Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σάββατο
Οικονομικη
Δεκεμβρίου
2310 9522333
Αριθ. ΦύΑ: 6625
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX:
Αναδρομικά
συνταξιούχων:
Τέσσερ1s vées
Αντίστροφη μέτρηση για
δικαιώνουν
tous συνταξιoúxous
Οι φόροι που θα αυξηθούν λόγω των νέων αντικειμενικών αξιών
χρονιά ο φόρος μετα
βίβασης για το ίδιο ακίοι νητο θα ανέβει στα
φορολογούμενοι για 2.720.25 ευρώ κατα
αγοραπωλησίες, γονι- γράφοντας αύξηση
Στα γραφεία των συμ.
βολαιογράφων στείκές παροχές και δω. 47,6%.
ρεές ακινήτων
Τις τελευταίες ημέ
ρες η κίνηση είναι αυξημένη
συμβολαιογραφεία και
στα Τμήματα Κεφα.
λαουτων ΔΟΥ όπου οι
φορολογούμενοι πλη
ρώνουν τους φόρους
μεταβίβασης. Οι αυξη.
μένες αγοραηωλησίες
ακινήτων ζεσταίνουν
Ο χρόνος μετρά αντί.
στροφα και πλέον
Αυξάνονται οι απο-Ι έχουν στη διάθεσή
φάσεις για την επι- τους μόνο 30 ημέρες
για να προλάβουν τις
στροφή αναδρομικών
δώρων και επιδομα
των σε όσους συντα.
opa-l νέες
αντικειμενικές
αξίες από το 2019
ξιούχους
Οι αγοραπωλησίες
1 κατοικιών, οικοπέδων,
επαγγελματικών ακινή.
των θα κοστίζουν έως
και 50% ακριβότερα σε
3.792 περιοχές σε όλη
τη χώρα, όπου οι τιμές
προσφύγει στα Πρωorouv
για κάθε παιδί μέχρι τα
1.ΟΦόρος μεταβίβα.
σης ακινήτων ο οποίος
πλογίζεται με 39eri
της αντικειμενικής
αξίας. Από τον φόρο
δύο , και κατά 30.000
ευρώ για κάθε παιδί
από το τρίτο και μετά.
2. Ο ΦΠΑ 24% που επ
βάλλεται στις πωλή.
νεόδμητων
Μάλιστα πριν
rp ν Λιγες
τα κρατικά ταμεία,
καθώς οι εισπράξεις
παρουσιάζουν άνοδο
Πάνω από 37%.
ημέρες το ΣτΕ έκρινε
συνέχεια στην 11
Πόσο θα
ζώνης τράβηξαν την Η αύξηση των αντι. αυτό απαλλάσσεται η σεις,
κειμενικών αξιών σε αγορά πρώτης κατοι" κτισμ των που δεν
Πηηρωνουμε
του 2019 yla
σακού,
Για παράδειγμα, σύμ.
3.792 περιοχές αναμέκίας
αντικειμενικής
αποτελούν πρώτη κα
ano usapxes |αγορά ενός διαμερί.
σματος 100 τ.μ. στην
Καλλιθέα που επιβαρύ.
νεται σήμερα με φόρο
μεταβίβασης 1.842,75
ευρώ, από την ΠρωτοΦορολογικές επιβα.
ρύνσεις σε 19 φόρους
και τέλη από την Πρω.
τοχρονιά
Συγκεκριμένα σε 30
ημέρες θα επηρεαευρώ από τον αναμο.
250.000 ευρώ από ty.
γαμους ή όσους έχουν
σύμφωνο συμβίωσης.
ποσό που προσαυξάνε.
ται κατά 25.000 ευρώ
3. Ο φόρος χρησικτη
σίας κτισμάτων που
υπολογίζεται επίσης με
3% επί των αντικειμενικών αξιών
συνέχεια στην 10
Eurogroup
Τρε1s φορές
στην ατζέντα
SAY NO
O PLASTIC
Στα 0.09 ευρώ (με
ΦΠΑ) θα κοστολογεί.
ται απο τις αρχες του
2019 η πλαστική σα
Κούλα, από τα 0.04
ευρώ, που στοιχίζει
σήμερα, σύμφωνα με
απόφαση της ευρείας
πλειοψηφίας του Κοι.
°βουλίου. Ωστόσο
η Ελλάδα
Σελίδα 9
συνέχεια στην 2