Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Δεκεμβρίου
Αριθ. ΦύΑ: 6627
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Δεν καταργείται
o volos Κατσέλη, αλλά
η Προστασία τηs a ' κατοι!as
120 δόσε1s
σε ταμεία
Να διασκεδάσει τις
εντυπώσεις που προκλήθηκαν πριν από μερικές εβδομάδες από
τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρ.
νησης και υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης Γ. Δραγασάκη
περί κατάργησης του
νόμου Κατσέλη και όχι
σταθμό Στο Κόκκινο
Θεσσαλονίκης, ερωτη
θείς σχετικά για τον
νόμο 3869/2010 (γνωστό ως νόμο Κατσέλη)
απάντησε χαρακτηρι.
στικά:«Δεν καταργεί.
ται ο νόμος Κατσέλη
Το μόνο που μηορεί να
καταργηθεί θα ήταν το
κομμάτι που αφορα
Σχέδιο για νέα ρύθμισηληξιπρόθεσμων
οφειλών προς την
Εφορία και τα ασφαιστικά ταμεία σε έως
20 δόσεις επεξεργά.
Παράτασης τ
ρησε χθες ο υπουργός
Ευκλεί.
πρώτης κατοικίας
σε αυτό εμείς ψά.
ήταν ο κ.Γ. Σταθάκης)
ρυθμούς η κυβέρ-|δης Τσακαλώτος. Χνουμε εναλλακτικές θα παραμείνουν
νηση, με στόχο να το
θέσει σεεφαρμογή
τελεί το άρθρο9όΠου
προβλέπεται η δυνατότητα του opcuernva
ζητήσει την εξαίρεση
Ωστόσο, στην ουσία
αυτο που κατάφερε ο
λυσεις που θα τις παρουσιάσου με σύντομα
αχύ και μετά τον laΤσακαλώτος είναι να για το πώς πρέπει να
επβεβαιώσει τις δηλώ.
σεις Δραγασάκη κανο
ντας λόγο για πιθανή
κατάργηση του πλαι,
εται οτι το
απο τη ρευστοποίηση
της περιουσίας του
της πρώτης κατοικίας.
βάσει της αντικειμενι
βρουάριο ή Μάρτιο.
αντιμετωπιστεί
το πρόβλημα Ο ίδιος
μάλιστα Τρόσθεσετώς
«ηλλές από τις διατά
ξεις, σχεδόν όλες οι
2010 η τότε υπουργός
Οικονομιας Λούκα Κατοέλη θέσπισε τονεπ.
συνέχεια στην 11
Επανέρχεται 1 σίου, προστασίας της
μαχο νόμο, που
εισήγαγε για πρώτη
κής αξίας αυτής και ει
σο δ η μ a t ώ ν
ΟΦόρ0S
στοιχείο που βρίσκεται
Κατσέλη ήνόμου Στα.
σιμοποιείται μετα τις σικά πρόσωπα και τη ότι αίτηση εξαίρεσης
νομοθεσία την έννοια
ΠΟΠΟ ήσεις που έγ
ΥΠερα as νόμου κατσέλα του σιμο σείται μεταρις της πτωχευσης για τη τοι2015 εαεσε
ΥΠερα Ida
νόμου Κατσέλη
Ειδικότερα, σε συνέν- αλλαγές rou έγιναν δυνατότητα δικαστι- της α' κατοικίας ano τη
τευξη του παραχώ- στον νόμο τον Νοέμ κής ρύθμισης χρεών. ρευστοποίηση επιτρέρησε χθες το πρωί βριο του 2015, όταν Β
στον ραδιοφωνικό υπουργός Οικονομίας νόμου 3869/201° ano
κινήτων
στοιχείο του
πεται μέχρι τις 31 Δε
Βελτιώθηκε
Φόρου Υπεραξίας τελειώνει στο τέλος του
γείο Οικονομικών δεν
ακουγεται το παραμι.
λής στην εφαρμογή
φοηρκαι nnpayovrel
το Νοέμβριο
της κτηματαγορ
πληροφορούνται ότι