Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Νοεμβρίου
Έτος 210
Αριθ. Φόλ. : 6613
Τιμή: 1.00€
Κα ημερινη οικονομικη ιδικη C ημερίδα Διακηρυ ew
niionpa01wv
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Η Ζήτηση
anaenses Το νέο καθεστ0s εισφορών
από ξέν0us
αύξησε τιs
τιμές των
κατοικιών
Με μείωση των συντάξεών τους στο μέλλον θα «πληρώσουν»
την επιλογή να καταβάλλουν χαμηλότερες
τους περίπου 250.000
μη μισθωτούς ασφαλι.
σμένους στον ΕΟΚΑ
δηλώνουν ετήσιοεισ6δημα πάνω από 7.032
σοχήόμως. Για εισοδήματα έως 7.032
ευρώ, οι εισφορές εξακολουθούν να υπολογίζονται στο 20% του
κατώτατου μισθού
Ελεύθεροι επαγγελματίες
KYPLATYNTAD, 20%-13,3%
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ 2019
ME and
εισφορές όσοι
(όπως ισχύ
ει κάθε | maut | ΕΚΟΟΡα rIA KYPLA AO MENEX ΚΥΡΑΣ
mesow 1 mNTAIN
Φορά), ήτοι 586 ευρώ
τον μήνα, καιδιατηρούνται σε 117,2ευρώ.
Κάποιος με εισόδημα
cs.o32
Με τον ταχύτερο ευρώ, και επιλέξουν 8.032 ευρώ θα κατα- 10.032
1.670
2.003
2.670
ρυθμό των τελευ- από 1ης Ιανουαρίου βάλλει εισφορές μειταίων 11 ετών αυξή- 2019 εισφορές για ωμένες κατά 12.45%
καιόσο αυξάνει τοεικατοικιών κατά τη Το νομοσχέδιο του σόδημα, τόσο μεγαλύ123
θηκαν οι τιμές των
κύρια ασφάλιση 13,3%.
12.032
υπουργείου Εργασίας,
Δευτέρα το βράδυ στη
Βουλή, ξεκαθαρίζει το
τοπίο διευκρινίζοντας
είναι
διάρκεια του φετινού
τρίτου τριμήνου. Σύμ.Ι που κατατέθηκε
φωνα με τα στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος, σε πανελλα
ελάφρυνση
0.032
Για δικηγόρους και
μηχανικούς, οι οποίοι
θα έχουν "εκπτώσεις»
25,032
30.032
συνέχεια στην 111 ότι όποιος πληρώσει καιστις εισφορές υπέρ | 40.032
λάβει χαμηλότερη
Αναλυτικά,
το νομοσχέδιο προβλέπει,για τους ελεύ.
ρους επαγγελματίες
μείωση στο ασφάλιστρογιακύρια συν
ταξη από 20% σε
1 /12019 και μετά. Προκάτω
Στουρνάρα:
Στόχο s
η μειωση
των κόκκινων
εφάπαξ καιηυκούρησης, οι μειώσεις ξεκι.
νούν από το 5,63% για
εισοδήματα 8.032
ευρώ τον χρόνο και
φτάνουν έως , και
44,67% για εισοδήματα
πόνω από 40.032 ευρώ.
Για τους γιατρούς, οι
μειώσεις ξεκινούν από
το 6,47% για εισόδημα
8.032 ευρώ και φτά.
νουν στο 36,56% για
εισοδήματα μεγαλύτερα από 40.032 ευρώ,
Οσο για τους αγρότες,
το ασφάλιστρο για
κύρια σύνταξη μεωνε.
ται το 2019,από το
18% στο 12%.
μαίνει ότι η μείωση
είναι 18,1% για εισοδήματα έως 6.022 ευρώ
το έτος, ενώ για εισοδήματα από 8.02
ευρώ και άνω, η μεί
ωση ανέρχεται σε
33.3%.
σύνταξη.
δανείων κάτω | 13,33%
Αλλαγές έρχονται κ
1/12019 και μετ
το6,47% γικειο δημό
στο 1
Πρακτικά, αυτό ση
συνέχεια στην 10
από το 20%
Δικαστικές
Επόμενος στόχος για
τη μείωση των κόκκι.
νων δανείων είναι το
ποσοστό τους να υποχωρήσει στο 20% ή
χαμηλότερα, ανέφερε
άλλων ο διοιτής της Τράπεζας
της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας μιλώντας
συνέχεια στην 2
και παροχολογία
απειλούν την Πορεία
τηs οικονομια
E Ε.Α.
μεταξύληδωνρά ε
τηs οικονομ las
Σελίδα 9