Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 24.11.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6171
Η ΕΕΣΥΠ δίνει ιδιαιτέρη έμφαση στη δέσμευση των ίδιων των Διοικήσεων
H P. Αικατέρινάρη στο Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση
Στην ετήσια Γενική Συνέλευση των ΜΜΕ μετείχε η ΓΣΕΒΕΕ
Η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχαν και 1 Χαίρετίζει η
φέτος στην ετήσια Γενική Συνέλευση τον Μικοομε- Κομισιόν την
σαίων Επιχειρήσεων που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κάθε χειμερινό εξάμηνο στην προεδρεύονσα χωρα
Ρεβυθούσας
εγκαίνια του αναβαθμισμένου
ΓΣΕΒΕΕ
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΓΣ ΜμΕ (SME τε ματικού σταθμού υγοποιAssembly) πραγματοποιήθηκε στο 1%ρατς της Αυστρίας το ημένου φυσικού αερίου στη
διάστημα 19-21 Νοεμβρίου 2018, και στο επίκεντρο του Ρεβυθούσα Αττικής
ενδια4έοοντος βρέθηκαν σύγχρονα θέματα που α4 ορούν τη Συυάντα εχατ. ευρώ από τα
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όπως η διεθνοποίηση, η
κονδύλια της πολιτικής
συνοχής συνέβαλαν
Στο ΕΣΥ εντάχθηκε
το νοσοκομειο των φυ αγων
Κοοϋδαλλού
ιπτώσεις του Brexit, το επιχειρηματικο
περιβάλλον σε μια περίοδο αναβίωσης του προστατευτι
σμου, χαοις χαι η αγορα εργασιας
ύ αυτού έργου στον τομε
της ενέργειας. Αυτός ο τεQμαο οποίος έχει
παQέχει στην Ελλάδα οικονομιπιο προσιτή, ασφαλή και
βιο)σιμη ενέ07εια.
Η επίτροπος 11 Q1qEQειακής
Πολιτι ής Κορίνα Κοέτσου,
θήλοσε: <<Χα!η σε αυτό το έργο
της πολιτικής συνοχής, οι
πολίτες εξοικονομούν χρηματα
Ξεκίνα η διαδι ασία
άπ00ρόφησης
της ΔΕΗ Ανανεώσιμες
στους λογ
η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη
σιχού αερίου σε μια ασφΣύμφωονα με την κοινή αναχοίνωση που εξέδωσαν τα
εία ΔΙΧαιοσύνης και Υγείας, «υλοποιείται έτσι
μια από τις πρώτες δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για τη
βελτίωση ταν υπηρεσιών υγείας στις φυλακές»
κατασκευή του έ07ου πράγμα
τοποιήθηκε σε δύο στάδια:
Η έναρξη της διαδικασίας διαδικασίας συγχώνευσης,
αποφασι στηχε στη συνε
Ολοκληρώθηκε η διαδικασια για την ένταξη του Νοσο
n°μείου Κρατουμένων Κορυδαλλού στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας, με τη δημοσίευση στην Eq:ημερίδα της Κυβέρνη
σεως του Προεδρικού Διατάγματος 100 «Ένταξη του
Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ.) και μετονομασία του σε Ειδικό
Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού» (ΦΕΚ Α'
Μονάδα Συμπαραγοηγής Ηλεκδρίαση του ΔΣ της 20ης Α.Ε. της 100% θυγατρικής
Νοεμβρίου. Ως ημερομηνία της εταιρείας ΔΕΗ Αναισολογισμού μετασχηματι- νεώσιμες Α.Ε., την εξου
σμού ορίστηκε η 31η Δεκεμ- σιοδότηση του Διευθύνοντος
Συμβούλου για τη λήψη κάθε
στη συνέχεια, επεκτάθηκε η
αποθηκευτιχη ικανοτητα του
τεοματιχού σταθμού της Ρεβυθούσας. Αυτό το δεύτερο στάδιο πεQ1λάμβανε την ατασχευή τρίτης δεξαμενής, την αναβάθμιση θαλάσσιων
σεων και την εγκατασταση νεου
τεχνολογικού εξοπλισμού για
σχετικής
Η ΔΕΗ ΔΕΗ +0,08% αναχοίνωσε ότι το Διοικ
σης και τον ορισμό ως ημέρ3/20.11.2018)
δρίαση του στις 20.11.2018 31.12.2018