Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Á’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ 60 Ôçë./Fax: 2610.337735
Â’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ 62 Ôçë./Fax: 2610.423342

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÔÑÉÔÇ 4 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.675- ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÓÔÇÑÉÎÇ ÔÙÍ ÁÃÑÏÔÙÍ

Ôóßðñáò áðü ÊáëÜâñõôá: Åêôáêôç
ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç ýøïõò 42
åêáô. åõñþ óå 40.000 - 45.000
áéãïðñïâáôïôñüöïõò - «Çèéêü
÷ñÝïò ç äéåêäßêçóç ôùí ãåñìáíéêþí
áðïæçìéþóåùí, åðåóÞìáíå ï
Ðñùèõðïõñãüò ôçò ÷þñáò, ï ïðïßïò
áðÝäùóå ÷èåò öüñï ôéìÞò óôïõò
åêôåëåóèÝíôåò Êáëáâñõôéíïýò
áðü ôá ãåñìáíéêÜ óôñáôåýìáôá
óôéò 23 Äåêåìâñßïõ ôïõ 1943.
ÓÅË. 6,7

ÄÅÍ ÂÑÅÈÇÊÅ ËÕÓÇ ÃÉÁ ÔÏÕÓ ÓÕÌÂÁÓÉÏÕ×ÏÕÓ
ÓÔÏ ÄÇÌÏ ÐÁÔÑÅÙÍ ÓÔÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ

ÁÐÏ×ÙÑÇÓÇ ÐË. ÌÁÑËÁÖÅÊÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÐÁÍÁ×ÁÚÊÇ
ÄÉÍÅÉ ÄÙÑÅÁÍ ÏËÅÓ ÔÉÓ ÌÅÔÏ×ÅÓ ÔÏÕ ÓÔÇÍ ÐÁÅ

ÓÅË.4

ÐÁÑÁÉÔÇÈÇÊÅ Ï ÁÍÄÑÅÁÓ ÊÁÔÓÁÍÉÙÔÇÓ ×ÈÅÓ
ÁÐÏ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏÓ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ä. ÅËËÁÄÁÓ

ÓÅË.5

Á×ÁÚÁ: ÁÑÍÅÉÔÁÉ Ï ÅËÃÁ ÔÇÍ ÁÐÏÆÇÌÉÙÓÇ ÔÙÍ
ÅËÁÉÏÐÁÑÁÃÙÃÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏ×ÇÓ ÃÉÁ ÔÏ ÄÁÊÏ
ÓÅË.5

ÌÅÓÏËÏÃÃÉ: ÐÁÔÅÑÁÓ ÊÁÉ ÃÉÏÓ ÌÅÔÅÖÅÑÁÍ
ÐÁÑÁÍÏÌÁ 41 ÐÑÏÓÖÕÃÅÓ ÌÅ ÔÏ ÖÏÑÔÇÃÏ

ÓÅË.7

Ðñïò äéÜëõóç
âáßíåé ç óõììá÷ßá
Ðáôñéíþí
åðé÷åéñçìáôéþí
- Ðñïâëçìáôéóìüò
ãéá ôï ìÝëëïí
ôçò ïìÜäáò Óýóêåøç ÷èåò óôçí
Åñáóéôå÷íéêÞ,
ãéá áíÜëõóç ôùí
åîåëßîåùí êáé
áíåýñåóç åðåíäõôÞ.
ÓÅË. 13

ÂÑÅÈÇÊÅ ÍÅÊÑÏ ÆÅÕÃÁÑÉ
ÇËÉÊÉÙÌÅÍÙÍ ÓÔÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ÔÏÕÓ

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Ενα ζευγάρι ηλικιωµένων βρέθηκε νεκρό στο διαµέρισµα που κατοικούσε σε διαµέρισµα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή της Αγυιάς, χθες, στην Πάτρα. Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφο-

ρίες, πρόκειται για έναν 93χρονο και µία 70χρονη, οι οποίοι είχαν να
δώσουν σηµεία ζωής, το τελευταίο 10ηµερο στη γειτονιά.
Οι περίοικοι, το µεσηµέρι της Δευτέρας, κάλεσαν την Αστυνοµία,
καθώς είχαν να δουν καιρό τους ηλικιωµένους, ενώ, σύµφωνα µε
άλλες πληροφορίες, τους προβληµάτισε η έντονη δυσοσµία από το
διαµέρισµα.
Επί τόπου βρέθηκε δύναµη της Αστυνοµίας και η ιατροδικαστής
Αγγελική Τσιόλα, η οποία προχώρησε σε αυτοψία για να διαπιστώσει
τις συνθήκες του θανάτου του ζεύγους. Η κυρία Τσιόλα, δεν έκανε
κάποιες δηλώσεις, µετά την αυτοψία.
Ωστόσο, πληροφορίες της «Α» αναφέρουν ότι εξετάζεται το σενάριο να πέθανε πρώτα ο άνδρας και µετά από µια ή δυο µέρες να
άφησε την τελευταία της πνοή και η γυναίκα, η οποία αντιµετώπιζε
προβλήµατα.