεν
reia Kota ηροίόν της γνώσης μου άπό τό κοτάτ
ηταν νά καταθέτε αν
μηνο, Τουλάχιστον, tva.
00 ΓΡΑΠΤΑ δοαβήματα στόν ΟΗΕ, στήν ΕΕ και
tarzi 200 νήφους.
νία του 1995. Kai ouepTupόταν γιά τήν 'Ενδ .
Σχεδιο αποσταθεροποιησεως
rmm o
ro Σ ABRATI.ILI 2 MI: ΤΗΝ ΕΣΤΙ Α
'Η γυναίκα σήμερα
_coomagntpaitouvapoacoomin
ETON aiava nou ntpaoc συΤΕΑΕστηκαν πολλές
ανδρική ματαιοδοξία dev μας έπέτρεπε ν τήν
ΚΕ Υύρω μας στό σίτι μας, στή δουλειά μας.
δολοφονία 10ηγορόπουλου
Ti2καταγγέλλειήΤ,ίνα Τοαλικαν στην Γ. Παπαδάκου
«Η ΔΟΛΟΦΟΝΊΑ τούν!:6pot
po μ4τά την δολοφο ia tuG
Tdg Τήν rponn η onl τη κέμπόδ
λάς στην éruoman, στήν ηολιτική καί στόν άκό.
'Ετσι απέδειξε
δέν ύστερεϊ σέ τίποτα άπό
Τού εμεναν érd
Καταβολή αναδρομικών
σε διπλίομάτες
χαι στην Αλβανία
Τα έπιχειρήματα
ΠΕΝΝΙΕΣ
με συντελεστή 205, στοιΠΕΡΙΕΡΓΑ
Παρά θϊν' άλός
Επανέρχονται οι κρουαζιέρες τών τοίονήτεί0wv
Αξίζει να διαβάσετε
τού Δημήτρη Καπράνου
"Σον ibooe"
τον παππού!»
τού Στέλλας Pitot,
πλοια μί Ελληνική σημαία vd p opfpe ra laot 200 mpore yi otme opsoos st 10 000 marws of 140
74 Ελλη
et Tax a
dvruetumia, μΌάλο
έναντίον
τής. . . σπατάλης!»