Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Ka0ημερινη οικονομικη ειδικη εςημεριδα Διακηρυ'εων-Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
χικό Επίδομα:
ΣΕΒ: Evas Ελληναs παράγει το εισόδημα
που καταναλώνουν τρειs
Συνεχίζονται
οι αιτήσεις
Στο «στρεβλό ava- μενες θέσεις εργα
πτυξιακό μοντέλο που
οδήγησε στην κρίση Σύμφωνα με τον ΣΕΒ
και τη βαθιά ύφεση η Ελλάδα δεν ανήκει
|που ακολούθησε» ave σε αυτή την κατηγο
σίας»
ρεται το εβδομαδι- ρία. Έτσι, σε επίπεδο
αίο δελτίο του ΣΕΒ το γενικού πληθυσμού
οποίο κάνει λόγο για σήμερα (20 τρίμηνο
αξιοσημείωτες αλλα. 2018) εργάζεται μόλις
γές στα μεγέθη της το 35%. Σε επίπεδο
ανσης ατης απασχό
δηλαδή στιςληθυσμού
το ύψος του επιδ
Το ύψος του επιδόλησης και του εργατιδηλαδή στις napayoyς ηλικίες 15 έως 64
ετών, το 55,3%. Πρα
κτικά ένας Έλληνας
από 458.15 έως 916.30
Όπως σημειώνεται
αυτή ή επώδυνη διόρ,
δες άτομα, και να αυξήθηκε στις γυναίκες
κατά 6 χιλιάδες άτομα
μεταξύ 2009 και 2017.
Αυτή η μείωση του pγατικού δυναμικού
συντελεί κατά ένα
βαθμό και στη μείωση
της ανεργίας που κα.
ταγράφεται τα τελευ.
άπτυξης, υποβοηθούμενη κυρίως από
την ευελιξία στις εργασιακές ρυθμίσεις. Θε
Σεεξέλιξη βρίσκεται θωση που επιδιώκει παράγει το εισόδη
η διαδικασία αιτή
σεων για τη χορηγηση του εποχικου
επίδόματος .. Του
ΟΑΕΔΜε-εγκύκλιο ||κονομίας που παρ
την αναγκαία μετα.
φορά επενδύσεων και
εργαζομένων προς
τους κλάδους της
που καταναλώνουν
τρεις. Από αυτό το εισόδημα πληρώνονται η
δημόσια υγεία,η παι
δεία, οι συντάξεις, η
άμυνα, τα δημόσια
έργα, όλες οι κρίσιμες
λειτουργίες του κρά
τους και φυσικά η ιδιωτική κατανάλωση κάθε
νοικοκυριού
τικοί
ανάπτυξης που συνδ
ονται ευθέως με αύ
ξηση της απασχόλησης
καταγράφονται (πλην
ΟΑΕΑ γουν
διεθνώς
καθορίζονται τα ποσά
των εποχικών επιδο
εμπορεύσιμα αγαθά,
είτε για εξαγωγές είτε
για να ανταγωνίζονται
τις εισαγωγές, δεν
έχει ολοκληρωθεί,
μιας σύντομης περι
δου το 2014) από το
Ο δεύτερος παράγον- 2017 και μετά. Όπως
τας που συνετέλεσε σημειώνεται, παρά τη
στη μείωση της ανερ. μείωση του ποσοστού
γίας είναι τα μέτρα ανεργίας, ο αριθμός
συνέχεια στην 11
Τετραπλό
«κούρεμα»
μιά 125.000
μικά 125.000
απόστρατων Ι
μένο όμως ενβεβλη
μετανάστευσαν το στα
γος ελήφησαν στην
κεκριμένο, μετά <την
κοκοντα στο 28 %epo
μένο να συνεχιστεί, μετανάστευσαν στο
ανεργια ο οπα μο
υ ελήφθησαν στην των ανέργωνπαραμ
πεδο ε πολύ υψηλά με
απασχόληση είναι ιδι
τερα οι άνεργοι
μ οτι με νουρή παρο
εξωτερικο άτομου (με
όλες τις μεθοδολογι
κές επουλάξεις) με
εργατικό δυναμικό
ξαγογική
κορύφωση της ανερ.
γίας κοντά στο 28% το
2013, η απασχόληση
άρχισε να αυξάνει υπό
συνθήκες μηδενικής
κές επιφυλάξεις ολογ
ano ayon
βάση αντέχουν στους
υφεσιακούς κύκλους,
προσφέροντας σταθ . μειώθηκε στους άν.
ρές και καλά αμειβό. δρες κατά 259 χιλιά
αίτερα χαμηλή. Ειδικ
υφεσιακού κόστους
βιώνουν μια εξαιρε
συνέχεια στην 101
μένα» θα είναι τα ανακαι το 2018
λάβουν οι ένστολοι
που προωθείται θα
υποστουν μια τετρα
δρομικά, συντάξεις
μερίσματα και εφο
συνέχεια στην 2