Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 16 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.664 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÓÔÏÍ «ÁÅÑÁ»

Ç ÁÍÔÉÄÑÏÌÇÓÇ
ÐñïóöõãÞ êáôïßêùí æçôÜ ôçí áêýñùóç ôùí áðïöÜóåùí ôïõ Äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ ãéá ôçí ÊáíáêÜñç
Η προσφυγή 12 κατοίκων της οδού Κανακάρη στην
ειδική επιτροπή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µε
την οποία ζητούν να ακυρωθούν οι αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου της Πάτρας για την αντιδρόµηση
της οδού, τινάζει στον αέρα τον προγραµµατισµό του
Δήµου για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο κέντρο της πόλης.
H δηµοτική Αρχή σχεδίαζε να θέσει σε εφαρµογή

τη µερική αντιδρόµηση της οδού µε πρώτο το τµήµα
Ελευθερίου Βενιζέλου – Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου (ή
Σµύρνης) και στη συνέχεια Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου (ή
Σµύρνης) – Παπαφλέσσα και Παπαφλέσσα – Γούναρη.
Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του Δήµου, το
µέτρο αυτό θα εφαρµοζόταν µετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, δηλαδή από τις αρχές του 2019 καθώς
στο διάστηµα αυτό, θα είχαν ολοκληρωθεί οι εργασί-

ÓÕÍÅËÇÖÈÇ ÌÁÑÔÕÑÁÓ ÃÉÁ ØÅÕÄÏÑÊÉÁ
ÓÔÇÍ ÕÐÏÈÅÓÇ ÌÁÑÉÏÕ ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ

ÓÅË.3

ÅÑ×ÅÔÁÉ ÅÐÉÄÏÌÁ ÓÔÅÃÁÓÇÓ
ÃÉÁ 300.000 ÍÏÉÊÏÊÕÑÉÁ

ÓÅË.9

ÍÅÁ Ó×ÏËÅÉÁ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔ. ÅËËÁÄÁÓ

ÓÅË.7

ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÅÓ: ÕÐÅÑ ÔÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ
ÃÉÁ ÔÏ ÐÁÑÁËÉÁÊÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ

ÓÅË.4

ες τοποθέτησης φωτεινών σηµατοδοτών και σήµανσης στο συγκεκριµένο τµήµα της οδού που επρόκειτο
να αντιδροµηθεί. Ωστόσο, η προσφυγή των κατοίκων
της Κανακάρη στην επιτροπή, «παγώνει» τα σχέδια του
Δήµου, καθώς θα πρέπει να περιµένει την απόφαση επί
της ένστασης. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η επιτροπή
αναµένεται να εξετάσει το θέµα στα τέλη του 2018 και
στη συνέχεια να αποφανθεί επί της προσφυγής. ÓÅË.4

ÔÓÅËÅÍÔÇÓ: «ÈÁ Å×ÏÕÌÅ ÊÉ
ÁËËÅÓ ÌÅÃÁËÅÓ ÄÏÍÇÓÅÉÓ»
Περιµένουµε κι άλλες σεισµικές δονήσεις στη Ζάκυνθο, επεσήµανε ο
σεισµολόγος, Διευθυντής του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου Αθηνών, αναφερόµενος στις δύο δονήσεις, άνω των 4
ρίχτερ, που σηµειώθηκαν στη Ζάκυνθο, στις 11 χθες το πρωί για τις οποίες
εµφανίστηκε καθησυχαστικός.
«Από την πρώτη ηµέρα που εκδηλώθηκε ο µεγάλος σεισµός των 6,3 Ρίχτερ
της Ζακύνθου, είχαµε πει ότι αναµένουµε µια µετασεισµική ακολουθία, η
οποία θα παράγει ισχυρά µετασεισµικά

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

γεγονότα», είπε ο κ. Τσελέντης.
Και πρόσθεσε: «Οι δύο αυτές δονήσεις δεν µε εκπλήσσουν και εκτιµώ
πως µέσα στις επόµενες εβδοµάδες θα
έχουµε κι άλλες δονήσεις της τάξεως
του 5 ή και παραπάνω. Το ρήγµα είναι
ακόµα φορτισµένο, δεν έχει εκτονωθεί τελείως». Όπως επισήµανε ο επικεφαλής του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου
Αθηνών, «οι µετασεισµοί αυτού του
µεγέθους είναι απολύτως φυσιολογικοί
και θα εξακολουθήσουν να εκδηλώνονται κι άλλοι τέτοιοι».