Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Χρειάζεται ή ΝΔ
αριστερά δεχανιχια;
| Σελήνη
,Ιδου η παγίδα των Ποεσπών
για την «Μακεδονική» γλώσσα
benpato τό ΤΕρασμένο καλ daiptie o τός
λεμος κατά to00nousroo"Αμυνας Πάνου Καμ
νά καταΦép υν συντριπτικό
πλήγμα στήν dbomoria TOU.
ot δύο κορυφαιες ημοοογραφικές προουηκότητες άπό τόν χώρο της Αριστερός με ισχυ.
είσαγωγικά!
Την άναγνωρίσαμε διμερώς και μέ είσαγοογικά χαί χωρίς
τό nporo όκτάμηνο τοο 2015 συγκρούσθηκαν
ανήκει στήν Ομάδα τώ'vonoKal ol διευκρινίσεις πού
άπό τόν ΣΥΡΙΖΑ-τήν Ζωή
Tattoa Ενημέρωσης και oi tre ρημα
του όλλαξε to vo άτης
την γλώσσα
6 ye to
rar&ραγε ήΚυβέρ η
ολογία ό na ro; Ka poor
Ο!" τό πολιτικό μαλλον
νουν ότι θέλουν νά κάνουν άντηολίτευση άπό
Πολιτικούς πού στό παρελθόν έΤέκουναν
Ομως τό ιο γιά τά Πολιτικά κόμματα. Τά πολιμάτήν Συμ0
iandvd
via, toti Air i
τικά κόμματα δέν δεσμεύονται άπό τις maltσεις άλλά άπό tis ιδεολογίες. Από την στάση
"Om ς triomaaivel.lym,,
and adjacent parts f
χτύπημα
κάτω άπό τη μέση
Οι έκλογές «παγώνουν»
τον φόρο ύπεραξίας
γιά πρώτη φορά στίς
σχολείων τοο 2018, nou δέν συνέβανε στις κα
ΣΥΜΒΑΙΝ
bebe iarnt
pédart
να Ο ηση t v a tie a ca
aa Etne p y teooήτρ
roiaduh t"
sm μή t
1. Σήμερα Εχουμε προθυπουργό πρώην
καταλη la ai πρόεδρο 15μελο s ot np Τες
μέτρηση δ5ηγε
τ Ο φόρου όπερα, ας άκινήτ ν
Συμο ας pocono pia.td
t veo nya μα
ολογία σ
λή τό προσεχές διάστημα Η Κ
βέρνηας indeiner tivée p
πράξεις και έμφανίσε ς στόν δη
2. Σήμερα δέν έχουμε άπλώς καταλήμείς ot
όλα αύτά exουμε καί nopcieS σχεδόν σέ κάθε
πόλη της 'Ελλάδας. Την Περασμένη nurrm, 29
avodov teativt osat eEnd.
udnou
Οί Μνκήνες ταξιδεύουν
στην Κααλσρονη
podnoκάλες Ο εις Συμελομέρδών 52 vems
ληψη άλλά άποχή άπό τ μαθήματα προκευέΕνισχύεται ήΑχροδεξιά
σύ rtplepeased KON Οβοόλιο, μετά t vanoc atdacto τής Βάβη.orvKnaapuri Γερμανίας Mear
3η μετά άπό μήνυση ΤΟΟδιευθυντητοο 2ου ru.
γραφικό κατεστημένο κυβέρνηση
τέ καί άντι
t&BAadpu Τεράκόμμα ο
m odmoruato
dred Tdwna h ώ leaftfumopedbemourris pumo.
Εθνικοί εύεογέτες γιά κατεδαφίσεις
Ι..o0HE
Δικαστηρίου»
60 Γκαλά"Οπερας»