Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική
Παρασκευή
Νοεμβρίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη CGnjlepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
καταθέσε!s
των νοικοκυριών
Ανατροπες στα «ραβασάκια»
του ΕΟΚΑ
Οι ανατροπές αναμέ.
νεται να επηρεάσουν
Περίπου 250.000 naραλλήλως απασχολου.
μένους, μεταξύ των
οποίων και μισθωτούς
παράλληλη απασχό.
ληση εκκρεμούσε
Οπως προκύπτει από
την ανακοίνωση της
διοίκησης του ΕΟΚΑ, η
εκκαθάριση των ασφα.
Νέες αλλαγές στις εισφορές τους θα διαπέτους 2017 για αγρό.
τες, αυτοαπασχολου.
Παρασκευή τουλάχι. ελεύθερους επαγγελστον 250.000 ελεύθε- ματίες με παράλληλη
επαγγελματίες, άσκηση μισθωτής και
αυτοαπασχολούμενοι μη μισθωτής δραστηεκατ.ευρω παρουσιαΙροι
σαν τον Οκτώβριο οι
καταθέσεις του ιδιωκαιαγρότεςΤου έχουν ριότητας, καθώς και των εισφορών, όπως λωσαν το 2016 υψηλό
τικού τομέα, έναντι
αύξησης κατά 101 μισθωτή απασχόληση, ροχής υπηρεσιών θα σμων οφειλών ασφα το ελεύθερο εν
ηγούμενο μήνα και ο νεται και ο συμ
σων έχουν δελτίο roαναρτηθεί στον ατορυθμίσεις ληξιπρό
λιστική ενημερότητα
τερα εισοδήματα από
γελμα σε σύγκριση με
οκεση
το Σάββατο θα λάβο
ar. ευρώ τον προ
καθώς θα περιλαμβά
ψηφι. μικό τους λογαριασμο και ασφαλιστική ικανό. το 2015, την Παρα
ετησιος ρυθμό μετα
βολής διαμορφώθηκε
σε 6,2% από 7,4% τον
σμός των εισφορών
του2017.
Η διαδικασία συμψηφισμών διενεργείται
καθώς αρχικά ο υπολοστον ιστότοπο ΕΚΑ,
σκευή.Σάββατο 30/111/12/2018. Τις ίδιες
ημερομηνίες θα αναρ.
ηραμένουν
μέχρι,και τη
το αργότερο
τητα,
ενεργ
λήξη της νέας προθεσμίας πληρωμ
διήμερο
ραβασάκια» από τον
ΕΦΚΑ ου θα τους καλούν να πληρώσουν τη
οι ανατροπές αναμέέγινε μετων σφορών
ρια οΟκτωβρου o2018
νεροπονα 25ηρεάσουν
δια τίθετα όσοι δήλ
Επίδομα
παιδιού-Α21
ινε με βάση τα εισοδήματα του 2015 και
χιτο 2016. Μάλιστα,
ενώ για τους υπόλοι.
ρια Οκτωβρίου 2018
για τα οποία η προθεσμία πληρωμης, λόγω
της καθυστέρησης. Τοπερίπου 250.000 πα.
ραλλήλως am σχολουμένος μεταξύ των
οποίων και μισθωτοί
Αντίθετα, όσοι δήλωσαν το 2016 χαμηλά
τερα εισοδήματο από
τα πους μη μισθωτούς ρατείνεται έως την Πα. μπλοκάκια,
οποιοι
γελμασε συγκριση με
είχε ολοκληρωθεί, με
σημαντική καθυστέρηση, τον περασμένο γετήματα Που συνδέ. ρ α λ λ ή λ ω
Μάιο, για όσους είχαν
ρασκευή 7/12/2018,
Δικαιώματα και ευερδεκτέsvéesarros
δεν είναι αμιγώς μη μ -το 2015, θα δουν n
σθωτοί. Ετσι, όσοι πα- στωτικά ειδοποιητήρια
ονται με την καταβολή
απασχολούμενοι
δήΤην Τρίτη 27 Νοεμ
τοσεδο μ5066 782
μεροηηφια»
το επίδομα σε 878.290
nneril των μειωμένων
Ορμα για την αίτηση
A21 ενεργοποιήθηκε
εκ νέου την Τρίτη και
σεις έως τις 31 Δεκεμ
βρίου του 2018 για
Σελίδα 9