Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πέμπτη
Οικονομικη
Νοεμβρίου
Ετος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6618
Τιμή: 1.00€
Ka0ημερινη οικονομικη ειδικη C ημερίδα Διακηρυ ευν.Δημοπρασιων
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αυξήθηκαν
κατά 29.000
οι άνεργοι
«Κλειδώνουν» τα όρια για
το επίδομα στέγασns
τον Οκτώβριο
-Ποια είναι τα εΛΚρατέστερα σενάρια. -Πώs θα κλιμακώνεται το ύψ0s ns επιδότnons
Γύρω από τις 7.000 ευρώ ετησίως, με το
ευρώ αναμένεται να μέτρο να περιλαμβάνε«Κλειδώσει» το ανώ- ται στα «αντίμετρα»
τατο ατομικό ετήσιο που θα εφαρμόζονταν
εισόδημα βάσει του παρ λληλα με τη μεί.
οποίου θα δοθεί το ωση των συντάξεων
Επίδομα Στέγασης σε Στη συνέχεια, και ενώ
περίπου 300.000 οικο- η κυβέρνηση ήδη δια.
Στα 844.710 άτομα
ανήλθε το σύνολο
των εγγεΥραμμένων
νέργων, με κριτήριο
την αναζήτηση εργα.
γενειες.. απο τη la- πραγματευόταν , την
νουαρίου 2019
ακυρωση των μεώσεων, ο πρωθυπουρ.
Μετά από διαπραγμα.
σίας (αναζητούντων τεύσεις με τους εκ- γ
εργασία), τον Οκτώvan
ός εξήγγειλε επίδομα
ενοικίου, αποκλείον.
ροσώπους
βριο 2018, έναντι
815.720 ατόμων, τον
Σεπτέμβριο του 2018
καταγραφοντας αύ.
Κομισιόν, το τελικό τας στην πράξη την τητα αύξησης του κιαστές όσο και αυκονδυλι που αναμενε
gel ται να διατεθεί ανέρεπιδοτηση της δοσης ποσού με στόχο τη τούς που έχουν δάνειο
στεγαστικών δανείων.
στήριξη της αλαϊκής
πρώτης κατοικίας
χεται τελικά σε 400 Στο αρχικό προσχέδιο οικογένειας» αλλά και Η τελική μορφή του
εκατ. ευρώ, ώστε να του προϋπολογισμού, των μεσαίων στρωμα επιδόματος θα «πατή.
ξηση 3,55%.
Σύμφωνα με τα στα
μ συνέχειαΟΤην 11 επιδοτηθούν από 70 το σχετικό κονδύλι των της κοινωνίας δεν σει πάνω στην σχε.
έως 210 ευρώ τον ήταν της τάξης των επισημάνθηκε μόνο τική. ΚΥΑ που
μήνα οικογένειες με 150 εκατ. ευρώ. Στο από την κα ωτίου, εκδόθηκε τον Περα.
εισόδημα έως περίπου επόμενο, το κονδύλι Είχε σημαντική υπο- σμένο Ιούνιο. Τα ποσά
εισόδημα έως περίπου
ανέβηκε στα 200εκαλι
καία λέο oru αναπλη
Κοινωνικης υπουργός
στηριξη μαντικη υποΕυκλειδηΟικονομι τον
Με το τέλεσμα τελα ά
του επιδόματος θα κά
ευρ ονται α ε x7021μορφωθε το μονοπρ
x ται η
πληρώνουν δανείου
αλοταρ α
αποδε ε ν
νέα λοταρία
ΠΟδειξεων
είτε δόση δανείου
βαίωσε και η αναπλη.
Ευκλείδη Τσακαλώτο.
ευρώ, όπως είχαν
διαπρώτης κατοικίας.
Να σημειωθεί ότι, αρ.
Κοινωνικής Αλληλεγ.
και το κονδύλι να auΈτσι, για το μονοπρό.
Ίχικά, κυβέρνηση
Στο υο pytio Οκο ομοον
etopdao ntes KMOOS για
tov nepopop6uv eprav
Επίδομα
εκατ.
γύης Θεανώ Φωτίου,
αναμένεταινα ανέλθει
σε 400 εκατ. ευρώ,
ξηθεί,
φέρθηκε,
εκατ.
ευρώ,
προανα.
σωπο νοικοκυριό θα
νονται 70 ευρώ τον
μήνα, ενω για κάθε επι
ανειστές είχανουμ,
φωνήσει σε
Στέγασης
Μάλιστα, η αναγκαιό.
αφορά τόσο τους ενοι
συνέχεια στην 10
Κοινωνικό
| μέρισμα για
art νέα κλήροη pal τελευταία
Μέσα στις επόμενες
μέρες θα πραγματο
ποιηθεί η νέα κλή
ρωση για τη λοταρία
γίνει την Πέμπτη 29
Νοεμβρίου και θα
αφορά τις συναλλα
γές του Οκτωβρίου
-bank
Η λοταρία αποδείξεων αφο
ορ4 τις συ
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9