Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Τετάρτη
Νοεμβρίου
Αριθ. ΦύΑ: 6611
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
κοστίσουν
οι αγωγέs για
τα αναδρομικά
στ1s συντάξε|S
«Mnovous» έωs 10.000€ για μικρομεσαίεs
Που διατήρησαν προσωπικό
Χρηματικά βραβεία νονται υπόψη οι Ετή
ύψους έως 10.000 σιες Μονάδες Εργα.
ευρώ θα αρχίσει να σίας (ΕΜΕ) και όχι ο
απονέμει το υπουργείο αριθμός των εργαζοΟικονομίας και Ανά- μένων. Από το πρόπτυξης σε όσες πολύ γραμμα εξαιρούνται οι
μικρές και μικρές επ- τουριστικές επιχειρή
ειρήσεις διατήρησαν σεις
Μια ολόκληρη βιομηχανία αγωνών έχει
στηθεί για την επ.
στροφή των αναδρο
μικών απο τα κομμέν
δώρα στους συνταξιαύξησαν το προσατικό τους τελευταίους
12 μήνες προ της υποβολής της αίτησης,
Αρκεί, βέβαια, να προ
χωρήσουν στην προληψη και νέου
προσωπικου, το μισθολογικό'un κόστος
οποίου θα είναι επιδο
τούμενο
Διευκρινίζεται ότι ο
αριθμός των απασχολούμενων εκφράζεται
σε Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας (ΕΜΕ). Onoοσδήποτε εργάστηκε
με πλήρες ωράριο
μέσα στην επιχείρηση
ή για λογαριασμό της
κατά τη διάρκεια όλου
του έτους αναφοράς,
-Υλικά. Κατασκευές
λής της αίτησης χρη.
ματοδότησης ικανο
ποιούν σωρευτικά τις
παρακάτω
Απασχολούν τουλά
χιστον δύο ΕΜΕ εξαρ.
προϋποθέτημένη
Δικηγόροι και δικηορικ
. Εχουν κλείσει του
λάχιστον δύο διαχειριεργασίας πλήρο ή
μερικής απασχόλησης
το έτος πριν την υπογραφεία
«απονομή» των υπολογίζεται ως μία στικές
χρήσεις βολή της
ουν επιδοθεί σε
βραβείων και η επ δόμονάδα. Τα άτομα που
δωδεκάμηνης
Εχουν διατηρήσ
ένα μαζικό κυνήγι! τηση της νέας anaoo- δεν ργάστηκαν όλο κειας
ανάληψης υποθ
σεων αγων ων εκμε
σταθερή ή έχουν αυξήσει την απασχόληση
λησης θα γίνει μέσω
του νέου προγραμμα.
τος του ΕΣΠΑ «Erβραβεύω. Ενισχύω τις
ΕΓΧειρήσεις», συνολι.
το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλη.
σης και οι εργαζόμενοι
σε εποχική βάση, αντιστοιχούν σε κλάσματα
-Ανήκουν στους
οκτώ στρατηγικούς το
μες του ΕΠΑνΕΚ
σε ΕΜΕ)κατά το
συνέχεια στην 11
λευταίο τρίμηνο πριν
την υποβολή της αίτη
σης χρηματοδότησης
έναντι του αντίστοιχου
τριμήνου του προηγούμενου έτους, ητοι
(πλην τουρισμού). Δηλαδή στους τομείς:
Αυτό είναι 1 κού προϋπολογισμού μιας ΕΜΕ
το Πακετο
το Πακ ο αναμένεταιευρώ απο Δικαιούπροαναφέρ χαία τροφιμοδιαστική τρούμενου έτους ητοι
Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων-Ενέρ.
αναμένεται να ανοί.
ξει, εντός του ΔεκεμΌπως προαναφερ. γεια
-Εφοδιαστική
θηκε, το πρόγραμμα
ενισχύει αποκλειστικά
Αλυσίδα-Πολιτιστικές
12 μήνες πριν
με τα μετρα
βρίου. Σημειώνεται ότι
το νέο προσωπικό δεν
και Δημιουργικές ιο.
μηχανίες-Περιβάλλον
Δεν έχουν ασφαλι
στικές, εκκρεμότητες
πολύ μικρές και μικρές
κατά την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβοouous 900 είναι απαραίτητο να επχειρήσεις, οι οποίες -Τεχνολογίες Πληρο- και ληξιπρόθεσμε
είναι πλήρους απασχό.
εκατ. ευρώ |λησης, καθώς λαμβά.
φορικής και Επικοινω
νιών (ΤΠΕ) -Υγεία
ασφαλιστικές οφειλές.
συνέχεια στην 10
Ano n ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΟΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ
από την ΕΛΑΣ
Κλείδωσε το πακέτο
θετικών μέτρων 900
εκατ. ευρώ. Κυβέ
νηση και δανειστές
φαίνεται να έχουν
συμφωνήσει στα θε
τικά μέτρα του θα εν
σωματώνει
προϋπολογισμός του
1 χρήση των ΑΤΜ
συνέχεια στην 2