Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
μέχρι θανάτου
ελεύθερο
Νοεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5659
Τιμή φύΑ: 0.15 €
Καθημερινή εφημερίδα KozavnG
-ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ
Νέο "μαχαίρι" !
στη χρηματοδότηση
των δημόσιων νοσοκομείων
V65 εκ ευρώ λιΥότερα προβλέπει ο Προϋπολογισμός για το ΕΣΥ
Σελίδα 1
Συνεδριάζει η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας
Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018
ΣΤήνουν «κομματικό κράτος» με φόντο τις κάλπες
-Σελίδα 14
Προσλήψεων στο Δημόσιο
Η κυβέρνηση βλέπονταs
να Παραμένει σε πολύ υψηλά
Ποσοσια η διαφορά ins με τη ΝΔ
Προσπαθεί να αλλάξει το αρνητικό
κλίμα nou unapxe
anó tous nonites
Επίδομα στέγασης:
Ποιοι θα το πάρουν και ποιοι
εξαιρούνται
Σελίδα 13
ΕΠΣ Κοζάνης
Τα αποτελέσματα
του Σαββατοκύριακου
24-25/11/2018
5η Συντονιστική επιτροπή
Σελίδα 7
και 5ο Διαπόρι.
φερειακό
εργαστήριο
έργου ECOWΥπόθεση Ακρινής
Διαπιστώσεις και ερωτήματα
Σελίδα 24
ASTE4F00D
Το Περιφερειακό Ta.
μείο Ανάπτυξης Δυτ
κής Μακεδονίας θα
φιλοξενήσει την 5η
Συντονιστική Επιτροπή
και το 5ο Διαπεριφερει.
ακό Εργαστήριο του
εργου
ECOWASTE4FOOD nou
έχει ενταχθεί και συγ.
χρηματοδοτείται απότο
Πρόγραμμα Interreg Eu
του Χάρη Κάτονα
Hurt θεση του οικισμού Ακρινής, του δημοτικού διαμε
ρέσματος (rpory δήμου) Ελλησπόντου, είναι ένα χαρα
κτηριστικό παραδειγμα χρόνιας κακοδιοίκησης της
ελληνικής Πολιτείας, αλλά και εγκληματικής αδιαφορίας
Που σχετίζεται με την μεση arean της υγείας των roM.
τών, την υποβάθμιση και την περιβαλλοντική κατα
στροφή μιας μεγάλης περιοχής nou aréxci μόλις 20 χλμ
ano την Κοζάνη.
Πρόκειται για έναν οκομο nou κυριολεκτικά βρίσκεται
κυκλωμένος από την τέφρα των ορυχείων της ΔΕΗ, μιας
κατάστασης ασφυκτικής. nou ru χρόνια ξεπερνά σε με
λο βαθμό τα επιτρεπόμενα όρια ρύηανσης nou ans!λεί
καθημερινά τη ζωή και την επιβίωση των κατοίκων του
οικισμού, των παιδιών τους και των οικογενειών τους
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 17