Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 24-ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27179
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60
8,5 στην επόμενη
Αμεση η αποκρατικοποίηση των
δεκαετία
γάλος xEQδισμένος της ενε!γειακής με
τάβασης καθώς στο διάστημα μέχρι
2030 ποοβλέπονται επενδύσεις ύψους 8,5
των ΕΛΠΕ
γειας από ΑΠΕ, τόνισε ο υπο vQ76ς
ΕΛΠΕ στις χοινοπραξίε
Σταθάκης μιλώντας σήμε!α (σ.σ. ΠαQα
σκευή) στο συνέδου
έργειας Νοτιοανατολικής ΕυΟώπης
πωλούν τ
μετοχών των ΕΛΠΕ ενώ
στη φάση της υποβ
θεί σε δημόσια διαβούλευση ο κ. Σταθάκη
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
ς μονάδε
ες που κλε
οικονομικη
11 VA ω νας
Βαλκάνια
με άμεση γνώση των εξε
συνερΥασια
αναπτυςης στα
την είσοδο και άλλων ενδιαφερομένων ε
πενδυτών
τις αΟΧές του 2019 αναμένονται ε.
ξελίξεις αναφο!ικά με τις σημαντικές α
ποχράτικο ποιήσεις στον τομέα της ενέριας, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά
στο πεQ1θώριο της εκδήλωσης για τα ε
γκαίνια της τουτης δεξαμενής υγροποιημένου φυσικού αέριου του ΔΕΣΦΑ στη
ΔΕΗ, για τις οποίες προβλέπονται μιχρής
κτασης χρο
Σε σχέση με την πώληση των λιγνιτικών
ποβολή των προσφορών
μονάδων, κορυφαία πηγή της ΔΕΗ ανέ
Ειδικότερα, για τα Ελληνικά Πετρέ
λαια η υποβολή τον δεσμευτικών προσφογασίας βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης στην 4η Υπουργική Συνάντηση
Ελλάδας, ΒουλγαQ1ας Αλβανιας ΠΓΔΜ,
που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκ
συμφωνα με τα οσα ειπε στην ενα χτη
οια ομιλία του ο αναπλήρωτης υπουργός
θεσμίας υποβολής των προσφορών, έως ότον ληφθεί απόφαση ή τουλάχιστον υπάρ
ξει σαφής ειχόνα από την Ευρωπαικη Ε
ιτροπη για τον μηχανισμο αποζημιωσης
των μοναόων ως προς τις υπηρεσιες παρο
γής διαθεσιμότητας ισχύος. Απο ημίοση
ρών αναμένεται στα τέλη του Ιανουαρίο
αφού προηγουμένως διευκρινιστούν όλες
ίνασες εχχρεμότητες σε σχέση
των Ελληνικων
θώς και για την πώληση των λιγνιτικών
μονάδων Μεγαλόπολης χαι Φλώρινας της
ται και η πρόθεση του Δημοσιου να διατ
ρήσει την πλειοψηφία των μετοχών της
ταιρεί
ετοελαιων ΕΛΠΕ), χα
Οι τρεις προηγούμενες Συναντήσεις είχαν εστιασει σε θέματα μετανάστευσης
πολιτική προστασ ας οι αστυνομική συ
ΤτΕ: ΥΨιστης σημασίας η μείωση των κόκκινων
εργασιας, αντιστοιχως, και τωρα, που ε
ι στο επιχεντρο η οικονομική συνεργα
σια, συμμετεχουν και
0ανειων Υια την οικονομια
τράπεζες μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
μειώνοντας έτσι, περίπου, στο μισό το συ
Τα δάνεια αυτά θα πουληθούν σε τιμές α
είωση των κόχκινων δανείων έως
ΑντιΠαράθεση
Τσιπρα-Μητσοτακη
και κατά 47% προ
T!άπεζας της Ελλάδος που δημοσιοποι
πρόταση την οποία επιμελήθηκε το στέλε
χος της Τράπεζας Σπ
χει μια εναλλακτικη προ
Παντελιάς, παρε
Το Σχέδιο προβλέπει την ταυτόχρονη
γγιση για τη συστημική α-ENDA
(SPV) αναβαλλόμενου φόρου 7,5 δις
εκινήσατε την παρέμβασή σας με αναφοΟά στη δική μου συνέπεια. Θέλω να
σας θυμίσω ότι είμαι ίσως ο μόνος πο»-xoxx ινων δανείων ύψους 40 δις,ευρω
θυπου07ός με εξαίρεση ίσως τον Γιώ070
ρω, ο οποίος σήμερα συνυπολογίζεται στο
Η ελλειΨη ενημερωσης και Προληψης
κό κεφάλαιο των τραπε
σημαντικοτερη αιτια ανατων
παντήσω σε εQώτηση πολιτικών αQXV
γών. Σας θυμίζω ότι ο κ. Σαμα!άς δεν είχε απαντήσει π0τε σε ερώτηση πολιτικών
α!χηγών, ανέφε!ε ο πQωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στην εισαγωγή της ομιλίας
Το σχέδιο για την μείωση των χόκκινων
δανείων κατά περίπου 40 δισ. ευρώ π
έχει επεξεργαστεί η Τράπεζα της Ελλά
δος, περιλαμβάνεται στην Εκθεση για τη
Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα που δη
μοσιεύτηκε χθες( σ.σ. Πέμπτη)
ο 51,5% των θανάτων ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο οφείλεται καθα!α σε αμέλεια
των πολιτών σε θέματα πρόληψης, σύμφωνα με στοιχεία έ!ευνας του Πανεπιστημίου
του Σηάτλ που πα00υσιάστηκαν στη διάΟΧεια συνέντευξης τύπου με αφ0Qμή τη διορ
γάνωση του 4ου Forum Υγείας 2018, που θα πQαγματοποιηθεί στις 24 και 25 Νοεμβρίου
στο Συνεδουακό Κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης
εκχώρηση από τις τράπεζε
Αναφερόμενος στη σημασία της πρόληψης και τις ευεργετ
επιπτωσεις που θα ειχε
πουογού, στη Βουλή, Χαι απαντώντας
επίκαιρη ε!ώτηση του προέδρου της ΝΔ,
Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ανομία
στα πανεπιστημια.
λθει από
ν αναβαλλόμενο φόρο σε μια εταιρία
ειδικού σκοπού (SPV). Στη συνέχεια η ε
στην κοινωνία χαι την οικονομία ο οικονομολόγος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
τους Ομίλου ZITA, Ζαχαρίας Καπλανίδης
ικαλέστηκε τα στοιχεία της έρευνας του π
υ Σηάτλ, σύμφωνα με τα οποία τα 28,9 εκατομμύρια από τους
5,9 εκατομμύρια θανάτους ετησίως (δηλαδή το 51,5% )σε όλο το κόσμο, οφείπιστημ
ποία θα αγοράσει από τις 4 συστημικές

Τελευταία νέα από την εφημερίδα