Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Á’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ 60 Ôçë./Fax: 2610.337735
Â’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ 62 Ôçë./Fax: 2610.423342

ÁËËÁÃÇ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÓÁÂÂÁÔÏ 17 - ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.665- ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

«Ï×É» ÁÐÏ ÔÇÍ ÉÅÑÁÑ×ÉÁ
ÌåôÜ áðü ìáñáèþíéá óõíåäñßáóç ðåñßðïõ Ýîé ùñþí, ÷èåò, áðïöáóßóôçêå ôåëéêÜ íá ìçí õðÜñîåé áëëáãÞ óôï
êáèåóôþò ìéóèïäïóßáò ôùí êëçñéêþí - ¸íôáóç óôç óõæÞôçóç ìå äõï áðï÷ùñÞóåéò- Ôé áðáíôÜ ç êõâÝñíçóç
Σε υψηλούς τόνους ολοκληρώθηκε µετά
από περίπου έξι ώρες η χθεσινή συνεδρίαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδας, ενώ δύο µητροπολίτες αποχώρησαν
πριν την ολοκλήρωσή της, γεγονός που
αποτελεί σαφή ένδειξη του τεταµένου κλίµατος που επικράτησε. Πρώτος αποχώρησε
ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστοµος,
ενώ ακολούθησε ο Μητροπολίτης Καισαριανής Δανιήλ. Αµφότεροι δεν προέβησαν σε
δηλώσεις. Η απόφαση που ελήφθη είναι να
παραµείνουν οι κληρικοί στο καθεστώς των
δηµοσίων υπαλλήλων, αλλά και να συστα-

θεί ειδική επιτροπή, η οποία θα συζητήσει
τις λεπτοµέρειες για την συµφωνία Εκκλησίας - Κράτους. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η
απόφαση ήταν οµόφωνη. Συγκεκριµένα, η
Ιεραρχία, όπως αναφέρεται σε σχετικό ανακοινωθέν, αποφάσισε:
1. Να συνεχιστεί ο διάλογος µε την Πολιτεία επί θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος.
2. Να αναθέσει στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο
την συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής, η οποία
θα αποτελείται από Ιεράρχες, Νοµικούς,
Εµπειρογνώµονες και Εκπροσώπους του
Εφηµεριακού Κλήρου για την µελέτη των θε-

ÓÔÇÑÉÎÇ “ÂÏÌÂÁ” ÁÐÏ
ÊÁÕÊÁ ÓÅ ÁËÅÎÏÐÏÕËÏ

µάτων κοινού ενδιαφέροντος, ο καρπός της
οποίας θα υποβληθεί στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τελική έγκριση.
3. Να εµµείνει στο υφιστάµενο καθεστώς µισθοδοσίας των Κληρικών και των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ
Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Πρωθυπουργού αναφέρει: «Η Ιερά Σύνοδος της
Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος κατέληξε οµοφώνως στην απόφαση να συνεχιστεί ο διάλογος Πολιτείας – Εκκλησίας στα
θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Ως εκ τού-

του, η Ελληνική Κυβέρνηση θα προχωρήσει
άµεσα στην εκπόνηση Σχεδίου Νόµου, στο
πλαίσιο του Κοινού Ανακοινωθέντος της
6ης Νοεµβρίου, που αποτελεί ένα ιστορικό
βήµα για τον εξορθολογισµό των σχέσεων
Εκκλησίας και Κράτους.
Το Σχέδιο Νόµου θα τεθεί σε γνώση της
Ειδικής Επιτροπής της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, πριν κατατεθεί στη Βουλή.
Το δε καθεστώς της µισθοδοσίας των εκκλησιαστικών λειτουργών, αποτελεί –σε
κάθε περίπτωση- ευθύνη και απόφαση της
Πολιτείας».

ÊÏÑÕÖÙÍÏÍÔÁÉ ÓÇÌÅÑÁ ÏÉ ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓ
ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÐÅÔÅÉÏ ÔÏÕ ÐÏËÕÔÅ×ÍÅÉÏÕ…

ÓÅË.3

ÄÏËÏÖÏÍÉÁ ÓÁÑÁÊÉÍÇ: ÁÐÏËÏÃÇÈÇÊÅ
Ï ÊÁÈ’ ÏÌÏËÏÃÉÁÍ ÄÑÁÓÔÇÓ
ÓÅË.4

ÏÉ ÍÅÊÑÏÉ ÔÏÕ ÐÏËÕÔÅ×ÍÅÉÏÕ
ÁÐÏ ÔÇ ÄÕÔÉÊÇ ÅËËÁÄÁ
ÓÅË.12

ËÇÓÔÅØÁÍ ÍÔÅËÉÂÅÑÁ
ÊÁÉ ÔÏÕ ÐÇÑÁÍ ÔÁ ÖÁÃÇÔÁ
ÓÅË.2

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

ÊáôÜèåóç óôåöÜíùí ÷èåò
óôï ðñþçí ÐáñÜñôçìá
ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ êáé
óôçí ÐáëéÜ ÁóöÜëåéá.
ÓÅË. 2