Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ολυμηα. Teptiou K.Art. éK τών 70. Ορέστου μάρτ.
θμ. Φύλ. 412011-Eros 1420v
του αιφνιδιασμού
ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ σενάριο έργοσίος μέ τό dmolo npoeτουά4ται όλο τό ΤΟληό σύστημα είναι τετραnkts έκλογες τόν Μάιο 19 Μαϊου έθνικές έκλο.
The altre BEE
α 30 μεγαλα «ρουσφετια»
που δείχνουν π0000ες έξελίξεις
άΛΟκλείοντα. Τίς Τελευταιες ήμέρες. uuc.
ηαρατηοώ μι τάση έπιτάχυνσης τον ΕΕΕλίξεων
Αποκαλύπτουμε δλο τό σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ για την ύφαρπαγή τής Ψήφου
OTOO 201 9 μααχ€διο ΣΥΡΙΖΑ για μη αυτοδυναμία ΝΔ-TETpa.
κ. Αλίξης Τσίπρας."Ενα Χαρ.
Τί μέ τό&rolo τά
σας σά μισθος, δι οντας πη,
clotpzmas στην κυρία φάση
20% στό 13,33% γιά 250.000
moabi υκή μείοση τοδ συντελε.
ΑΕΙ, Τόνομοσχάδυ00unute.
dv συμμάχων μας elvai
μυΕ'ν στούς δημοσίους λε
διατάυυνιστήν
ea elvu τουλάχιστον g00.000
noi δέν λαμβάνουν bri80aa
οακος δεξιούς ένστόλους-5υκαστές, wouoee«
τεί μόρια πρόσληψης Υ ά νοσηλευτές, év μειώνει τίς συντάξει-άτουάζεται ν δώσει μέρι|
Τηγικώς σέ συγκεκριμένες κο.
Τηγορίες καί κλάδοος01onolot
άνήκουν στην μεγάλη δεξαμΕ.
Κυαέρνηση και ειδικος aint
too Eylvav άπό τ βήμα τής
Δ180 ούς .Ex8éreog Θεσσαpo"μεση νά είναι άκόμη ύπό
καιροποιούνται ώστε νά bgl+
ντάγματος ηαράλληλα μέ τό tTueETIKo-pdAAu
to ΣΥΡΙΖΑ.
λακίζεται ό Γιάννος, δοσμεύονται μετοχές τρα.
ΟΚα λαμάνης έσωσε
την τιμή της Βουλής
'Ενός λεπτού σιγή για τον Κονσταντϊνο Κατσίφα
υγγραφεις
μην τοΟ Kawowveivoo Karou a
νομίας στος Βουλιαράτε- Ζητώ
rté Διαμαντο Μανολάκου, Νίκο
άλλά δέν | Tot
νε: "Γρά με μας Ενα β βλίο μέ loropic ς της
Εκφράζουμε τήν άμέριστη ο
φερε ό κ Κακλαμάνη. Την 1 ός
pico 5mm et Yvau
το Νίκο
arepo, κυρίως, roo δέν ξέρουν nd noiov
τε κατά συνέ t aandc νάτους pond
τον Πρώτο Παγκόσμιο ηόλευο. Την Μάτα
«Dgevo» σέ Άμερίχη-Κίνα
Πίνακες απόΕλλάδα-ΗΠΑ
διεκόιχεί ρωσσικό μουσειο
«100 χρόνια άπό
Ακτοπλοΐα δεν είναι μόνο τά βατόοα