Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Παρασκευη
Ka0ημερινη οικονομικη ειδικη ημερίδα Διακηρυχών-Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ποιοι μένουν
tis μειώσε!s
Τα νέα δεδομένα για την αλλαγή
φορολογικήS KatoiKlas
Η αλλαγή της φορολογικής κατοικίας
άπτεται της μετεγγρα.
φής στη Δ.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού (ή το
τμήμα ΚατοίκωνΕξω.
τερικού των ΔΟΥ της
περιφέρειας). Με την
ολοκλήρωση της με.
τεγγραφής, ένας φορολογούμενος που
τοικίας ήρθε ουσια
στικά στο προσκήνιο
με το άρθρο 12 του ν
3943/11. Με τις αλλαγές που έλαβαν χώρα
στον παλαιό Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήμα.
τος(ΚΦΕ-W2238/94)
και τις σχετικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν
(ΠΟΛ 1142/12, 1145112
ίναι αυτή "που θα! διαμένει, στην αλλο- κτλ), καθορίστηκαν οι
δαπή παύει να είναι προϋποθέσεις και τα
απαραίτητα δικαιολογητικα rou πρεπει να
υποβληθούν από τους
ς για την αλε πρόσθετα δικαιο- τίζεται κυρίως με τη
υπόχρεος δήλωσης
του παγκοσμιου εισοδήματος του στην Ελ.
λογητικά για τις Περι
πτώσεις οικογενειών,
mu μόνο ο ένας σύζυ.
γος εργάζεται και διαφορολογία εισοδήμα
τος, οι αιτησεις και τα
συνυποβαλλόμενα
σμ°για
να βγουν οι
Youno
2019. Ο νέος προϋπολογισμός ενσωματώ.
λάδα. Παρόλα αυτά
Φορολογείται
μένει στο εξωτερικό, ποιητικό φορολογική
ώρα μας μόνο για ει.
σοδήματα από εσωτερικές πηγές και βάσει
των όσων προβλέπονται στις σχετικές ΣΑΔΦ
(Συμβάσεις Αποφυγής
Διπλής Φορολογίας)
τους status στην Ελ.
Σημειώνεται
λάδα.
εσφαλμένη ερμηνεία εργασίας, μισθωτήριο
Η θέσπιση του νέου των ζωτικών και οικο- κτλ) κατατίθενται στο
ΚΦΕ (ν. 4172/2013) και
ηδημοσίευση νέων ερ.
μηνευτικών εγκυκλίων
(ΠΟΛ 1260 14,1058/15
γενειακών συμφερόν.
τμήμα
εισοδήμα
εν με
συνέχεια στην 11
αποτέλεσμα την αύξηση των διαζυγίων
λογούμενου. Ο προϊστάμενος του εν λόγω
Αυ νονται μεταξύ ς Ελλάδας! και λάρωσδήγησανρούχα για και των κοσφυ τμήματος λογο με οι
ο συντ ε1s ας αλλαγής φορολογουμένων πληρον τιςμεταφερθεί
κράτουςκατοικίας λάρωση των προϋπο. γους και των rpoou. avo φορολογούμε
(εφόσον έχουν συνα- θέσεων
Όπως έχει αναλύσει κράτη με προνομιακό έναντι ανώτερων δικα. στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων
σε 550.000 |
συνταξιο
η επιστημονική ομάδα
(www.taxexpertsExperts
ήτημα της μεταβολής
φορολογικό καθεστώς
στην όλης) δικασία
1201/17, η omiaan
στικών αρχών
Τάξ συμβαίνει στην
ρολογική κατοικία ε
Εξωτερικού ή πρέπει
τηση του φείπερί
πτωση ανέχεια στην 10
της φορολογικής κα.
1201/17,η οποία καθό,
ρολογική κατοικία σχε
-εργαζόμενων
ταξιούχων θα πρέπει
με μισθό μέχρι
500 ευρώ
ριο του 2019, μετά και
Σελίδα 9