Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική | Noc18piou
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Το επίδομα
ενοικίου
για το 2019
ενεικ era | Δείτε Πόσα θα πληρώσετε
στην Εφορία έωs
το τέλοs του χρόνου
τα νοικοκυριά. Διπλό νήτων επιθυμούν να
χτύπημα από ΕΝΦΙΑ μεταβιβάσουν το
εκατομμύριο αυξήθηκαν οι οφειλέτες του
.πρωτης κατοι.! Δημοσίου μέσα σε ένα
καθώς από το νέο έτος
αυξάνονται σε αρκε
χουνστεγαστικό δάτές περιοχές οι αντ
το 2019 από το επίομα στέγασης. Η τε3.801.967 που ήταν στο νέες αντικειμενικές
Αυγούστου αξίες έχουν εφαρμο
τέλος
10 εκτοξεύτηκαν στα στεί στον υπολογισμ
TOKYAndTU-14.312.395 άτομα στα του ΕΝΦΙΑ που πληρώ
νουμε αυτή. την πεμε αυτη του! Τον ίδιο μήνα οι οφει- ρίοδο, ωστόσο στο
έλαβαν αναδρομικά θα
είναι η προθεσμία
υν έως το τέλος του
χρηματικά ποσά,που
ηλεκτρικής ενέρΥειας
έκπτωση στο ρεύμα
αναμένεται να χορη
οεων θα λάβουν eom
σμα χρέη
ευρώ αυξήθηκαν κατά
έως 500
χρόνου.
από 1-1-2019. Κατά συνέπεια αν οι αντικειμε.
12.812 σε σχέση με το
2017 και Τέλη κυκλοφορίας:
τέλος Σηπεμβρίου.
Μακριδάκη . ΦοροτεΜειωμέν0S Ο
νικές, αξίες στην έχουν αναφορά σε na. Την ανάρτηση" τω
Γράφει η Φιλοθέη περιοχή που επιθυ- λαιότερη
tzipos κατά 796
μείτε να κάνετε τη με.
ταβίβαση αυξάνονται
δηλωθούν
στο taxis θα πρέπει ν
πληρωθούν έως τ
Σύμβουλος
έως 31-12-2018, διαφοτηλετης δήλωσης και
οπ πρόστιμο αυτης το
στ1s χειμερ1ves επιχειρήσεων
ρετικά θα λάβετε με τέλος του χρόνου. Η
ενδιάμεσεs
Αντίστροφα του με
λαγή του περιμένετε
τη νέα χρονολογούμε
κατάθεση των νουακ
θεστώς atrei0γία
για το τέλος του 2018
υποχρεώσεις λογικές
έχουμε είναι οι εξής:
μειώνονται περιμένετε
1 φορολογούμε.
βολή της δήλωσ
οποίο είναι 100 ευ
νοι και συνταξιούχοι Έως 30 Νοεμβρίου
Διέψευ ο verpool | από το 2019
σε δεκαεπτά
τους εκτιμ ται ότι με
συγκριση με την αντ
ακινήτων Σελίδα 9