Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Συνεδρίαση
για τα
ΤΕΙ Γρεβενών
| Εξιχνιάστηκαν | rata Μια
EEATA
και άλλες
| κλοπες
ιστο ρικη
φωτογραφία
tanco 15,
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
napaoczun9.112018
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ahenrivav 22, rpeßevd ITnA. 2462 087772, Fax 2462097773 Jemail: [email protected]
Εξυπνη Γεωργία με την χρήση Drones
Ο Ανρουκός Συνεταιρισμός Γρεβενών δίνει το βήμα στον εκουν φοισμό της νεουργίας στα rp εβενά κηρώσο τας την έναρξη του npoypqu.
ματος MARS ..Eunvn Γεωργία με την xprion Drones"-''s Mart fArming
with dRones"
Ο Αγροτικός Συν ετοομός Γρεβενών, σεην όο n poondeea του
για την βελτίωση των συνθηκών του νεωργικού επαγγέλματος, συμμετέει, σε συν εργοαα με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και ετοίες στο πλα
σιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ-ΚΑΙΝΟΤΟΜ
Το έργο θα λ βει μέρος σε nep0οκές του Δημου Γρεβενών και του
Δήμου Δεσκοτη. Kupkuc σε καλλιέργειες ΟΟηρίων, στηρών, καηνού και
KEpaadiv, ea npanotonon60UV Πτήσεις με Μη Εηανδρωμένα Αεροκήματ (Drones), ανοοτές ηρος το κονό, με σκοπό την nopoonouenon
των καΜΕργείων. Τα αητελέσματα των πτήσεων και άλλα σημανυκά
Ελίδα 3.
ΡΕΒΕΝΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
Το ΧΡΟΝΙΚΑ στον un°λογιστή σας.
τον έν uno n°ουκό
όνο στο email αναγνωστών μας.
Σταύρ0SXp. Kopaysouvns M.D.
Mauripas Xopou tios rwanoaoros
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΟΔΗΓΩΝ
ΣΤΟΚΑΣ
latpou N. Kapvaà 1 4as ópopos
(Εμπορικό Ελιμεία)
TK: 51 100 Tpepevá
Τηλ.:2462502144
Επείγοντα: 6944 286795
MONOTKAYNKA-EPTANEAΜακεδονομάχων 14
262028964-208
20 23214
: 697701
2-6932 235231.
Thi. 2462080550