Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕ ΕΣΤΙΑ (2
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ριζωμένος
ηράτισμός
Τρίτη 13 Νοεμβρίου, 2018
Αριθμ. Οόλ. 41203 l'EOS 1420V ITun 1.50
Σελήνη 6 ήμερα
-τού Μανώλη Κοττάκη
01<<παράγκες» της διαπλοκής
άνουν άνω-κάτω την ΝΔ
Μεσσηνία. O0al καί αλλοίμονο ν δέν-κρα
ΤΟΟσε». Μεσσηνία Kal Λακωνια frav 600 άπό
Ανδρε enen νδρέου τον Οκτωβος τουΕ seve
pear a ooooMmo re για αγιά
κης άηό τους Γαργαλιάνους υάλιστα μου έλεγε
Μετά τόν Ι. Καίτεζίδη στην Θεσσαλονίκη άρνήθηχε το χρίσμα στον Πειραιά ό Β. Κορκίδης
μεταβολή nou δέν-Τάνουν. άκόμη td ραντάρ
th δύο μέρος που έμεινα στήν Μεσσην α
λαχος τήςΝΔ έπ wo v ispa ris a Kota Kata ao, otto ovia no te et v panph on epot
ati vaze en vitmp
est norte-os e e ram S apti nea e paids pou isos o
r tor λ o to, onm XE nata ten mit
Tata άτως τήν Ελληνικη κοινων και αρά
κο σ it vant 12 Νο
Τά S e apamiat
το συλλαμβάνουν άολύτως Σκέπτομαι κ
τόν Δήμο Πειραιάς
ός το
δο nd novo e oua- μι
watystra μιά ύν a
σγείοσε άναμαλα τόν Βασίλη
Koprian, Εαφνικά διmm»
έπιχειρηματία too στηρίξει
πολλά λάθη θ
VAutuvav.
pea είτε σινεμά, titeAuonul sia Kal θέατρα
ENNEYE mpondou
Στο πακέτο παροχών
α, οι δόσεις δανείων
«Πράσινο φώς» άπό τήν ΕΕ γιά έπιδότηση τους
Η Εκκλησία
Τσεχίας-Σλοβακίας
MEpapel
κατάσταση σήμερα στις χώρες
eenpa
pros οτη Asth
όμιλία του στό Βουκουρέστ. Kainp O e e
-Στις ημέρες μας οί άνθρυτο
τήν έλευθερία Τους μέ tva Τρόπο τελείως διοματςένο
cet noortpoe
obalor amo
me an
ρία την άνπλαμβάνοντα ψευδος στίς ήμέρες
μας, ότι σημαίνει πώς τά ηάντα έπιτρέποντα.
'Ελβετική φαρμαχεντική
XQηματοδοτεϊτό AID
Παυλόπουλος: Διχαίωμα
edelvas oé laxu οέ λίγες δεκαετιες
ΑΕίζει νά διαβάσετ
Είμαστε, πράγματι, ή μόνη χώο
a av"Ζ.
Απ. δοο euudua,
[email protected] νά τό m
oat νά τό
tri xmpo MS τών Buedusoov
edmomTop, Blv Τό b°υν σ
Οταν ό Ν
Πλαστήρας έκλεισε