Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ιερή άγελάς
ού Μανώλη Κοττάκη
Αβδιού προφήτου. BapMadu μαρτ
Σελήνη 12 ήμερών ! Ανατολή ήλιου 7.10.-Δύσις 5.11'
Δευτέρα 19 Νοεμβρίου, 2018
| Api6μ Φύλ. 412081"Ενος 1420v1Τμή 1,50
στικές d omoc Mu omouen ver oo zum
Επιστοεφουν στο πες0000u10
εγκαταλειπουν την εξουσια
Πολιτική σχιζοφρένεια" Υπουργοί τού ΣΥΡΙΖΑ σέ ποοεία πρός τήν πρεσβεία τών ΗΠΑ
rdom τουκ στο κράτος δικαίου édouaEqv: «Μά
o ped ένο ερ Ανδρέας ντό
με νομικό τους vd μην
ντέχε. Προκειμένου
τινή έκέτειο για τόνάρρουσμό
ματα θυμίζα συχνά ότι όλους τούς νόμους, μέ
τούς droloug άναδεικνύονται σήμερα σκάνδα.
λα διοφ4opac. τούς ψήφισε τό κόμμα της μετά τό 2010 (οίκονομχο( Είοαγγελείς. Αρση τρο|
pa μετά τήν δήλωση maat
oto Thessaloniki Sum mit, δτι
"ή ίστορου θα φερθεί Τενναόδιορα στην Έλλάδα καί στην
ΕΕφαλής το μπλόκ του ΣΥ
im οσημείωση nu0ς ίσχύεηάντοτε τό τεκμηριο
wrotu tov.lawuapubKWnpurn
irthpEe κατάθεση ένός Γάλλου πού λέε4 συγκε
νος πρίν διαβούν το κατώφλΙΤ00 Κορυδαλλού
να κανουν πορεία ηοός τήν
Ήτέχνητής πολιτιχής απάτης
«Ανοίγουν» άφορολόγητο
ΠΕΝΝΕΣ
ΕΤ Ολαν στό yine
L - γιά να ξεχασθετη ήττα Eera
'Η Κυβέρνησις έπαναδιαπραγματεύεται καί άλλα μέτρα
ηού ypapryKE rpland 285 χρόνια
xpdna META kaitó
Swit (1667-1765) AYYA-lokav00 συγγραφέα
atoo κυρίως άπό τά Ταξείδια Too [email protected]
γραφής τό 1 733, τό όηοο σχολιάζει tioayrywa
ματεύΕται σε δύο τόμους Την Πολιτική ψυιδοoin ςπρός ληρο pop ς ήΚ.
τάςητημ tu τής Εκκλησί
θέσεως ηού Εχει άρχίσει να έξα.
ακώς ότό n5άρχές too frog ud
Swift πραγΟμ
'Ο Απόστολος Μάρας
cartina.
ovia-ottv drtoia σπεύδουμε νά
moo ,δηως συνε ημέτάρσσο στη dwoke
56τής Πολιτείας καί της'Ec
σίας Town sixper insus To dge
Αξίζει να διαβάσετε
Ο μυχροχουματισμός
Δεν είναι στραβός ο γιαλός