Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
αγορεύτηκε η μεταβολή της περιουσίας των μεγαλομετόχων της Folli
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
5360 Παρασκευή 23.11.2018
ΑΘΗΝΑ: Email: o konomik [email protected]
ΕΤΟΣ 220 . Τιμή Περ 0,50 E
otenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Πού πάσχει
η εταιρική
διακυβέρνηση
Κομισιόν:
>>> Τελ.
στια πρόκληση τα NPEs για τ
Τι προβλέπει γ
το Q3 των
ελληνικών τραπεζών
Ελλάδα
ασιχό
εφαρμογή της εταιρικής
διακυβέρνησης ξεκινάει ατό
το κρίσιμο ζήτημα ότι από την
ριων φαινεται να υπάρχε
ουσιαστι κ
ματικο εΟΥο που επιτελουν
XVQ1ως τα ανε5αοτητα με
ικητικού
μέλη της επιτροπής ελε χου
σε σχέση με την ουσία και
σκοπο που απαιτουν οι οιατά κανονιστικού
χαι τα περιθώρια
ξεις του
άλλων ο πρόεδρος της ΕπιτοΧαράλαμπος Γκότσης, στο
πλαίσιο της παρουσίασης των
προτάσεων των φορέων ΣΕΒ,
Χρηματιστήριο Αθηνών ncu
γιατην Ελαιο κή Δια υπ
HVRSS1αθετε πλέον παρουσία
χαι στο Λουξεμβουργο
λέγοντακότσης «συμπλήρωσε
έργο αφορά κυρίως τις περί
πτωσεις συγκρουσης συμφεοόντων που προκύπτουν κατά | Η από4αση της εταιρίας να
τη διοίκηση και διαχείριση διαθετε ι παρουσία στη συγκεκρτων εταιρικών υποθέσεων, τις 11μένη αγορά βασίζεται στον
αμοιβές και παροχές που | μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της
λαμβάνουν τα εκτελεστικά περί συνεχούς ανάπτυξης και
μέλη του διοικητικού συμίου- επέκτασης τον δραστηριοτήτων
προς τους θεσμικούς πελάτες
της, τόσο στις αγ0eéc της
Ευρώπης όσοχαι σε εκείνες της
Βρειας Αμερικής
VALUATION
RESEARCH SPECIALISTS
(VRS) ιδούθηκε το έτος 2002
λίου και την ακρίβεια, αλή6-1 της σε διεθνές επίπεδο.
τα των
Ποιες προϋποθέσεις θέτουν οι δανειστές για το νέο πλαίσιο
προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ερχεται «φροντιστήριο»
στους διχαστιχούς για επιτάχυνση του χρονου εΑιχάση τα
υποθέσεων. Στην ουρά βρίσκονται 135.000 αιτήματα
χρηματοοικονομικων παηρο- | Η VRS (Valuation & Research και αποτελεί μια ανεξάρτητη
φοοιών που δημοσιοποιεί η Specialists) βρίσκεται στην εταιρία που παρέχει αναλυτική
ανάγκη η ενημέρ)ση «της
αρμόδιας Αρχής (Ε.Κ.) ως
ποος τις μεταβολές στη σύνθκητικού συμβουιδιαίτερα ευχάριστη θέση να εταιρική έρευνα, υπηρεσίες
ανακοινώσει την έναρξη της αποτίμησης αλλά και συμβουπαρουσίας της μέσω της
γουφείου στο Λουξεμβούργο.
λευτικές υπηρεσίες σε εγχώριες
101|σεις χαι
, άλλες νομιχ
Στην έκθεση υπογράμμιζε
ταίων να μην παραταθεί η ται ότι οι ελληνικές αρχές
αχυς του νομου Κατσελη εχουν δηλα)σει την προθεση
τρόπο τους να προβούν σε προσαρστην εκθεση ποοόδου η μογές στην προστασια της
Κομισιόν και θέτει μια σειρά πρώτης κατοικίας των ευά
πρόθε(
, των εισηγμένων εταιρ- Η αποφαση της εταιρίας να
ειων, μέσω της υποχρεωσης
υποβολής των προβλεπόμε
διαθετει παρουσία στη συγκεκρ
Οι υπηρεσιες της VRS περιλαμ
ασι-εται
νον από το
ομο πρακτικών
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της
στοιχειων,
επιχειρηματιχων
OuVEY
ναπτυ
1 παγίων
χρονικό δι
εγονός | περί
ειρηματική 00α
από όρους και προϋποθέ- λωτών νοικοκυριών βάσ
εται στο
σεις με στόχο η προστασία
να ισχύει μόνο για τους πιο
ΟΙΧονομικα ευαΜοτους.
του νόμου Κατσέλη, ο
οποίος λήγει την 1η Ιανουα
ακεραιο απο το συνο/ο των
του δικτύου της, τόσο στην
Αθήνα όσο και στο Λουξεμβούργο, η VRS θα ειναι σε θέση
στην παροχή ανεξάρτητης εται
Q1χής ερευνας
καθως και συναφων συμβουλευτικών υπηρ
εταιρει (ον,
προκει!
ανάλυσης
ίου 2019
ης εποπτειας και
ικός έλεΤΧος»
ε αποτελεσ!
L20τερο τρόπο τις εξειδικευμένες και ιδιώτες πελάτες σε παγκόσυυβουλευτικές της υπηρεσίες σμιο επίπεδο.