Πρωτοσέλιδο Μαχητής Γρεβενών:Recognized text:
ετάρτη
Οικονομική
Δεκεμβρίου
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
| Τα 15 βήματα για τη δήλωση
omav του επαγγελματικού λογαριασμού
φορολογικές
θα μπορούν
να κάνουν
οι συζυγοι
στο axlsnet
Επιχειρήσεις και
επαγγελματίες έχουν
προθεσμία 9 ημερών
προκειμένου να δηλώσουν στην Εφορία τον
επαγγελματικό τους
λογαριασμό. Από τις 12
Δεκεμβρίου και μετά η
ΑΑΔΕ θα επιβάλει rpoτον/τους επαγγελματι
κούς λογαριασμούς σε
μορφή ΙΒΑΝ όπου δε
χεται τις εισπραξεις
της μέσω ηλεκτρονι
κών μέσων πληρωμής.
όπως πληρωμές με
κάρτα, εντολές άμε
σης χρέωσης, μεταφοTAXIS
τη δυνατότητα
σους δεν ρές πίστωσης
υμμορφωθούν. Πιο
συγκεκριμένα οι επαγ.
γελματίες και οι κατα.
προθεσμία έως την ερεντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά.
Τα 15 βήματα για τη
δήλωση του λογαριασμού
στές φορολογικες onΟτηματάρ
τικού Τραπεζικού Λογαριασμού (ΕΤΑ). Ιστονος ETA, αυτός εμφα.
νίζεται σε κο-τάσταση
Χομενη Τετάρτη 12 Δ
1. Ο υπόχρεος εισερ.
καταργούνχεται στον δικτυακό
Επιλογή ρόλου (εμφαμενες περικοπές στις 10ηλωσουν στο laxisnet
τον επαγγελματικό λο|γαριασμό τους. Αν δεν
τοπο της ΑΑΔΕ (www.
aadegr) με τους κωδι.
κούς του Taxisnet rou
νίζεται μόνο εάν ο
χρήστης διαθέτει και
άλλους, ρόλους στο
Taxisnet, rx, λογιστής).
ηλεκτρονικές υπηρε. Επηλέον, εμφανίζον
ται σε πίνακα τα ακόΕΤΛ
σε μορφή ΙΒΑΝ, εφό
σον έχει δηλωθεί. n
Τραπεζα omu τηρείται
επιβεβαίωση»
4. ,Πατώντας επάνω
ζονται οι λεπτομέρειες
νέχεια στην 11
το πράξουν, κινδυνεύουν με πρόστιμο
διαθέτει για όλες τις
Τι προβλέπει
το νομοσχέδιο
την ακύρωση
τns μειωσns
11.000 ευρώ,ενώόσοι
πληρώσουν 100 ευρώ.
αγγελματίας
είναι υποχρεωμένος
να δηλώσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή
σίες τη
σβαση επβεβαιώνεται
ότι ο χρήστης είναι επι.
χείρηση / επτηδευμα.
τίας.
παραθυρο
ναι εκπρόθεσμοι θα 2. Κατά την πρό- λουθα στο
5.0 επιχειρηματίας /
επιτηδευματίας έχει τη
δυνατότητα van
σθέσει ένανη περισσό
τερους ΕΤΑ, εφόσον
ι τουλάχιστον μία
μητρώου Erzy γελματι, ο χρήστης έχει τις Κατάσταση του ΕΤΑ. δραστηριότητα 'η
ο κάθε ΕΤΑ. Ημερομη.
νία δήλωσης του ΕΤΑ
3. Στην αρχική σελίδα
κών Τραπεζικών Λογα. ακόλουθεςεπιλογές: Στην περίπτωση που onoia εμπίπτει στις
των συντάξεων | ριασμών
(ΕΤΑ)
Διαχείριση Επαγγελμα.
Πο0s και Πόσα
αναδρομικά
θα λάβουν
οι γιατροί
θηκε το νομοσχέδιο
στην Ελληνική Νομοπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου