Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη ΝΤρίτηου
Νοεμβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη ειδικη CGIu ρίδα Διακηρυ υν Δημοπρασυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Κοινωνικό μέρισμα 2018
Πως θα μοιραστεί φέτ0S
-Ποιοι θα έχουν Προτεραιότητα
γιατη ελλνα
παράλληλα
κοινωνικό μέρισμα
ετών, οι μακροχρόνια
άνεργοι (άνω των 2
ετών εκτός εργασίας)
και οι περίπου 600.000
δικαιούχοι του κοινω.
νικού εισοδήματος αλ.
ληλεγγύης
18: Πάνω από 1 δισ.
ευρώ, αναμένεται να
μοιράσει η κυβέρνηση
σε περισσότερα από
1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά τον Δεκέμβριο,
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέρισμα θα
διανεμηθεί με εισοδημηδέν" σήμανε
Ο κύριο
είναι να ενισχυθούν οι
600.000 συνταξιούχοι
του ΟΓΑ που λαμβά
Παρασκευή για
ματικά καιπεριουσιακά
κριτήρια. Ακόμη θα νουν από 300-600
διαφέρει ανάλογα με ευρώ σύνταξη το
την οικογενειακή κα. μήνα, αλλά και οι
λικα μέλη και δύο ανήενήλικα μέλη
800.000 χαμηλοσυντα
τάσταση των νοικοκυριών και θα κυμαίνεται
από 300 έως 1.400
εκλιτεμέλη μετρία
με7.00 για νοικοκυριά
τερα ενήλικα μέλη ή
Υφυπουργό ΚοινωνιYOU ουρλ Κοινω στάσιο Πετρόπουλο.
με τις οοίες ενεργο
ξιούχοι που έχασαν το
Ποια είναι τα εισοδη.
τήρια που «ξεκλειδωακόar v 300aeusaiv 400
Euz.unou έχασαν το
18.000 ευρώ για νοκοκυριά με δύο ενή- δύο ενήλικα μέλη με
λικα μέλη καιδύο έξι ή περισσότερα ανη
τρία ενήλικα τέκνα
Οι τελικές αποφάσεις
θα παρθούν τις επόμε
ματικά κριτήρια
. Ταεισοδηματικα κρι. ανήλικα τέκνα ή με λικα τέκνα
εκτακτο
μέρισμα θα διατεθεί μέρισμα
οικονομικο νουν» το κοινωνικο
κατάθεση
πινακίδων:
Μέχρι Πότε
γίνεται
20.250 ευρώ για νοκοκυριά με δυο ενη
λικα τέκνα και τρία
ανήλικα τέκνα ήτ
ενήλικα μέλη και ένα
Βασικό κριτήριο για
την έντα η του νοικοκυριου στους δικαιούα είναι τα ακοαπό την κυβέρνηση για
τρίτη συνεχόμενη χροΠοιοι θα έχουν προΌπως πέρυσι έτσι και
έτος περίπου 55.000
λουθα
9.000 ευρώ γιανοικο
ύψος του δικαιου με
υριά με δύο ενή.
22.550 για νοικοκυριά
νου μερίσματος, θα
είναικαι φέτοςτο
λικα μέλη
ο και τέσσερα ανηλικα ολογητέοελόδημα
με δύο ενήλικα μέλη εισόδημα
και τέσσερα ανήλικα όλων των μελών του
15.750 ευρώ για
η δήλωση φ
άνεργοι ηλικίας 18-24 κοκυριά με δύο ενή.
ακινη σ1as και
τι χρειάζεται
Έρχονται
μειώσε!
leas και 50%
Το τέλος του χρόνου
πλησιάζει και οι ουρές
στις εφορίες για κατά
την αποφυγή ΤΕΙ
του 2019 θα επαναibe
Σελίδα 9