Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Νοεμβρίου
Ετος 210
Αριθ. DUA: 6622
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αλλάζει η
τιμή για τιs
Πλαστικές
σακούλεs
Εκαναν «λάστιχο» το αποθεματικό
του Προυπολογισμού
Πού Πήγε σχεδόν 1 δισ. ευρώ
Λίαν αποκαλυπτική
είναι η έκθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου
για τις δαπάνες του
2017, καθώς ρίχνοντας
φως στο πώς γίνεται η
διαχείριση των κονδυπροοίμιο του σχετικού
κεφαλαίου το Ε.Σ. και
για να μην υπάρχει
καμία απορία για το τι
ακριβώς εννοεί, Παραθέτει συγκεκριμένες
περιπτώσεις
Όπως αναφέρεται! λίων του Αποθεματι.
«το ανωτέρω περι-Ικού του κρατικού
βαλλοντικό τέλος Προϋπολογισμού, δείαποτελεί δημόσιο χνει πώς εννοούν κα.
έσοδο, εισπράττεται ποιοι τις -υποτίθεταιΜεταφορά πίστωσης
ύψους 20.000.000,00
ευρώ,στο
Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, που
αφορά στην κάλυψη
δαπανών λειτουργίας
και Γρογραμμάτων του
ιδρύματος Νεολαίας
και Δια Βίου Μάθησης
(ΙΝΕΔΙΒΙΜ), περίπτωση
που δεν μπορεί να θεωρηθεί απρόοπτο συμ
βάν, γιατι πρόκειται για
εξόφληση υποχρεώ.
έκτακτες δαπάνες
από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσό.
δων (Α.Α.Δ.Ε.) και
αποδίδεται υπέρ στον
Ελληνικό Οργανισμό
A v α κ ύ κ λ ω σ η ς
«Από την επισκόπηση
των πιστώσεων προκύ.
πτει ότι η χρήση του
είναι σε όλες τις περιπτώσεις σύμφωνη με
τις διατάξεις του ν.
4270/2014 που προ
βλέπει την κάλυψη από
το αποθεματικό μόνο
αμεσων, σημαντικών,
αναπόφευκτων και
επειγουσών δαπανών,
η πρόβλεψη των
αφορά σε προμήθειες
συγγραμμάτων , προηνουμένων ετών
Μεταφορά πίστωσης
ύψους 294.120,00
ευρώ οτο Υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής,
τηλεπικοινωνιων
Ενημέρωσης για την
κάλυψη δαηάνης rpooληψης 5 ειδικών συμ.
βούλων-συνεργατών
και 5 μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων,
περίπτωση η οποία θα
2017 (στις 10.12.2016)
ο οποίος κυρώθηκε με
το ν.4444/2016 (ΦΕΚ Α
234/14.12.2016), δεδομένου ότι το Πολιτικό
Γραφείο του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτι.
κης Τηλεπικοινωνιων
και Ενημέρωσης, για
την κάλυψη των αναγ.
κών του οποίου δημι.
ουργήθηκαν οι ως άνω
θέσεις, είχε συσταθεί
αποθεματικού
(E.O.AN)
Ετσι από την αρχή
συνέχεια στην 11
Ποιοι
Μεταφοραπίστωσης
ύψους 23.851.900,00
ευρώ στο ίδιο Υπουρ.
γείο, για την καταβολή
Παρουν
στις 4.11.2016
Μεταφορά πίστωσης
ο επίδομα
στενασns
και ποιοι
εξαιρούνται
οποίων δεν ήταν εφι. δαπανών πανε ruστη. μπορούσε, να θεωρη. ύψους 64.836.000,00
ευρώ στο Υπουργείο
κτή κατά το χρόνο ΨήΚρατικού Προϋπολογι.
μιακών συγγραμμα
θεί προβλέψιμη κατά
σης του Κρατικού Προισης του ετήσιου των περιπτωση nu την ημερομηνία ψηφι. Υποδομών και Μετα.
δεν κρίνεται απρόβλεΙσμού» σημειώνει στο πτη, δεδομένου ότι υπολογισμού έτους
φορών για επιχορηγή
συνέχεια στην 10
Ποιοι
κινδυνεύουν
με αποβολή
Πάνω από 300.000
νοικοκυριά που μένουν στο νοίκι ή
έχουν δάνειο πρώτης
κατοικίας, κόκκινο ή
"πράσινο", ενισχύονται από το 2019 με
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9